3 VSOL 1003/2017-B-91
KSOL 10 INS 25630/2013 3 VSOL 1003/2017-B-91

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Richarda anonymizovano , anonymizovano , bytem Olomouc, Jeremiášova 520/5, PSČ: 779 00, o schválení konečné zprávy, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 22.8.2017, č.j. KSOL 10 INS 25630/2013-B-86,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, zveřejněné vyhláškou ze dne 24.7.2017 s tím, že: a. Příjmy majetkové podstaty činí 8.772.634,58 Kč. b. Odměna insolvenčního správce činí 878.287,60 Kč, z toho již uhrazeno 610.790,52 Kč. c. Hotové výdaje insolvenčního správce činí 295.981 Kč, vše již uhrazeno. d. Náklady spojené se správou a zpeněžením zajištěného majetku činí 10.854 Kč, vše uhrazeno. e. Další pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené činí 0 Kč. f. Zajištěným věřitelům bylo z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění vyplaceno celkem 6.971.189,22 Kč. g. Pro nezajištěné věřitele k rozvrhu zbývá 614.189,22 Kč. h. Předpokládané výdaje v souvislosti s ukončením konkursu 2.000 Kč. isir.justi ce.cz

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že schválil konečnou zprávu insolvenčního správce, proti které nebyly vzneseny žádné námitky podle § 304 odst. 4, písm. a) a § 304 odst. 5 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž poukázal na to, že po prostudování téměř veškerých materiálů se snažil najít alespoň zmínku o tom, zda byla ze strany insolvenčního správce zohledněna a alespoň nějakým způsobem osvětlena ta skutečnost, že v minulosti jako investor zrekonstruoval půdní prostory v obytném domě v Olomouci na ul. Dánské č. 3, jehož byl majitelem, a ze svých finančních zdrojů přispěl k významnému zhodnocení této nemovitosti s tím, že celou věc v prvopočátku prokonzultoval s insolvenčním správcem, a ten mu sdělil, že se budou touto problematikou zabývat a zkusí najít nějaké řešení, které by vedlo k získání dalších finančních prostředků, jež by byly následně zahrnuty do majetkové podstaty, a poté přerozděleny věřitelům. Poukázal na to, že v době před podáním insolvenčního návrhu se zabýval mimo jiné nákupem, prodejem, pronájmem a správou nemovitostí, přičemž v souvislosti s touto živností se v uvedeném období rozhodl, že v domě v Olomouci na ul. Dánské č. 3, který koupil a následně prodal několik bytů novým majitelům, provede rekonstrukci půdních prostor za účelem vytvoření dvou malometrážních bytů, které měl v úmyslu prodat. Stavební realizaci předcházelo přípravné řízení spočívající ve vyřízení veškerých potřebných formalit, směřujících k realizaci záměru, a kromě toho byla právně ošetřena i ta skutečnost, že všichni majitelé bytů v uvedeném domě se písemně zavázali, že odvolateli v budoucnu bezplatně poskytnou souhlas spočívající v podpisu Smlouvy o výstavbě, pokud jim bude z jeho strany předložena. Již v uvedeném období byly postupně získávány veškeré potřebné dokumenty, byla započata samotná rekonstrukce půdních prostor, podpisy od jednotlivých obyvatel domu měly být pouze formalitou, což se v následujícím období ukázalo jako problém. V momentě, kdy se rekonstrukce blížila ke svému konci a ze strany odvolatele překročily náklady na výstavbu částku cca 600.000 Kč, začaly spekulace ze strany dvou konkrétních obyvatel domu, kteří mu po několika měsících jednání odmítli podepsat Smlouvu o výstavbě, požadovali po odvolateli finanční kompenzaci ve výši několika set tisíc korun, a to považuje za zásadní v souvislosti s tím, že se v následujícím období dostal do finančních potíží, které vyústily až do situace, kdy na jeho osobu byl podán insolvenční návrh. Odvolatel namítl, že prostřednictvím insolvenčního správce byly prodány veškeré nemovitosti v uvedeném domě a Sdružení vlastníků jednotek získalo majetek, který odvolatel vytvořil za vynaložení nemalého úsilí, a osoby, které de facto způsobily tento stav, jsou součástí tohoto celku . Podle odvolatele došlo k pochybení ze strany insolvenčního správce.

Insolvenční správce ani zástupce věřitelů se k podanému odvolání nevyjádřili.

Odvolací soud předesílá, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

S účinností od 1.7.2017 pak byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb., novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení Čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 64/2017 Sb., se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné. Vady uvedené v ustanovení § § 212a odst. 5 o.s.ř. se z obsahu spisu nepodávají.

Z obsahu spisu vyplývá, že v přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno dne 16.9.2013 k insolvenčnímu návrhu věřitele Reticulum Recovery a.s., identifikační číslo osoby: 27923568, k němuž podáním, došlým soudu dne 6.12.2013 přistoupil do řízení další věřitel Bohuslav Chocholatý. K výzvě soudu dlužník předložil do spisu spolu s návrhem na povolení oddlužení, mimo jiné, i seznam závazků s uvedením svých věřitelů a seznam majetku dlužníka, v seznamu svých závazků označil, kromě jiných, i závazek ve výši cca 165.000 Kč vzniklý nezaplacením záloh do fondu údržby a oprav vůči věřiteli Společenství vlastníků jednotek (SVJ), ul. Dánská 95/3, 7720 00 Olomouc . V seznamu majetku označil jako svůj majetek nemovitosti zapsané na LV č. 4778 v k.ú. Olomouc, část obce Olomouc v budově č.p. 953, jednotky vedené pod č. 1, 2, 3, 4, 6 a 12 , bytovou jednotku označenou pod č. 13 v budově č.p. 435, zapsanou na LV č. 1013 v k. ú. Olomouc, část obce Povel, nacházející se ve druhém patře obytného domu v Olomouci na ul. Jeremiášové, rodinný dům-novostavbu rodinného domu, zapsanou na Katastrálním úřadu Olomouc pod č. p. 632/6 na prac. st. 1204 dle LV č. 1332 v k.ú. města Olomouce, část obce Chválkovice, na ul. Švabinského, s tím, že součástí stavby je i pozemek, a dále uvedl, že je vlastníkem motorových vozidel tovární zn. Lincoln 120, rok výroby 2006 a provozovatelem (uživatelem) osobního motorového vozidla značky Škody Superb, rok výroby 2009. O insolvenčním návrhu rozhodl Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením ze dne 21.5.2014, č.j. KSOL 10 INS 25630/2013-A-16, jímž zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Radoslava Lavičku a povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením. Ve své první zprávě o dosavadní činnosti a o aktuální majetkové situaci dlužníka ze dne 6.8.2014, došlé soudu spolu se soupisem majetkové podstaty a seznamem přihlášených pohledávek téhož dne, insolvenční správce mimo jiné sdělil, že dlužník o svém majetku uvedl pravdivé údaje, žádný majetek nezatajil, a k poměrům dlužníka, že do stavu úpadku se dlužník dostal tak, že první dluhy se vyskytly v době jeho podnikání, dále se dlužník pustil do realizace dvou bytových jednotek na půdě bytového domu na adrese Olomouc, Dánská 953/3 (který je sepsán v soupisu majetkové podstaty), a při této stavbě zjistil, že dřívější dluhy již není schopen splácet a nebude schopen zaplatit ani stavbu bytů, následně pak byl podán návrh na konkurs . Dne 20.8.2014 se konalo přezkumné jednání a po skončení přezkumného jednání schůze věřitelů, jichž se dlužník zúčastnil. Na schůzi věřitelů insolvenční správce mimo jiné přednesl zprávu o své dosavadní činnosti a přítomné věřitele informoval o majetku dlužníka. Usnesením ze dne 20.8.2014, č.j. KSOL 10 INS 25630/2013-B-5 pak insolvenční soud oddlužení dlužníka neschválil a na jeho majetek prohlásil konkurs s tím, že konkurs bude řešen jako nepatrný. Oddlužení dlužníka neschválil s odkazem na ustanovení § 405 odst. 1 a § 395 odst. 1, písm. b) IZ, neboť vyšlo najevo, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé dlužníka, bude s ohledem na jeho osobní, majetkové a výdělkové poměry nižší než 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Následně zajištěný věřitel první v pořadí, a to věřitel č. 1 Reticulum Recovery, a.s., identifikační číslo osoby: 27923568, udělil insolvenčnímu správci pokyny ke zpeněžení předmětu zajištění, mimo jiné bytové jednotky č. 4 v domě č. p. 953-bytový dům, stojící na parc. č. 1242, a id. podílu o velikosti 2820/89413 na společných částech domu č. p. 953, stojícím na parc. č. 1242, zastavěná plocha a nádvoří a id. podílu o velikosti 2820/89413 na pozemku parc. č. 1242, bytové jednotky č. 6 v domě č. p. 953 stojícím na parc. č. 1242, id. podílu o velikosti 6374/89413 na společných částech domu č. p. 953, stojícím na parc. č. 1242 a id. podílu o velikosti 6374/89413 na pozemku parc. č. 1242, a bytové jednotky č. 12 v domě č. p. 953 stojícím na parc. č. 1242, id. podílu o velikosti 7239/89413 na společných částech tohoto domu a id. podílu o velikosti 7239/89413 na pozemku parc. č. 1242, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 4777 a č. 4778 pro k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc (pokyny zajištěného věřitele ze dne 1.9.2014, založené na č.l. B-6/2, B-6/3 a B-6/4). Proti pokynům zajištěného věřitele č. 1 podal námitky zajištěný věřitel Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, který do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku s právem na uspokojení ze zajištění na uvedených nemovitostech, přičemž soud nařídil k projednání těchto námitek jednání na den

