3 Tz 11/2013
Datum rozhodnutí: 17.04.2013
Dotčené předpisy: § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř., § 270 odst. 1 tr. ř.3 Tz 11/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 17. dubna 2013 v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Pavla Šilhaveckého stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného JUDr. J. H. , proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Mělníku ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. ZT 143/2012, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Mělníku ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. ZT 143/2012, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného JUDr. J. H.

Napadené usnesení s e z r u š u j e .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Krajskému státnímu zástupci v Praze s e p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Usnesením Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Česká Lípa, Oddělení obecné kriminality, ze dne 16. 5. 2012, č.j. KRPL-7893-68/TČ-2011-180171-38, ve spojení s usnesením téhož orgánu ze dne 12. 6. 2012, č. j. KRPL-7893-68/TČ-2011-180171-38 (odstranění písařské chyby), bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání obviněného JUDr. J. H. pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 247 odst. 1 tr. zákoníku (správně § 274 odst. 1 tr. zákoníku).

Proti citovanému usnesení o zahájení trestního stíhání podal obviněný JUDr. J. H. v zákonné lhůtě podáním ze dne 1. 6. 2012 stížnost, která byla usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Mělníku ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. ZT 143/2012, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta jako nedůvodná.

Proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Mělníku ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. ZT 143/2012, podal ministr spravedlnosti u Nejvyššího soudu České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného JUDr. J. H. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanoveních § 2 odst. 1, § 146 odst. 2 písm. a), § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. v neprospěch obviněného JUDr. J. H.

V odůvodnění svého podání stěžovatel poukázal na to, že usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Česká Lípa, Oddělení obecné kriminality, ze dne 16. 5. 2012, č.j. KRPL-7893-68/TČ-2011-180171-38, bylo zahájeno trestní stíhání obviněného JUDr. J. H. pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 247 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že dne 25. 5. 2011 ve večerních hodinách v čase od 21.30 hod. do 21.35 hod. v Č. L., v ulicích P. H. v. a B. N., po předchozím požití většího množství alkoholu, navzdory výzvě policistů Policie ČR, ať v takovém stavu nejezdí, řídil pomalou jízdou středem vozovky osobní motorové vozidlo tov. zn. Toyota Auris, RZ: ve stavu nezpůsobilém k bezpečnému řízení motorového vozidla, o čemž dále svědčilo to, že po jeho zastavení zasahujícími policisty byly jeho pohyby nekoordinované, alkohol byl cítit z jeho dechu i oblečení, klepal se, nedokázal souvisle komunikovat, špatně artikuloval, měl mokré kalhoty v oblasti rozkroku, škytal, krkal, musel být přidržen zasahujícími policisty, aby neupadl na zem.

Vydání usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání předcházely pokyny dozorového státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Mělníku ze dnů 19. 4. 2012 a 10. 5. 2012, z nichž vyplývá, že policejnímu orgánu bylo uloženo vypracovat usnesení o zahájení trestního stíhání pro skutek kvalifikovaný jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 odst. 1 tr. zákoníku. Dozorový státní zástupce v pokynu ze dne 10. 5. 2012 přímo vyhotovil popis skutku, který v této podobě očekával v usnesení o zahájení trestního stíhání. Policejním orgánem bylo následně vyhotoveno usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 16. 5. 2012 tak, jak je uvedeno shora.

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Mělníku postupem shora, v rámci dozoru nad zákonností přípravného řízení trestního, svými pokyny zaujal právní názor, který zásadně ovlivnil postup policejního orgánu při vydání usnesení o zahájení trestního stíhání v předmětné trestní věci, přičemž přes tuto skutečnost dozorový státní zástupce následně také sám rozhodl i o stížnosti podané proti výše uvedenému usnesení o zahájení trestního stíhání. Vydání usnesení o zahájení trestního stíhání bylo ovlivněno předem vysloveným závazným právním názorem dozorového státního zástupce.

Dozorový státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Mělníku svým pokynem a v něm obsaženým právním názorem zavázal policejní orgán k vydání usnesení o zahájení trestního stíhání, a sám rozhodl o stížnosti obviněného proti uvedenému vydanému usnesení policejního orgánu, aniž by respektoval postup předvídaný ustanovením § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř., podle kterého byl za dané procesní situace příslušný k rozhodnutí o stížnosti nikoli státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Mělníku, který vydal souhlas či pokyn k vydání usnesení o zahájení trestního stíhání, ale státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze jako státní zástupce nadřízený státnímu zástupci, který vydal souhlas či pokyn k zahájení trestního stíhání. Uvedeným postupem došlo k porušení výše uvedených ustanovení trestního řádu a tím k porušení zákona v neprospěch obviněného.

Dále stěžovatel odkázal na judikaturu Nejvyššího soudu řešící obdobnou problematiku, a to rozsudky Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 8. 2009, sp. zn. 4 Tz 46/2009, resp. ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. 7 Tz 5/2012.

Závěrem ministr spravedlnosti konstatoval, že vzhledem k vadnému postupu dozorujícího státního zástupce byl obviněný zbaven práva, aby napadené usnesení bylo na základě jeho stížnosti objektivně a nestranně přezkoumáno nadřízeným orgánem, a protože k nápravě není k dispozici žádný jiný procesní postup, navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Mělníku ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. ZT 143/2012, byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 1, § 146 odst. 2 písm. a), § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. v neprospěch JUDr. J. H. Poté aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil, včetně případně dalších rozhodnutí na toto usnesení obsahově navazujících, pokud by vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 270 odst. 1 tr. ř. aby přikázal věc státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Praze k novému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší soud podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k závěru, že zákon byl porušen.

Podle § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř., jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc k rozhodnutí policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci.

Podle ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. nadřízený orgán zamítne stížnost, není-li důvodná.

V posuzovaném případě Nejvyšší soud z obsahu předloženého spisu zjistil, že usnesením Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Česká Lípa, Oddělení obecné kriminality, bylo již dne 11. 4. 2012 pod č. j. KRPL-7893-60/TČ-2011-180171-38 (č. l. 19 spisu), podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání obviněného JUDr. J. H. pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku.

Proti citovanému usnesení o zahájení trestního stíhání podal obviněný JUDr. J. H. v zákonné lhůtě podáním ze dne 17. 4. 2012 stížnost (č.l. 21, 22 spisu), a usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Mělníku ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. ZT 143/2012 (č.l. 23, 24 spisu), bylo rozhodnuto podle § 174 odst. 2 písm. c) tr. ř. tak, že se ruší jako nezákonné usnesení policejního orgánu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Česká Lípa, Oddělení obecné kriminality ze dne 11. 4. 2012, č. j. KRPL-7893-60/TČ-2011-180171-38, kterým bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání obviněného JUDr. J. H. pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku. V odůvodnění svého usnesení dozorující státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Mělníku uvedl, že v napadeném usnesení nejsou konkrétně vyjádřeny zjištěné znaky opilosti obviněného svědčící o požití většího množství alkoholu.

Téhož dne státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Mělníku uložil policejnímu orgánu, aby se v popisu skutku objevilo i to, že: pohyby obviněného byly nekoordinované, klepal se, nedokázal souvisle komunikovat, špatně artikuloval, alkohol byl cítit z dechu i oblečení, (byl pomočen?), škytal, krkal, musel být přidržen, aby neupadl na zem, jel středem vozovky a navzdory výzvě PČR, ať v takovém stavu nejezdí . Dále státní zástupce uvedl, že usnesení o zahájení trestního stíhání vydané v souladu se shora uvedeným očekává neprodleně po jeho vypracování s tím, aby tento pokyn nebyl založen do originálu vyšetřovacího spisu.

Následně přípisem ze dne 10. 5. 2012 státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Mělníku sdělil policejnímu orgánu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, že: v návaznosti na poslední pokyn ze dne 19. 4. 2012 a telefonický hovor Vám předkládám popis skutku tak, jak by se měl objevit v usnesení o zahájení trestního stíhání obviněného JUDr. J. H. pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 odst. 1 tr. zákoníku, dne 25. 5. 2011 v době od 21.30 hod. do 21.35 hod. v Č. L., v ulicích pod H. V. a B. N., po předchozím požití většího množství alkoholu, navzdory výzvě policistů Policie ČR, ať v takovém stavu nejezdí, řídil pomalou jízdou středem vozovky osobní motorové vozidlo tov. zn. Toyota Auris, reg. zn., ve stavu nezpůsobilém k bezpečnému řízení motorového vozidla, o čemž dále svědčilo to, že po jeho zastavení zasahujícími policisty byly jeho pohyby nekoordinované, alkohol byl cítit z jeho dechu i oblečení, klepal se, nedokázal souvisle komunikovat, špatně artikuloval, měl mokré kalhoty v oblasti rozkroku, škytal, krkal, musel být přidržen zasahujícími policisty, aby neupadl na zem. Odůvodnění usnesení ponechat beze změn. Usnesení o zahájení trestního stíhání vydané v souladu se shora uvedeným očekávám neprodleně po jeho vypracování. Pokyn nezakládat do originálu vyšetřovacího spisu .

Policejní orgán pak v souladu se zrušujícím usnesením státního zástupce a zejména v souladu s následujícími pokyny vydal usnesení, jímž proti JUDr. J. H. zahájil trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku, kdy skutek, tak jak byl napsán v pokynu dozorujícího státního zástupce, uvedl do usnesení o zahájení trestního stíhání.

Povahu výroku předmětného usnesení dozorujícího státního zástupce spolu s obsahem jeho odůvodnění, ale zejména následující pokyny a upřesnění popisu skutku, nelze než posoudit jako pokyn policejnímu orgánu k zahájení trestního stínání pro přečin do té doby pouze podezřelé osoby. Byť v případě zmíněných pokynů se nejednalo o pokyn ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 písm. a), d) tr. ř., přesto jediný možný výklad je takový, že se jednalo o pokyn, jak jej má na mysli ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř.

Na tomto místě je totiž třeba zdůraznit, že ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. má zásadní význam pro zajištění objektivity rozhodování o stížnosti. Státní zástupce, který vykonává dozor nad přípravným řízením a v jeho rámci nad činností jednotlivých policejních orgánů, je zásadně orgánem oprávněným k rozhodnutí o stížnosti podané proti usnesení těchto policejních orgánů. Výjimkou je ale situace, kdy tento státní zástupce sám dal souhlas nebo pokyn k vydání usnesení policejnímu orgánu. V důsledku toho by totiž nemohl zcela nestranným způsobem podanou stížnost přezkoumat a rozhodnout o ní. V těchto případech proto musí být taková stížnost jeho prostřednictvím předložena státnímu zástupci nadřízeného státního zastupitelství. Tyto zásady lze bezpochyby vztáhnout i na případ obviněného JUDr. J. H., přičemž v duchu těchto zásad nebylo státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Mělníku postupováno.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Mělníku ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. ZT 143/2012, byl porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného J. H. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil, a to včetně všech dalších rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem k této změně pozbyla svého podkladu a věc podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal krajskému státnímu zástupci v Praze, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, což znamená, že o stížnosti obviněného proti usnesení o zahájení trestního stíhání bude muset nově rozhodnout. Při tomto svém rozhodování bude podle § 270 odst. 4 tr. ř. vázán právním názorem Nejvyššího soudu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 17. dubna 2013

Předseda senátu:
JUDr. Petr Šabata