3 Tz 86/2000
Datum rozhodnutí: 06.06.2000
Dotčené předpisy:
3 Tz 86/2000

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 6. června 2000 v trestní věci obviněného M. D., nar. 7. 6. 1963, o výši odměny a náhradě hotových výdajů ustanoveného obhájce, t a k t o :

Podle § 151 odst. 3 tr. ř. per analogiam u r č u j i obhájkyni Mgr. Ing. R. D., advokátce, odměnu a náhradu hotových výdajů

I.

1) za převzetí a přípravu obhajoby.....................................1.200,- Kč

2) za účast při veřejném zasedání dne 10. 5. 2000.............1.200,- Kč,

t. j. 2.400,- Kč, a po snížení o 10% činí odměna celkem 2.160,- Kč.

II.

3) za dva úkony právní služby náhrada hotových výdajů celkem 150,- Kč.

III.

Výše odměny a náhrady hotových výdajů činí celkem 2.310,- Kč (slovy: dvatisícetřistadeset korun)

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené věci byla Mgr. Ing. R. D. ustanovena obhájkyní obviněného M. D. z důvodu uvedeného v ustanovení § 36a odst. 2 písm. a) tr. ř. v řízení o stížnosti pro porušení zákona ohledně trestných činů zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 a § 213 odst. 1, 3 tr. zák.

Po skončení řízení o stížnosti pro porušení zákona obhájkyně uplatnila nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů ve shora uvedené výši, a to za dva úkony právní služby ohledně dvou shora uvedených trestných činů a náhradu nákladů za tyto dva úkony stanovené paušální částkou.

Předseda senátu Nejvyššího soudu přezkoumal uplatněný nárok a shledal jej plně opodstatněným, neboť je v souladu s ustanovením §§ 7, 10 odst. 3 písm. a), b), 11 odst. 1 písm. b), g), 12 odst. 4, 13 odst. 3 a § 15a vyhl. č. 177/1996 Sb. ve znění vyhl. č. 235/1997 Sb.

Odměna ustanovené obhájkyně tedy představuje celkem částku 2.160,- Kč a náhrada hotových výdajů částku 150,- Kč, celkem jí tedy náleží částka 2.310,- Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 6. června 2000

Předseda senátu:

JUDr.Antonín Draštík