3 VSOL 1005/2016-P3-11
KSOS 33 INS 32549/2013 3 VSOL 1005/2016-P3-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Dětmarovice 385, identifikační číslo osoby: 63347873, za účasti společnosti CASPER UNION s.r.o., se sídlem Olivova 948/6, Praha 1, identifikační číslo osoby: 24830801 zastoupené Mgr. Martinem Strakou, advokátem se sídlem Londýnská 674/55, Praha 2-Vinohrady, PSČ 120 00, o přihlášce pohledávky věřitele č. 3 CCRB a.s., se sídlem Olivova 948/6, Praha 1, identifikační číslo osoby: 24723576, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.6.2016, č.j. KSOS 33 INS 32549/2013-P3-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným shora Krajský soud v Ostravě rozhodl, že v řízení bude pokračováno s věřitelem CASPER UNION s.r.o., se sídlem Olivova 948/6, Praha 1, identifikační číslo osoby: 24830801 jako procesním nástupcem původního věřitele CCRB a.s. Na odůvodnění uvedl, že věřitel CCRB a.s. přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice pohledávky v celkové výši 293.711,88 Kč, které byly v insolvenčním řízení zjištěny (ve výši 274.457,12 Kč jako nezajištěné a ve výši 19.254,76 Kč jako zajištěné). Dne 9.6.2016 sdělila společnost CASPER UNION s.r.o. insolvenčnímu soudu, že v důsledku fúze sloučením na ni přešlo veškeré jmění zanikající společnosti CCRB a.s., a navrhla, aby soud rozhodl, že vstupuje do řízení isir.justi ce.cz na místo původního věřitele. Společnost CCRB a.s. byla z obchodního rejstříku vymazána ke dni 31.12.2015, jejím právním nástupcem se stala společnost ZUQ Czech, s.r.o., která dne 8.1.2016 změnila obchodní firmu na CASPER UNION s.r.o. Tyto skutečnosti soud vzal za zjištěné z údajů zapsaných v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16414, a v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178350. S odkazem na ustanovení § 107 odst. 3 o.s.ř. soud rozhodl o tom, že v řízení bude nadále pokračovat s právním nástupcem původního věřitele, který je podle ustanovení § 107 odst. 4 o.s.ř. povinen přijmout stav řízení v době jeho vstupu do něj.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala dlužnice odvolání. V něm namítla, že předmětná pohledávka představovala nesplacenou část půjčky poskytnuté jí společností Raiffeisenbank a.s., jejíž výše činila 172.828,55 Kč. Tvrdila, že ve smlouvě o půjčce jí byla podsunuta rozhodčí doložka, aniž by na tuto skutečnost byla upozorněna. Pohledávka byla dále převedena na společnost CCRB a.s., aniž by o tom dlužnice byla informována. Dále uvedla, že jí není zřejmé, jak se z nesplacené částky 172.828,55 Kč stala pohledávka ve výši bezmála 300.000 Kč .

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Odvolací soud odkazuje na správná zjištění soudu prvního stupně o tom, že původní věřitel CCRB a.s. přihláškou evidovanou pod č. P3 v oddíle P insolvenčního spisu přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice pohledávku v celkové výši 293.711,88 Kč, která byla v insolvenčním řízení zjištěna, stejně jako na zjištění o skutečnostech vyplývajících z výpisů z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Skutkový stav věci je třeba doplnit jen tak, že věřitel CCRB a.s. přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice dvě pohledávky v celkové výši 293.711,88 Kč, a to pohledávku č.1 vzniklou ze smlouvy o Půjčce na kliknutí č. 2410/11644/30340101/SU ze dne 6.4.2009, uzavřené mezi dlužnicí a předchůdcem věřitele, společností Raiffeisenbank a.s., která byla ze strany předchůdce věřitele zrušena odstoupením pro porušování povinností ze strany dlužnice, a pohledávku č. 2., která vznikla ze smlouvy o poskytování bankovních a dalších služeb k běžnému účtu ze dne 27.12.2007 uzavřené mezi dlužnicí a společností eBanka a.s. (později Raiffeisenbank a.s.) dne 27.12.2007, která byla rovněž zrušena odstoupením pro porušování smluvních závazků dlužnicí. Z podání společnosti CASPER UNION s.r.o. ze dne 9.6.2016, mimo správných zjištění soudu prvního stupně dále vyplývá, že společnost vzhledem ke skutečnostem uvedeným v podání navrhuje ve smyslu § 18 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) , aby soud rozhodl o jejím vstupu do insolvenčního řízení na místo původního věřitele, společnosti CCRB a.s., přičemž se svým vstupem souhlasí.