22.10.2014, jehož se dlužník nezúčastnil. Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením ze dne 27.10.2014, č.j. KSOL 10 INS 25630/2013-B-12 pokyny zajištěného věřitele podle ustanovení § 293 odst. 2 a § 230 odst. 4 IZ schválil a uvedené nemovitosti pak byly na základě pokynu zajištěného věřitele také zpeněženy, což insolvenční správce doložil příslušnými listinami (kupními smlouvami o převodu vlastnictví). Na základě návrhů insolvenčního správce, jež byly zveřejněny v insolvenčním rejstříku, Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením ze dne 16.1.2015, č.j. KSOL 10 INS 25630/2013-B-25, které nabylo právní moci dne 14.2.2015, udělil insolvenčnímu správci souhlas, aby vydal zajištěnému věřiteli č. 1 Reticulum Recovery, a.s. ze zpeněžení předmětu zajištění, mimo jiné, nemovitostí zapsaných na LV č. 4777 a č. 4778, vedených Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc pro k.ú. Olomouc-město a obec Olomouc, sepsaných v soupise majetkové podstaty pod položkou 1g) (bytová jednotka č. 953/12 a podíl na společných částech domu a pozemku)-výtěžek zpeněžení ve výši 1.457.302 Kč, pod položkou 1e) (bytová jednotka č. 953/4 a podíl na společných částech domu a pozemku-výtěžek zpeněžení ve výši 205.645,72 Kč, pod položkou 1f) (bytová jednotka č. 953/6 a podíl na společných částech domu a pozemku)-výtěžek zpeněžení ve výši 1.314.562 Kč, a dále, aby vydal zajištěnému věřiteli č. 12 České republice-České správě sociálního zabezpečení ze zpeněžení předmětu zajištění: nemovitostí zapsaných na LV č. 4777 a č. 7778 vedených Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro k.ú. Olomouc-město a obec Olomouc, sepsaných v soupise majetkové podstaty pod položkou 1e) (bytová jednotka č. 953/4 a podíl na společných částech domu a pozemku)-výtěžek zpeněžení ve výši 31.832,43 Kč. Na základě pokynů zajištěného věřitele České republiky-České správy sociálního zabezpečení byl dále zpeněžován majetek dlužníka, sepsaný do soupisu majetkové podstaty, mimo jiné jednotka č. 953/1, jiný nebytový prostor v domě č.p. 953-bytový dům, stojící na parc. č. 1242 včetně id. podílu o velikosti 3103/89413 na společných částech domu č.p. 953 a id. podílu o velikosti 3103/89413 na pozemku parc. č. St. 1242, jednotka č. 953/2, jiný nebytový prostor v domě č.p. 953 stojícího na pozemku parc. č. St. 1242 včetně id. podílu o velikosti 3103/89413 na společných částech domu č.p. 953 a id. podílu o velikosti 3103/89413 na pozemku parc. č. St. 1242, a jednotka č. 953/3-byt v domě č. p. 953-bytový dům stojící na pozemku parc. č. 1242 spolu s id. podílem o velikosti 2910/89413 na společných částech domu č. p. 953 a id. podílem o velikosti 2910/89413 na pozemku parc. č. St. 1242, vše zapsáno na LV č. 4777 (bytový dům a pozemek) a č. 4778 (jednotka) v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc pro k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc (viz zpráva insolvenčního správce ze dne 26.1.2015, založená na č.l. B-26). Uvedené nemovitosti byly zpeněženy (což správce doložil příslušnými listinami) a Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci na základě návrhů insolvenčního správce, jež byly zveřejněny v insolvenčním rejstříku, usnesením ze dne 11.3.2015, č.j. KSOL 10 INS 25630/2013-B-32, které nabylo právní moci dne 14.4.2015, udělil insolvenčnímu správci souhlas, aby zajištěnému věřiteli č. 12 České republice-České správě sociálního zabezpečení ze zpeněžení-majetku sepsaného v soupise majetkové podstaty pod položkou 1c) (jiný nebytový prostor 953/2 a podíl na společných částech domu a pozemku) vydal výtěžek zpeněžení ve výši 9.450,57 Kč. Dne 17.7.2017 předložil insolvenční správce konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce z téhož dne. V úvodu této konečné zprávy se konstatuje, že celkově byly přihlášeny pohledávky ve výši 19.992.982,37 Kč, z toho zajištěné pohledávky ve výši 8.270.451,21 Kč, žádná z pohledávek nebyla přihlášena jako podmíněná. Následuje přehled zajištěných pohledávek s uvedením údaje o tom, v jaké výši byly jednotlivé zajištěné pohledávky uspokojeny z výtěžku zpeněžení, s tím, že zbylá část bude uspokojena v rozvrhu spolu s nezajištěnými pohledávkami, a dále přehled pohledávek za majetkovou podstatou podle ustanovení § 168 odst. 2, písm. b) IZ. Celkově byly zjištěny pohledávky ve výši 19.983.158,37 Kč, z toho pohledávky zajištěné ve výši 8.122.694,21 Kč. V řízení nebyly vedeny žádné incidenční spory. Dále je konečná zpráva rozčleněna na část A-příjmy majetkové podstaty (§ 302 odst. 2, písm. c/ IZ), část B-nezpeněžený majetek z majetkové podstaty (§ 302 odst. 2, písm. d/ IZ), část C-přehled výdajů (s rozčleněním dále na bod I.-přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, které insolvenční správce již uspokojil a které ještě uspokojit zbývá, bod II.-výdaje spojené se správou majetkové podstaty, bod III.-výsledky částečného rozvrhu /s tím, že částečný rozvrh nebyl navržen/, bod IV.-přehled plnění zajištěným věřitelům a bod V.-přehled jednání a právních úkonů, významných pro průběh insolvenčního řízení, jež byla v insolvenčním řízení učiněna), část D-finanční výsledek konkursu, výtěžek zpeněžení k rozdělení nezajištěným věřitelům; v této části jsou uvedeny příjmy konkursu celkem ve výši 8.772.634,58 Kč, výdaje konkursu včetně pohledávek podle § 168 IZ 1.187.122,60 Kč, vydaný výtěžek zpeněžení zajištění ve výši 6.971.189,22 Kč a čistý výtěžek zpeněžení, jenž je určen k rozdělení nezajištěným věřitelům-po odečtení odměny insolvenčního správce-činí 614.322,76 Kč (s tím, že v této části obsahuje konečná zpráva i označení věřitelů, mezi něž bude čistý výtěžek rozdělen, s uvedením údaje o výši jejich podílu na této částce), a dále část E-vyúčtování odměny a výdajů správce (§ 303 IZ). O této konečné zprávě insolvenčního správce uvědomil soud prvního stupně účastníky zveřejněním vyhlášky ze dne 24.7.2017, č.j. KSOL 10 INS 25630/2013-B-85, spolu s uvědoměním o tom, že účastníci insolvenčního řízení mohou podat proti konečné zprávě námitky do 15 dnů ode dne zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním rejstříku. Vzhledem k tomu, že námitky proti konečné zprávě podány nebyly, rozhodl soud prvního stupně na tomto základě o konečné zprávě bez nařízení jednání.

Podle ustanovení § 302 IZ, v závěru zpeněžení majetkové podstaty insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu konečnou zprávu. Předložení konečné zprávy nebrání, jestliže a) dosud nejsou ukončeny incidenční spory, pokud jejich výsledek nemůže podstatně ovlivnit závěr konečné zprávy, b) se nepodařilo zpeněžit všechen majetek náležející do majetkové podstaty, pokud dosud nezpeněžený majetek může být z majetkové podstaty vyňat (odstavec 1). Konečná zpráva insolvenčního správce musí podat celkovou charakteristiku jeho činnosti s vyčíslením jejích finančních výsledků. Konečná zpráva musí obsahovat zejména a) přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, které insolvenční správce již uspokojil a které ještě uspokojit zbývá, b) přehled výdajů vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty se zdůvodněním výdajů, které nejsou obvyklé, c) přehled zpeněžení majetkové podstaty s výsledkem, jehož bylo dosaženo, d) uvedení majetku, který nebyl zpeněžen, s odůvodněním, proč k tomu došlo, e) výsledky částečného rozvrhu, pokud k němu došlo, f) přehled plnění zajištěným věřitelům s promítnutím do rozvrhu, g) přehled jednání a právních úkonů, významných pro průběh insolvenčního řízení (odstavec 2). Konečná zpráva insolvenčního správce musí vyústit ve vyčíslení částky, která má být rozdělena mezi věřitele, a v označení těchto věřitelů, s údajem o výši jejich podílů na této částce (odstavec 3).

Podle ustanovení § 304 IZ, insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené (odstavec 1). O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření (odstavec 2). K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru (odstavec 3).

Podle ustanovení § 304 odst. 4, písm. a) IZ, platí, že na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny, a nejsou-li námitky vůči nim důvodné, předloženou konečnou zprávu a vyúčtování schválí.

Je třeba uvést, že projednáním konečné zprávy a vyúčtování se definitivně uzavírá fáze zjišťování a zpeněžování majetkové podstaty a sumarizují se též výdaje a odměna správce, která se odvíjí od výše výtěžku zpeněžení. Tím se staví najisto (co do aktiv a pasiv) výsledky konkursu. Tomu odpovídají i předepsané povinné obsahové náležitosti konečné zprávy vymezené v § 302 odst. 2 a odst. 3 IZ. Z výše citovaných zákonných ustanovení je rovněž patrný postup při projednání a schválení konečné zprávy, tedy především to, že insolvenční soud nejprve předloženou konečnou zprávu s vyúčtováním předběžně sám přezkoumá a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené, a poté o ní uvědomí účastníky a zveřejní ji vyhláškou. Smyslem tohoto postupu je, aby konečná zpráva s vyúčtováním byla zveřejněna ve věcně správném obsahu a (nebudou-li proti ní podány žádné námitky, jimiž by bylo třeba se zabývat) mohla být schválena ve zveřejněné podobě.

Odvolací soud předesílá, že novelou insolvenčního zákona, provedenou zákonem č. 294/2013 Sb., došlo-v ustanovení § 304 odst. 6-k rozšíření okruhu osob oprávněných podat odvolání proti rozhodnutí o konečné zprávě do podoby, jež odpovídá staré konkursní úpravě, tj. úpravě podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Podle úpravy účinné od 1.1.2014 tak mohou proti rozhodnutí o konečné zprávě, kromě věřitelů, jejichž námitkám nebylo vyhověno, podat odvolání i insolvenční správce a dlužník.

Nejvyšší soud v důvodech usnesení ze dne 29.4.2010, sen. zn. 29 NSČR 30/2009 (uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 14/2011) upozornil, že pro insolvenční řízení nelze bez dalšího přejímat judikatorní závěry ustavené při výkladu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. V usnesení ze dne 28.7.2016, sen. zn. 29 NSČR 118/2016 však Nejvyšší soud dále dovodil, že to neplatí pro závěry formulované v konkursních poměrech k povaze usnesení o schválení konečné zprávy a rozvrhového usnesení, a k jejich vzájemnému vztahu, s tím, že jde i o závěr, podle něhož nabude-li právní moci usnesení o schválení konečné zprávy, je zásadně vyloučeno, aby se soudy problematikou, k jejímuž řešení je konečná zpráva primárně určena, zabývaly v konkursu později, např. při vydání rozvrhového usnesení či při vydání usnesení o zrušení konkursu. Námitkami, které měly zaznít při projednání a schválení konečné zprávy, se soud v rozvrhovém usnesení již nezabývá (např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.10.2013, sp. zn. 29 Odo 777/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 48/2004).

S ohledem na to, jakým způsobem je upraven proces projednání a schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce v § 304 odst. 4 IZ, se nepochybně prosadí i závěr, podle kterého při jednání o konečné zprávě a vyúčtování nelze zásadně vznášet jiné výhrady než ty, které byly uplatněny v zákonné patnáctidenní lhůtě dle § 304 odst. 2 IZ, a odvolací soud se nemůže zabývat při posuzování správnosti usnesení o schválení konečné zprávy námitkami, jež odvolatel neuplatnil ve lhůtě dle § 304 odst. 2 IZ, ač tak mohl učinit (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8.1.2002, sp. zn. 1 Ko 433/2001, uveřejněné pod č. 50/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu).

Nicméně i v insolvenčním řízení platí, že insolvenční soud při posuzování konečné zprávy není vázán pouze obsahem námitek vznesených věřiteli či dlužníkem, ale přihlíží ke všem skutečnostem vyšlým podle obsahu spisu v průběhu řízení najevo. Jinak řečeno, i tehdy, nejsou-li žádnou z oprávněných osob námitky proti konečné zprávě podány, nemůže schválit konečnou zprávu, jsou-li

údaje v ní uvedené (s ohledem na obsah spisu) nesprávné či nejasné (srov. ustanovení § 304 odst. 1 IZ).

Po vyhodnocení údajů, vyplývajících z obsahu insolvenčního spisu se zřetelem na shora uvedený výklad odvolací soud především konstatuje, že konečná zpráva insolvenčního správce spolu s vyúčtováním odměny a náhrady hotových výdajů splňuje základní náležitosti vymezené v ustanovení § 302 IZ. Soud prvního stupně také správně uvědomil účastníky o zveřejnění této konečné zprávy v insolvenčním rejstříku, a vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě proti ní žádné námitky podány nebyly, postupoval správně, pokud na tomto základě o konečné zprávě rozhodl bez nařízení jednání (§ 304 odst. 5 IZ).

Soud prvního stupně rovněž nepochybil, pokud konečnou zprávu insolvenčního správce spolu s vyúčtováním jeho odměny a náhrady hotových výdajů schválil, neboť, jak shora uvedeno, žádnou z oprávněných osob námitky proti konečné zprávě podány nebyly, přičemž údaje v ní uvedené považuje odvolací soud se zřetelem na obsah spisu za zcela jasné a také správné.

Odvolatelem tvrzená skutečnost ohledně pochybení insolvenčního správce, jež uvádí v souvislosti se zpeněžováním bytových jednotek a nebytových prostor v domě v Olomouci, na ul. Dánská 3 (to je bytových jednotek a nebytových prostor v domě č. p. 953-bytový dům na pozemku parc. č. St. 1242 v katastrálním území Olomouc-město) se rozhodně z obsahu spisu nepodává. Ostatně v tomto směru odvolatel k postupu insolvenčního správce, který se při zpeněžování těchto nemovitostí řádně řídil pokyny zajištěných věřitelů, v průběhu insolvenčního řízení žádné výhrady neuplatnil.

Není také zřejmé, jaká konkrétní záležitost , týkající se dlužníkem realizované rekonstrukce půdních prostor v uvedeném domě na ul. Dánská 3, a v důsledku toho dle tvrzení odvolatele zhodnocení předmětné nemovitosti, měla být insolvenčním správcem prošetřena , a nalezeno řešení , jež by vedlo k získání dalších finančních prostředků do majetkové podstaty. Nicméně míní-li tím odvolatel, že insolvenční správce nevymáhal do majetkové podstaty případné jeho pohledávky vůči Sdružení vlastníků jednotek (správně Společenství vlastníků jednotek) či jiným osobám, nutno zdůraznit, že žádné takové pohledávky v seznamu svého majetku neoznačil, a existence takových pohledávek nevyplývá ani z obsahu spisu.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky

hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 21. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu