3 Tz 28/2013
Datum rozhodnutí: 07.07.2014
Dotčené předpisy: § 151 odst. 3 tr. ř., § 36a odst. 2 písm. b) tr. ř., § 10 odst. 3 písm. c) předpisu č. 177/1996Sb., § 12 odst. 4 předpisu č. 177/1996Sb., § 14 odst. 3 předpisu č. 177/1996Sb.3 Tz 28/2013-I-52

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu dne 7. července 2014 v trestní věci obviněných 1) J. K. a 2) M. K. , v jejichž prospěch podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona proti pravomocnému usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Teplicích ze dne 1. 8. 2012, sp. zn. 1 ZT 297/2012, o návrhu obhájce JUDr. Lubomíra Okřiny, advokáta se sídlem advokátní kanceláře v Třebíči, Jihlavská brána 2, na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů podle § 151 tr. ř., t a k t o :

Podle § 151 odst. 3 tr. ř. per analogiam se obhájci JUDr. Lubomíru Okřinovi přiznává odměna a náhrada hotových výdajů:

1. Za převzetí a přípravu obhajoby dne 16. 7. 2013 (§ 11 odst. 1 písm. b/ adv. tarifu) částku 3.680,- Kč,

2. za prostudování spisu dne 16. 7. 2013 (§ 11 odst. 1 písm. d/ adv. tarifu) částku 3.680,- Kč,

3. za vyjádření se ke stížnosti pro porušení zákona a za účast u veřejného zasedání dne 17. 7. 2013 (§ 11 odst. 1 písm. l / adv. tarifu) částku 3.680,- Kč,

4. paušální náhrada hotových výdajů 3 x 300,- Kč (§ 13 odst. 3 adv. tarifu) v celkové částce 900,- Kč,

5. náhrada hotových výdajů jízdné (zákon č. 119/1992 Sb.) v celkové částce 1.723,- Kč,

6. náhrada za promeškaný čas 12 x 100,- Kč (§ 14 odst. 3 adv. tarifu) v celkové částce 1.200,- Kč,

celkem včetně 20% DPH částku 17.918,- Kč.

Odůvodnění:

Opatřením předsedy senátu Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2013, č. j. 3 Tz 28/2013-25, byl JUDr. Lubomír Okřina, advokát, podle § 36a odst. 2 písm. b) tr. ř. z důvodu § 39 odst. 1 tr. ř. ustanoven obhájcem obviněného J. K. a obviněné M. K.

Dne 20. 5. 2014 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh obhájce JUDr. Lubomíra Okřiny na vydání rozhodnutí podle § 151 tr. ř. o přiznání odměny a náhrady hotových výdajů.

Obhájce JUDr. Lubomíra Okřina ve věci zastupoval oba obviněné. Odměna za 1 úkon právní pomoci v této věci tak činí dle § 10 odst. 3 písm. c) a dle § 12 odst. 4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), dále jen adv. tarif , ve znění vyhlášky č. 390/2013 Sb., částku 2.300,- Kč, jelikož jde o společné úkony při zastupování nebo obhajobě dvou nebo více osob, kdy advokátovi za každou takto zastupovanou nebo obhajovanou osobu náleží mimosmluvní odměna. V uvedené věci se jednalo o trestné činy/zločiny týrání svěřené osoby podle § 198 odst. 1, 2 písm. d) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, účinného od 1. 1. 2010 (dále jen tr. zákoník ), pohlavního zneužití podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku a pohlavního zneužívání podle § 243 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, účinného do 31. 12. 2009, kdy za jeden úkon náleží odměna ve výši 2.300,- Kč, tedy při zastupování dvou osob odměna ve výši 4.600,-Kč, kterážto se v souladu s vyhláškou č. 390/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, snižuje o 20%, což tedy za jeden úkon právní pomoci představuje částku 3.680,- Kč.

Ve věci byly učiněny úkony: první porada včetně převzetí a přípravy obhajoby dne 16. 7. 2013 (§ 11 odst. 1 písm. b/ adv. tarifu), seznámení se s výsledky vyšetřování a prostudování vyšetřovacího spisu dne 16. 7. 2013 od 12.00 do 13.00 hod. na Nejvyšším soudě (§ 11 odst. 1 písm. d/ adv. tarifu), vyjádření se ke stížnosti pro porušení zákona včetně účasti na veřejném zasedání dne 17. 7. 2013 od 9.30 hod. konaném u Nejvyššího soudu (§ 11 odst. 1 písm. l ) adv. tarifu), tj. 3 úkony právní pomoci po 3.680,- Kč, tedy v celkové výši 11.040,- Kč. Dále paušální náhrada hotových výdajů dle § 13 odst. 3 adv. tarifu, tj. 3 x 300,- Kč, tedy 900,- Kč.

Dále JUDr. Lubomír Okřina požadoval náhradu hotových výdajů. Jedná se o jízdné za cestu vykonanou osobním automobilem na trase T. B. a zpět, kterou doložil všemi potřebnými podklady, kdy se jedná o částku ve výši 1.723,- Kč. A dále náhradu za promeškaný čas dle § 14 odst. 3 adv. tarifu, kdy je účtováno celkem 12 započatých půlhodin, které představují čas strávený cestou k výše uvedeným úkonům, tj. celkem 12 x 100,- Kč, celkem tedy 1.200,- Kč.

Předseda senátu zjistil, že vyúčtování odměny i hotových výdajů je v souladu s výše uvedenými ustanoveními vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif), a proto předseda senátu požadovanou odměnu a náhradu hotových výdajů obhájci přiznal, neboť obhájce vyúčtované úkony provedl, přičemž rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013, č. j. 3 Tz 28/2013-33, bylo řízení v této věci skončeno (§ 151 odst. 3 tr. ř. per analogiam). Přiznaná výše odměny a náhrady hotových výdajů byla zvýšena o 20% DPH.

Poučení : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 7. července 2014

Předseda senátu:
JUDr. Petr Šabata