3 Tz 120/2000
Datum rozhodnutí: 22.06.2000
Dotčené předpisy:
3 Tz 120/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání dne 22. června 2000 stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněné M. S., proti pravomocnému usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Praze 6 ze dne 27. 1. 2000, sp. zn. 2 Zt 3784/99,

a podle § 268 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Stížnost pro porušení zákona se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Opatřením vyšetřovatele Policie ČR, Obvodního úřadu vyšetřování Praha 6, ze dne 12. 11. 1999, ČVS:OV6-1375/20-99, bylo M. S. podle § 160 odst. 1 tr. ř. sděleno obvinění pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák., jehož se měla dopustit tím, že dne 3. 11. 1999 v podvečerních hodinách přicestovala společností OK 537 na trase L. - F. - P. na R. letiště a bez povolení ve svém zavazadle do České republiky dovezla krabičku baleného čaje po 100 ks a váze 100 g (sáček - 1 g) s označením Coca čaj, v jejíchž obsahu byla podle provedeného narkotestu zjištěna přítomnost kokainu, tedy zakázané látky ve smyslu zák. č. 167/1998 Sb."

Ve věci bylo provedeno vyšetřování, po jehož skončení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 usnesením ze dne 27. 1. 2000, sp. zn. 2 Zt 3784/99, podle § 307 odst. 1 tr. ř. rozhodla o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněné M. S., a to na zkušební dobu jednoho roku.

Dne 7. 3. 2000 nabylo toto usnesení právní moci.

Dne 17. 5. 2000 podal proti němu ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněné stížnost pro porušení zákona.

Ministr spravedlnosti ve stížnosti pro porušení zákona namítl, že k podmíněnému zastavení trestního stíhání došlo, aniž by byl podle § 2 odst. 5 tr. ř. zjištěn skutkový stav věci, o němž by nebyly důvodné pochybnosti. Ty se týkají znaleckého posudku ohledně zajištěného čaje Mate de coca", konkrétně toho, zda svým složením a obsahem kokainu splňuje znaky omamné a psychotropní látky ve smyslu § 187 odst. 1 tr. zák. K tomu měl být znalecký posudek podrobněji doplněn osobním vyjádřením zpracovatele. Znalec měl být také dotázán, jaké množství čaje by bylo nutno jednorázově užít, aby se látka v něm obsažená stala účinnou a zda je možné ze suchých listů čaje získat kokain pro jiný způsob aplikace, než pro pití čaje.

V petitu ministrova mimořádného opravného prostředku bylo proto navrženo, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným usnesením byl porušen zákon, toto usnesení aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil, a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Když Nejvyšší soud podle § 267 odst. 1 tr. ř. přezkoumal správnost výroku napadeného usnesení státní zástupkyně, jakož i řízení, jež mu předcházelo, dospěl k závěru, že stížnost pro porušení zákona není důvodná.

Zákonné podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání, které je jednou z forem tzv. odklonu v trestním řízení (odchýlení od jeho standardního průběhu), jsou obsaženy v ustanovení § 307 odst. 1 tr. ř. Podle něj v řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, může se souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže obviněný se k trestnému činu doznal, nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě, a vzhledem k osobě pachatele, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující".

Rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání tedy není meritorním, nýbrž mezitimním rozhodnutím, které neřeší otázku viny s konečnou platností, ale ponechává ji otevřenou s tím, že teprve dojde-li po uplynutí zkušební doby k osvědčení obviněného, nastávají definitivní účinky zastavení jeho trestního stíhání. Jinak soud rozhodne, a to případně i během zkušební doby, že v trestním stíhání obviněného se pokračuje (§ 308 odst. 1 tr. ř.). Pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání je tedy relevantní, zda důvodné podezření obviněného ze spáchání stíhaného trestného činu odpovídá stadiu trestního řízení, v němž se věc nachází, a zda jsou splněny zákonné podmínky cit. ustanovení § 307 odst. 1 tr. ř. pro aplikaci této formy odklonu.

Podle přesvědčení Nejvyššího soudu všechny tyto zákonné podmínky jsou v posuzované věci obviněné M. S. dány. Obviněná dovezla do České republiky výše zmíněné množství čaje vyrobeného podle znaleckého posudku z oboru kriminalistické techniky z listů koky. K tomu se také ve své výpovědi před vyšetřovatelem plně doznala (č. l. 8). Koka listy jsou přitom uvedeny v příloze č. 1 zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, mezi omamnými látkami, s nimiž může být nakládáno jen na základě příslušného povolení a k jejichž dovozu je zapotřebí povolení Ministerstva zdravotnictví (§ 4, § 21 cit. zák.). Není proto sporu o tom, že pokud obviněná čaj sestávající z této omamné látky bez povolení dovezla, je důvodně podezřelá ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. Obviněná sice vypověděla, že nevěděla, že dovoz této omamné látky do České republiky vyžaduje zvláštního povolení, bez něhož je takové jednání trestné, ovšem v tomto směru platí zásada, že neznalost zákona neomlouvá. V posuzovaném případě jde o tzv. negativní právní omyl, který pachatele neomlouvá nejen pokud jde o normy trestního zákona, nýbrž i pokud jde o mimotrestní normy, jichž se dovolává trestní zákon ve svých odkazovacích a blanketních ustanoveních. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, je právě takovým zákonem, na který blanketní norma ustanovení § 195 odst. 1 trestního zákona odkazuje.

Také všechny ostatní cit. zákonné podmínky ustanovení § 307 odst. 1 tr. ř. pro podmíněné zastavení trestního stíhání byly v posuzované věci obviněné M. S. splněny. Jak již bylo zmíněno, neznalost zákona nemá v tomto případě žádnou relevanci, přičemž obviněná se po skutkové stránce k činu plně doznala, s podmíněným zastavením svého trestního stíhání souhlasila, škoda jejím jednáním nevznikla a jak s přihlédnutím k osobě obviněné (dosud nebyla soudně trestána), tak i k okolnostem případu (šlo o menší množství koka listů), lze podmíněné zastavení jejího trestního stíhání považovat za dostačující. Co se týče doplnění znaleckého posudku, jehož se dožaduje ministr spravedlnosti, to by přicházelo v úvahu teprve v případě, že by bylo podle § 308 odst. 1 in fine tr. ř. rozhodnuto, že v trestním stíhání obviněné bude pokračováno.

Nejvyšší soud tedy neshledal, že by ať v napadeném usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněné M. S., tak v řízení, jež mu předcházelo, došlo k porušení zákona. Podaný mimořádný opravný prostředek proti tomuto usnesení proto jako nedůvodný podle § 268 odst. 1 tr. ř. zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost pro porušení zákona přípustná.

V Brně dne 22. června 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich F a s t n e r