3 VSOL 1007/2014-A-9
KSOS 37 INS 20834/2014 3 VSOL 1007/2014-A-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Králec 66, Dolní Studénky PSČ 788 20, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.8.2014, č.j. KSOS 37 INS 20834/2014-A-3,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e zru šuje a řízení o insolvenčním návrhu dlužníka s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka dle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ).

Proti tomuto usnesení podal dne 8.8.2014 dlužník včasné odvolání, ve kterém žádal, aby bylo napadené usnesení zrušeno a aby soud v insolvenčním řízení dále pokračoval.

V průběhu odvolacího řízení podáním doručeným odvolacímu soudu dne 11.11.2014 vzal dlužník zpět insolvenční návrh.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 30.7.2014 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 5.8.2014, č.j. KSOS 37 INS 20834/2014-A-3 soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, které doručil dlužníku dne 7.8.2014. Proti němu dlužník podal dne 8.8.2014 odvolání.

Podle ustanovení § 222a odst. 1 o.s.ř. vezme-li žalobce (navrhovatel) za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví; to neplatí, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo někým, kdo k odvolání nebyl oprávněn, anebo proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

Podle ustanovení § 129 odst. 1 IZ může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ustanovení § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

V daném případě vzal dlužník zpět svůj insolvenční návrh, což je důvod pro zastavení řízení dle ustanovení § 130 odst. 1 IZ. Protože tak učinil v době, kdy probíhá odvolací řízení o jeho včasném odvolání proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu dle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, odvolací soud současně s rozhodnutím o zastavení řízení o insolvenčním návrhu dlužníka pro zpětvzetí dle ustanovení § 222a odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení zrušil, čímž bylo vyřízeno také odvolání dlužníka proti němu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 27. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu