3 Tz 21/2014
Datum rozhodnutí: 11.06.2014
Dotčené předpisy: § 143 odst. 1 tr. ř., § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř.3 Tz 21/2014-28 ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání dne 11. června 2014 v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Eduarda Teschlera a JUDr. Pavla Šilhaveckého stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněných Ing. D. H. a T. S. proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 3. 1. 2014, č. j. ZT 353/2013-8 (obv. H.), a usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 3. 1. 2014, č. j. ZT 353/2013-9 (obv. S.), a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl takto :

Pravomocnými usneseními státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 3. 1. 2014, č. j. ZT 353/2013-8 (obv. H.), a ze dne 3. 1. 2014, č. j. ZT 353/2013-9 (obv. S.), b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 143 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. v neprospěch obviněných Ing. D. H. a T. S.

Napadená usnesení s e z r u š u j í .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušená usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu státnímu zástupci v Sokolově s e p ř i k a z u j e , aby věci v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.Odůvodnění:

Usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování Sokolov ze dne 15. listopadu 2013, č. j. KRPK-46880-63/TČ-2013-190972, bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání T. S. a Ing. D. H. pro přečin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 2 tr. zákoníku.

Usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání, vydané podle § 160 odst. 1 tr. ř., bylo doručeno T. S. dne 19. 11. 2013 a Ing. D. H. dne 30. 11. 2013.
Dne 3. 12. 2013 udělili oba obvinění shodně plnou moc advokátovi Mgr. Miroslavu Šípkovi, což také sdělili po poučení podle § 36 odst. 3 a § 36b tr. ř. při výslechu dne 9. 12. 2013 policejnímu orgánu, přičemž obhájce Mgr. Miroslav Šipka byl také přítomen jejich výslechu a také osobně převzal usnesení o zahájení trestního stíhání obviněných. Oba obvinění si při výslechu konaném dne 9. 12. 2013 proti usnesení o zahájení trestního stíhání podali do protokolu stížnost. Následně podal obhájce Mgr. Miroslav Šipka v zastoupení obviněných T. S. a Ing. D. H. zdůvodnění obviněními podaných stížností proti tomuto usnesení. Zdůvodnění bylo doručeno Okresnímu státnímu zástupci v Sokolově dne 15. 12. 2013 a policejnímu orgánu dne 16. 12. 2013.
Usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 3. 1. 2014, č. j. ZT 353/2013-8 (obv. H.), a č. j. ZT 353/2013-9 (obv. S.), byly stížnosti obou obviněných proti usnesení policejního orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování Sokolov ze dne 15. 11. 2013, č. j. KRPK-46880-63/TČ-2013-190972, zamítnuty podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. jako opožděně podané.

Proti citovaným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově podala ministryně spravedlnosti České republiky podle § 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněných T. S. a Ing. D. H. Podle jejího názoru napadeným rozhodnutím došlo k porušení zákona v neprospěch obviněných v ustanovení § 143 odst. 1, § 147 odst. 1 písm. a), b) a § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř.

Stěžovatelka ve svém mimořádném opravném prostředku především poukázala na skutečnost, že jak v usnesení o zahájení trestního stíhání, tak i při výslechu v procesním postavení obviněných dne 9. 12. 2013, byli oba obvinění řádně poučeni o nutné obhajobě ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 a § 36b a násl. tr. ř. Dne 3. 12. 2013 udělili obvinění plnou moc Mgr. Miroslavu Šipkovi k tomu, aby je obhajoval, resp. v právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal; plná moc byla udělena i v rozsahu práva povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce a jako zvláštní plnou moc k obhajobě v trestním stíhání pro přečin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 2 tr. zákoníku. Mgr. Miroslav Šipka zmocnění přijal. Při výslechu konaném dne 9. 12. 2013 obvinění Ing. D. H. a T. S. shodně uvedli, že proti usnesení o zahájení trestního stíhání, které již převzali, si podávají stížnost, neboť s trestním stíháním nesouhlasí. Obhájce Mgr. Miroslav Šipka převzal usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání obviněných Ing. D. H. a T. S. ze dne 15. 11. 2013, č. j. KRPK-46880-63/TČ-2013-190972, dne 9. 12. 2013.

Pokud obhájce obviněných převzal usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání obviněných Ing. D. H. a T. S. dne 9. 12. 2013, běžela lhůta k podání stížnosti od oznámení, které bylo ve smyslu ustanovení § 143 odst. 1 věta za středníkem tr. ř. provedeno nejpozději, tj. od oznámení usnesení zvolenému obhájci obviněných Mgr. Miroslavu Šipkovi dne 9. 12. 2013.

Za daného stavu věci neměly být stížnosti obviněných zamítnuty z formálních důvodů jako stížnosti opožděně podané ve smyslu § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř., ale státní zástupce měl napadené rozhodnutí policejního orgánu přezkoumat a o stížnostech rozhodnout zákonem předvídaným způsobem podle § 148 odst. 1 písm. c) nebo § 149 odst. 1 tr. ř.

S odkazem na shora uvedené ministryně spravedlnosti navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil namítané porušení zákona, k němuž došlo v neprospěch obviněného, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadená usnesení zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř., tj. aby věc vrátil tomu orgánu, o jehož rozhodnutí jde.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Jak bylo zjištěno ze spisového materiálu usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování Sokolov ze dne 15. 11. 2013, č. j. KRPK-46880-63/TČ-2013-190972 , bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestního stíhání T. S. a Ing. D. H. pro přečin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 2 tr. zákoníku.

Podle § 160 odst. 2 tr. ř. je třeba opis usnesení o zahájení trestního stíhání doručit obviněnému nejpozději na počátku prvního výslechu a do 48 hodin státnímu zástupci a obhájci, přičemž u obhájce počíná lhůta k doručení běžet od jeho zvolení nebo ustanovení.

Ustanovení § 137 odst. 1 tr. ř. uvádí, že usnesení je třeba oznámit osobě, které se přímo dotýká, jakož i osobě, která k němu dala svým návrhem podnět. Oznámení se děje buď vyhlášením usnesení v přítomnosti toho, jemuž je třeba usnesení oznámit, anebo doručením opisu usnesení. V posuzované trestní věci rozhodoval policejní orgán a usnesení bylo oznámeno doručením opisu usnesení v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. b) tr. ř., tzn. do vlastních rukou, a to obviněnému T. S. dne 19. 11. 2013 a obviněnému Ing. D. H. dne 30. 11. 2013. Obhájce Mgr. Miroslav Šipka převzal usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání obviněných Ing. D. H. a T. S. ze dne 15. 11. 2013, č. j. KRPK-46880-63/TČ-2013-190972, při výslechu obviněných dne 9. 12. 2013.

Podle § 141 odst. 1 tr. ř. je opravným prostředkem proti usnesení stížnost.

Z ustanovení § 143 odst. 1 tr. ř. vyplývá, že se stížnost podává u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje, a to do tří dnů od oznámení usnesení (§ 137); jestliže se usnesení oznamuje jak obviněnému, tak i jeho zákonnému zástupci nebo obhájci, běží lhůta od toho oznámení, které bylo provedeno nejpozději.

Dne 3. prosince 2013 udělili obvinění plnou moc Mgr. Miroslavu Šipkovi a ten zmocnění přijal. Při výslechu konaném dne 9. 12. 2013 obvinění Ing. D. H. a T. S. shodně uvedli, že proti usnesení o zahájení trestního stíhání, které již převzali, si podávají stížnost , neboť s trestním stíháním nesouhlasí.

Stížnost jako opravný prostředek proti usnesení policejního orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování Sokolov ze dne 15. 11. 2013, č. j. KRPK-46880-63/TČ-2013-190972 , tak mohli obvinění v souladu s ustanovením § 143 odst. 1 tr. ř. podat ve lhůtě tří dnů ode dne doručení citovaného usnesení svému obhájci, tj. do 12. 12. 2013 .

Jak vyplývá ze spisu policejního orgánu, obvinění Ing. D. H. a T. S. podali proti usnesení policejního orgánu stížnost dne 9. 12. 2013 , a to do protokolu při výslechu před policejním orgánem, tzn. řádně a včas .

Podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. nadřízený orgán zamítne stížnost, byla-li podána opožděně.

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově pochybil při aplikaci ustanovení § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř., pokud za takto zjištěného stavu věci stížnosti obviněných zamítl jako opožděně podanou.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocnými usneseními státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 3. 1. 2014, č. j. ZT 353/2013-8 (obv. H.), a ze dne 3. 1. 2014, č. j. ZT 353/2013-9 (obv. S.), byl porušen zákon v ustanoveních § 143 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. v neprospěch obviněných Ing. D. H. a T. S.

Podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadená usnesení zrušil. Zrušil i všechna další rozhodnutí, která na tato usnesení obsahově navazovala, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Věc podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu státnímu zástupci v Sokolově, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 270 odst. 4 tr. ř. je orgán, jemuž byla věc přikázána, vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud, a je povinen provést procesní úkony, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. června 2014
Předseda senátu:
JUDr. Petr Šabata