Podle ustanovení § 107 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen o.s.ř.), jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení (odstavec 4). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5).

V přezkoumávané věci původní věřitel CCRB a.s. se dne 23.12.2013, kdy byla soudu doručena jeho přihláška pohledávky evidovaná pod č. P3, stal účastníkem insolvenčního řízení dlužnice, v němž uplatnil majetkové nároky (plnění vzniklá na základě ukončených smluvních vztahů), které nejsou vázány pouze na jeho osobu. Poté, co společnost CCRB a.s. zanikla výmazem z obchodního rejstříku ke dni 31.12.2015, se v důsledku fúze sloučením stala jeho univerzálním právním nástupcem dle hmotného práva společnost ZUQ Czech, s.r.o. (jako nástupnická právnická osoba zanikající osoby, § 178 odst. 2, § 185 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Soud prvního stupně proto správně uzavřel, že původní účastník insolvenčního řízení-věřitel CCRB a.s.-ztratil po zahájení řízení v důsledku svého zániku ke dni 31.12.2015 způsobilost být účastníkem řízení dříve, než bylo řízení pravomocně skončeno (§ 19 o.s.ř.), a že povaha věci umožňuje v řízení pokračovat. Správný je i závěr soudu, že po zániku původního věřitele vstoupila do jeho práv a povinností (včetně práva uplatněného v insolvenčním řízení dlužnice) společnost ZUQ Czech, s.r.o., se sídlem Olivova 948/6, Praha 1, identifikační číslo osoby: 24830801, která následně změnila svou obchodní firmu na CASPER UNION s.r.o. (§ 107 odst. 3 o.s.ř.). Závěr soudu prvního stupně, že v řízení bude nadále pokračováno se společností CASPER UNION s.r.o., se sídlem Olivova 948/6, Praha 1, identifikační číslo osoby: 24830801, jako věřitelem č. 3 pohledávky evidované v oddíle P insolvenčního spisu pod č. P3, je z výše uvedených důvodů správný.

Námitka odvolatelky, že ve smlouvě o půjčce, která je důvodem vzniku dílčí pohledávky č. 1 přihlášené přihláškou č. P3, byla zakomponována rozhodčí doložka, aniž by na ni byla upozorněna, nemá ve vztahu k posuzování otázky nástupnictví právní význam. Z tohoto hlediska pak není významné ani tvrzení odvolatelky, že jí nebylo oznámeno postoupení pohledávky na věřitele CCRB a.s. a tvrzení o tom, že neví, jakým způsobem došlo k navýšení pohledávky z částky 172.828,55 Kč na částku téměř 300.000 Kč (ostatně dlužnice, jejíž úpadek je řešen konkursem-viz usnesení soudu prvního stupně ze dne 2.4.2014 č.j. KSOS 33 INS 32549/2013-A-18 -předmětné pohledávky na přezkumném jednání dne 6.10.2014 popřela, čímž dosáhla účinků dle ustanovení § 192 odst. 3 IZ).

Pro úplnost odvolací soud k podání společnosti CASPER UNION s.r.o. ze dne 9.6.2016 dodává, že její návrh dle § 18 insolvenčního zákona na vstup do insolvenčního řízení na místo společnosti CCRB a.s. soud prvního stupně správně posoudil jako sdělení o zániku původního věřitele a o tom, kdo je jeho nástupcem. Po prošetření nástupnictví po zaniklém účastníkovi insolvenčního řízení pak správně rozhodl usnesením dle ustanovení § 107 o.s.ř. o tom, s kým bude pokračováno na místo zaniklého věřitele, společnosti CCRB a.s. Jak totiž z ustanovení § 18 odst. 1 insolvenčního zákona vyplývá, lze podle tohoto ustanovení v insolvenčním řízení postupovat jen v situaci, kdy původní věřitel neztrácí způsobilost být účastníkem řízení.

Ze všech výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci,

věřitelskému výboru a společnosti CASPER UNION s.r.o. se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 16. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu