3 Tz 22/2014
Datum rozhodnutí: 14.05.2014
Dotčené předpisy: § 23 odst. 3 tr. ř.3 Tz 22/2014-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 14. května 2014 v trestní věci obviněného T. S. , v jehož prospěch podala ministryně spravedlnosti stížnost pro porušení zákona proti usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 3. 1. 2014, sp. zn. ZT 353/2013, t a k t o :

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam s e s p o j u j í ke společnému projednání a rozhodnutí trestní věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tz 21/2014 a sp. zn. 3 Tz 22/2014.

Tyto věci budou nadále vedeny pod sp. zn. 3 Tz 21/2014 .

O d ů v o d n ě n í:
Ministryně spravedlnosti podala u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného T. S., směřující proti pravomocnému usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 3. 1. 2014, sp. zn. ZT 353/2013.

Označeným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově byla podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítnuta jako opožděná stížnost obviněného T. S., směřující proti usnesení policejního orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování Sokolov ze dne 15. listopadu 2013, č. j. KRPK-46880-63/TČ-2013-190972, jímž bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání T. S. a Ing. D. H. pro přečin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku.

Tato trestní věc je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 3 Tz 22/2014.

Současně bylo zjištěno, že u Nejvyššího soudu byla již dříve podána ministryní spravedlnosti stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného Ing. D. H., v trestní věci vedené u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování Sokolov pod č. j. KRPK-46880-63/TČ-2013-190972 (týkající se i obviněného T. S.) proti obdobnému usnesení téhož státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově , tj. usnesení ze dne 3. 1. 2014, sp. zn. ZT 353/2013, jímž byla podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítnuta jako opožděná stížnost obviněného Ing. D. H.

Trestní věc obviněného Ing. D. H. je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 3 Tz 21/2014.

Vzhledem k tomu, že v případě obou shora zmíněných stížností pro porušení zákona jsou v totožné trestní věci napadena usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově, kdy podstaty obou stížností spolu úzce souvisejí, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že je vhodné z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení konat ohledně obou výše uvedených stížností pro porušení zákona společné řízení, a to v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam z důvodů uvedených v § 20 odst. 1 tr. ř. Proto Nejvyšší soud rozhodl o spojení trestních věcí obou obviněných ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že budou nadále vedeny pod sp. zn. 3 Tz 21/2014.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. května 2014 Předseda senátu:
JUDr. Petr Šabata