3 Tz 55/2011
Datum rozhodnutí: 24.08.2011
Dotčené předpisy: § 65 odst. 2 tr. zákoník, § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoník, § 2 odst. 1 tr. zák.
3 Tz 55/2011 -17

ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 24. srpna 2011 v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Eduarda Teschlera stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného T. H. , proti usnesení Okresního soudu v Náchodě ze dne 10. 8. 2010, sp. zn. 11 T 173/2009, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Náchodě ze dne 10. 8. 2010, sp. zn. 11 T 173/2009, ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 15. 9. 2010, sp. zn. 11 T 173/2009, byl porušen zákon v ustanoveních § 65 odst. 2, § 56 odst. 2 písm. b) a § 2 odst. 1 tr. zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.) v neprospěch obviněného T. H.

Napadené usnesení se zrušuje .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Náchodě se přikazuje , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Okresního soudu v Náchodě ze dne 23. 11. 2009, sp. zn. 11 T 173/2009, který nabyl právní moci dne 9. 12. 2009, byl T. H. uznán vinným skutkem spáchaným dne 18. 1. 2009, který byl právně posouzen jako trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 140/1961 Sb., účinného do 31. 12. 2009 (dále jen tr. zák.) a byl mu uložen podle § 247 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k ustanovení § 314e odst. 2 písm. b) tr. ř. za použití § 45 odst. 1 a § 45a odst. 1, 3 tr. zák. trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin.

Okresní soud v Náchodě poté vydal dne 15. 2. 2010 usnesení, sp. zn. 11 T 173/2009, jímž obviněnému podle § 336 odst. 2 tr. ř. nařídil výkon trestu obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin s tím, že tento trest vykoná v úklidových a údržbářských pracích pro Církev československou husitskou v N.

Obviněnému stanovil povinnost dostavit se do čtrnácti dnů ke zmíněné instituci k projednání podmínek výkonu uloženého trestu. Toto usnesení bylo obviněnému doručeno 17. 2. 2010.

Vzhledem k tomu, že obviněný uložený trest obecně prospěšných prací v zákonem stanovené době nevykonal a ani jej nezačal vykonávat, nařídil okresní soud z podnětu poskytovatele práce a Probační a mediační služby ČR, středisko Náchod, veřejné zasedání o přeměně trestu obecně prospěšných prací na den 10. 8. 2010, kdy vydal usnesení pod sp. zn. 11 T 173/2009, jímž podle § 340b odst. 1 tr. ř. za použití § 65 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. (dále jen tr. zákoník) přeměnil nevykonaný trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin v nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 200 dnů, pro jehož výkon obviněného podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařadil do věznice s dozorem. Usnesení nabylo právní moci dne 8. 9. 2010. S ohledem na písařskou chybu v záhlaví rozhodnutí týkající se jména obviněného (nesprávně uvedeno Z.), vydal Okresní soud v Náchodě opravné usnesení ze dne 15. 9. 2010, sp. zn. 11 T 137/2009, které nabylo právní moci dne 9. 10. 2010.

Proti usnesení o přeměně trestu obecně prospěšných prací podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného T. H. Namítal v ní, že napadeným rozhodnutím byl v neprospěch obviněného porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 1 tr. zákoníku a § 45a odst. 4 tr. zák. Podle názoru stěžovatele okresní soud vadně vyložil zákonné ustanovení § 2 odst. 1 tr. zákoníku o časové působnosti nového zákona a neujasnil si, užití kterého zákona je pro obviněného příznivější. V opačném případě by totiž musel postupovat podle zákona č. 140/1961 Sb., který stanoví příznivější poměr při přeměňování trestu obecně prospěšných prací v nepodmíněný trest odnětí svobody, takže závěr o nutnosti aplikovat trestní zákoník a z něj vyplývající uložení přísnější výměry trestu je porušením zákona v neprospěch obviněného.

V petitu svého mimořádného opravného prostředku navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že napadeným usnesením Okresního soudu v Náchodě ze dne 10. 8. 2010 sp. zn. 11 T 173/2009, ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 15. 9. 2010, sp. zn. 11 T 173/2009, byl porušen zákon v namítaném rozsahu v neprospěch obviněného, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. toto usnesení zrušil včetně všech na něj obsahově navazujících rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Poté navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky věc podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal okresnímu soudu s pokynem znovu v ní jednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Od 1. 1. 2010 je účinný nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb. ve znění novely), který v § 2 stanoví podmínky trestnosti činu a dobu jeho spáchání. Podle odstavce 1 se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Podle pozdějšího zákona jen tehdy, jestliže je to pro pachatele příznivější. Trestností činu nutno rozumět možnost, že pachatel je pro určitý trestný čin odsouzen, tj. po zažalování činu bude pro tento trestný čin uznán vinným a uložen mu trest či jiná trestní sankce. Trestnost činu je tedy charakteristikou činu jako činu soudně trestného, jehož druh, povaha i sankce musí být popsána v trestním zákoně. Jsou to tedy všechny podmínky relevantní pro výrok o vině i trestu (srov. Šámal, Pavel a kol., Trestní zákoník I, Komentář, str. 39, 1. vydání 2009, C. H. Beck).

Jestliže za účinnosti trestního zákona č. 140/1961 Sb. nastaly podmínky pro rozhodnutí, že je nutno celý či nevykonaný zbytek uloženého trestu obecně prospěšných prací přeměnit v nepodmíněný trest odnětí svobody, pak podle ustanovení § 45a odst. 4 tr. zák. platilo, že každé, i jen započaté dvě hodiny nevykonaného trestu obecně prospěšných prací, se počítají za jeden den odnětí svobody. Znamená to, že v konkrétním případě by při použití tohoto právního předpisu byl obviněnému přeměněn trest 200 hodin obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody v trvání 100 dnů.

Podle ustanovení § 65 odst. 2 tr. zákoníku je takováto přeměna trestu obecně prospěšných prací stanovena tak, že každá i jen započatá jedna hodina takovéhoto nevykonaného trestu se počítá za jeden den odnětí svobody. V konkrétním případě tak bylo přeměněno nevykonaných 200 hodin trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody v trvání 200 dnů.

V posuzované trestní věci bylo namístě při úvaze, který zákon bude aplikován, a které podmínky jsou pro obviněného příznivější pro posouzení trestnosti, porovnat výše citovaná zákonná ustanovení, přičemž je zřejmé, že nová právní úprava v trestním zákoníku pro obviněného příznivější není. Bylo proto při přeměně trestu nutno užít ustanovení § 45 odst. 4 tr. zák. a při zařazení obviněného pro výkon trestu postupovat v intencích ustanovení § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák., nikoli podle § 65 odst. 2, resp. § 56 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku. Aplikace zákonných ustanovení trestního zákoníku byla v daném případě porušením zákona v neprospěch obviněného.

Nejvyšší soud vzhledem k těmto závěrům podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným usnesením Okresního soudu v Náchodě ze dne 10. 8. 2010, sp. zn. 11 T 173/2009, ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 15. 9. 2010, sp. zn. 11 T 173/2009, byl porušen zákon v ustanoveních § 65 odst. 2, § 56 odst. 2 písm. b) a § 2 odst. 1 tr. zákoníku v neprospěch obviněného T. H. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil, současně pak zrušil i všechna další rozhodnutí na toto usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Věc podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Náchodě, aby v ní znovu projednal a rozhodl.

Při rozhodování o přeměně trestu obecně prospěšných prací bude okresní soud postupovat v intencích právního názoru, který v tomto rozsudku Nejvyšší soud vyslovil (§ 270 odst. 4 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. srpna 2011

Předseda senátu:
JUDr. Petr Š a b a t a