3 VSOL 100/2014-A-24
KSBR 32 INS 7847/2013 3 VSOL 100/2014-A-24

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Luďka anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Velkém Meziříčí, Františkov 434/63, PSČ: 594 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.12.2013, č.j. KSBR 32 INS 7847/2013-A-18,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že dlužníku se neukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníku, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet soudu specifikovaný ve výroku rozhodnutí nebo v hotovosti zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. V důvodech rozhodnutí uvedl, že posoudil insolvenční návrh dlužníka a shledal jej důvodným. Dlužník nemá vyživovací povinnost vůči žádné osobě. V návrhu tvrdil svůj průměrný čistý měsíční příjem ze závislé činnosti ve výši 19.289 Kč. S ohledem na výši čistých měsíčních zabavitelných příjmů (průměrný příjem ze závislé činnosti ve výši 19.289 Kč měsíčně) a celkový rozsah nezajištěných závazků, které dlužník uvádí ve výši 1.214.616 Kč, má soud za to, že u dlužníka je splněna jedna ze základních podmínek pro povolení oddlužení, a to předpokládané uspokojení nezajištěných věřitelů v rozsahu vyšším než 30 % hodnoty jejich pohledávek. Soud se dále zabýval povahou jednotlivých závazků dlužníka a došel ke zjištění, že minimálně 2 závazky dlužníka z celkem 21 pochází z jeho podnikatelské činnosti, a to konkrétně závazek vůči Emelin Invest, s.r.o. ze smlouvy o podnikatelském úvěru č. 2012024 ze dne 13.7.2012 ve výši 1.151.640 Kč a ze smlouvy o podnikatelském úvěru č. 2012022 ze dne 14.8.2012 ve výši 149.500 Kč. Celková výše všech 21 závazků dlužníka odpovídá částce 2.796.085 Kč. Úvěry, které dlužník uzavíral se společností Emelin Invest, s.r.o. jsou uzavírány výslovně jako úvěry podnikatelské, kdy pohledávky tohoto věřitele odpovídají částce ve výši 1.301.140 Kč, tedy 46,53 % hodnoty všech dlužníkem uváděných závazků. Dlužník svou podnikatelskou činnost ukončil ke dni 22.2.2013. Soud odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 3/2009 pak uzavřel, že závazky dlužníka pocházející z podnikání tvoří nezanedbatelnou část jeho celkových závazků, přičemž tito věřitelé nebyli srozuměni s tím, že jejich pohledávka bude podrobena režimu oddlužení, je proto nutno na dlužníka nahlížet jako na podnikatele. Soud dále uzavřel, že dlužníkův návrh na povolení oddlužení by byl s největší pravděpodobností odmítnut a jediným možným řešením jeho úpadku by se tak stal konkurs. Vzhledem k tomu, že dlužník nemá pohotové finanční prostředky, z nichž by byly hrazeny počáteční náklady insolvenčního řízení, je třeba, aby dlužník zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, ve kterém uvedl, že žádá o projednání svého insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení a zálohy na náklady insolvenčního řízení, protože splňuje všechny podmínky dané insolvenčním zákonem. Nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že jeho závazky vyplývající z úvěrových smluv, které uzavřel se společností Emelin Invest, s.r.o. je třeba hodnotit jako podnikatelské úvěry. Znovu zdůrazňuje, že společnost Emelin Invest, s.r.o. s ním chtěla uzavřít pouze podnikatelský úvěr, nenabídla mu, že by v jeho případě bylo možno uzavřít i nepodnikatelský (spotřebitelský) úvěr. Tvrdí, že v roce 2012 ani v roce 2013 aktivně nepodnikal a neměl tedy žádné příjmy z podnikatelské činnosti, uvádí, že od 1.7.2006 pobírá příjem pouze od svého zaměstnavatele EVRA spol. s r.o. Navrhuje, aby bylo zrušeno usnesení o zaplacení zálohy a aby mu bylo povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře bez zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je opodstatněné, byť z jiných důvodů, než dlužník uvádí ve svém odvolání.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení u soudu prvního stupně 20.3.2013. Dlužník uvedl, že je v úpadku, má peněžité závazky více než 30 dnů po splatnosti a tyto není schopen plnit, konstatoval, že řada věřitelů již zahájila proces vymáhání svých závazků. Uvedl, že má 11 věřitelů, u nichž má celkem 21 závazků. Celková výše jeho závazků činí 2.796.085 Kč, z toho je 1.214.616 Kč závazků nezajištěných. Má dva zajištěné věřitele, jedná se o obchodní společnost Emelin Invest, s.r.o., vůči níž má 2 zajištěné závazky v celkové výši 1.300.640 Kč a dalším zajištěným věřitelem je PROFI CREDIT Czech, a.s., vůči němuž má zajištěný závazek ve výši 280.829 Kč. Dlužník dále uvedl, že je vlastníkem nemovitostí, tyto nemovitosti jsou evidovány na LV č. 1742 pro k.ú. Velké Meziříčí a všechny nemovitosti jsou předmětem zajištění pohledávek věřitelů Emelin Invest, s.r.o. a PROFI CREDIT Czech, a.s. Dlužník ke svému insolvenčnímu návrhu předložil seznam závazků datovaný 20.3.2013 s jeho podpisem o tom, že seznam závazků je správný a úplný a v tomto seznamu závazků uvedl tři zajištěné závazky, a to vůči věřiteli Emelin Invest, s.r.o., u tohoto věřitele uvedl výši svých závazků 1.151.640 Kč a 149.000 Kč a dalšího zajištěného věřitele uvedl PROFI CREDIT Czech, a.s., výši závazku vůči tomuto věřiteli uvedl 280.829, Kč. Ze seznamu majetku dlužníka, který též dlužník opatřil podepsaným prohlášením o jeho úplnosti a správnosti vyplývá, že dlužník je vlastníkem nemovitostí zapsaných na LV č. 1742 pro k.ú. Velké Meziříčí, a to rodinného domu čp. 434, dále garáže bez čp./č.e., pozemku zastavěná plocha a nádvoří č. 2186 a č. 2235/10 a zahrady parc. č. 2187. U těchto nemovitostí uvedl, že k nemovitostem bylo zřízeno zástavní právo smluvní pro věřitele Emelin Invest, s.r.o. a zástavní právo exekutorské pro PROFI CREDIT Czech, a.s. Z insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení dále vyplývá, že dlužník navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, nemá žádnou vyživovací povinnost, je zaměstnán u společnosti EVRA spol. s r.o. se sídlem Velké Meziříčí a uvádí, že má příjem, který očekává též i v následujících 5 letech ve formě mzdy, jejíž průměrná čistá výše za rok 2012 činí 19.289 Kč.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že dlužník s ohledem na výši svých nezajištěných závazků 1.214.616 Kč a výši svého průměrného měsíčního příjmu 19.289 Kč splňuje ekonomickou nabídku oddlužení, protože v průběhu 5 let by byl schopen uspokojit pohledávky svých nezajištěných věřitelů v rozsahu zhruba 44,05 % po odpočtu nároků insolvenčního správce z titulu jeho odměny a hotových výdajů. Odvolací soud také souhlasí se závěrem soudu prvního stupně v tom, že minimálně 2 závazky dlužníka z celkem 21 závazků, pochází z jeho podnikatelské činnosti, a to konkrétně 2 závazky vůči věřiteli Emelin Invest, s.r.o. ze smlouvy o podnikatelském úvěru č. 2012024 ze dne 13.7.2012 ve výši 1.151.640 Kč a ze smlouvy o podnikatelském úvěru č. 2012022 ze dne 14.8.2012 ve výši 149.500 Kč. Z tvrzení dlužníka v insolvenčním návrhu, jakož i ze seznamu majetku a závazků dlužníka však vyplývá, že závazky vůči věřiteli Emelin Invest, s.r.o. jsou zajištěné závazky, a to na základě zástavní smlouvy uzavřené s věřitelem Emelin Invest, s.r.o.

Odvolací soud při svém rozhodování o podaném odvolání musí zohlednit to, že s účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon (včetně zákona č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích) změněn zák. č. 294/2013 Sb. Podle článku II. přechodných ustanovení zák. č. 294/2013 Sb., insolvenční zákon ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zák. č. 294/2013 Sb. platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle novelizovaného znění ust. § 389 IZ platí, že návrh na povolení oddlužení může podat dlužník, jde-li o a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání nebo b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání (odstavec 1). Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1, písm. c) nebo d), anebo c) jde o pohledávku zajištěného věřitele (odstavec 2).

Ze shora citovaného ustanovení nutno dovodit, že dlužníka nelze předem vylučovat z oddlužení, jenom proto, že má dluhy z podnikání. Dluhy dlužníka z podnikání jsou totiž pohledávkami zajištěných věřitelů, a ty nebrání řešení úpadku dlužníka oddlužením, protože zajištěný věřitel se uspokojuje při oddlužení odděleně (pouze ze zajištění). Není proto správný závěr soudu prvního stupně, že dlužníkův návrh na povolení oddlužení by byl odmítnut a jediným možným řešením jeho úpadku by se tak stal konkurs, v důsledku čehož je potřeba složit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Jelikož podle předběžného propočtu dlužník splňuje ekonomickou nabídku oddlužení, je třeba aby insolvenční soud pokračoval v řízení a rozhodl o úpadku dlužníka spojeného s rozhodnutím o povolení oddlužení, ve kterém uloží dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce (ust. § 136 odst. 4, věty druhé IZ).

Ze všech výše uvedených důvodů odvolací soud změnil (ust. § 220 odst. 1 o.s.ř.) usnesení soudu prvního stupně tak, že dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neuložil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 20. února 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu