3 Tdo 992/2003
Datum rozhodnutí: 09.09.2003
Dotčené předpisy:
3 Tdo 992/2003

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 9. září 2003 dovolání obviněného P. D., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 1. 2003, sp. zn. 5 To 474/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 12 T 91/2002, a rozhodl t a k t o :

Dovolání P. D. se podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 5. 6. 2002, sp. zn. 12 T 91/2002, byl obviněný P. D. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví dle § 224 odst. 1, 2 tr. zákona ve znění zákona č. 139/2001 Sb., za který byl odsouzen podle § 224 odst. 2 k trestu odnětí svobody v trvání 1 roku, přičemž podle § 39a odst. 2 písm. a) tr. zákona byl pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s dohledem. Podle § 49 odst. 1, § 50 odst. 1 tr. zákona mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 4 let. Součástí rozsudku je i rozhodnutí o náhradě škody.

Podkladem výroku o vině se stalo zjištění soudu prvního stupně, že obviněný dne 30. 8. 2001 na silnici č. I/55 v obci O. N. V., okres U. H., kolem 18.00 hodin jako řidič osobního auta VW Golf, registrační značka za jízdy na přímém a přehledném úseku vozovky nesledoval řádně situaci v silničním provozu a jel rychlostí nejméně 76 km/hod., opožděně reagoval na cyklistku H. P., přejíždějící vozovku z levé na pravou stranu vozovky ve směru jeho jízdy a v důsledku toho uprostřed svého jízdního pruhu narazil přední částí osobního automobilu do cyklistky a při střetu a pádem na vozovku utrpěla poškozená H. P. zlomeninu spodiny lební, zhmoždění mozku, krvácení do mozkových komor a další zranění, kterým na místě podlehla.

Uvedený rozsudek bezprostředně nenabyl právní moci, neboť proti němu podal obviněný odvolání, kterým se zabýval ve veřejném zasedání dne 8. 1. 2003 Krajský soud v Brně. Ten svým usnesením sp. zn. 5 To 474/2002 odvolání obviněného podle § 256 tr. řádu zamítl.

Prostřednictvím svého obhájce podal obviněný ve lhůtě podle § 265e tr. řádu proti usnesení Krajského soudu v Brně ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Uherském Hradišti dovolání, ve kterém napadá usnesení odvolacího soudu o zamítnutí jeho řádného opravného prostředku a v odsuzujícím rozsudku výrok o způsobu výkonu trestu, přičemž se výslovně odkazuje na dovolací důvod dle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. V odůvodnění svého dovolání uvádí, že uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody považuje za nepřiměřeně přísné a v rozporu s ust. § 23 a § 31 tr. zákona. Rovněž tak poukazuje na obsah dohody o narovnání, kterou uzavřel s rodiči poškozené. Připomíná, že doposud nebyl soudně trestán, nemá žádný záznam v evidenční kartě řidiče a nebyl postižen za žádný přestupek. Domnívá se, že u něj lze dosáhnout účelu trestu uložením takového trestu, který nebude bezprostředně spojen s odnětím svobody. V petitu svého dovolání proto navrhuje, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil napadený rozsudek ve výroku o trestu a sám v této věci rozhodl tak, že výkon trestu odnětí svobody se odkládá na delší zkušební lhůtu.

K podanému dovolání se písemně vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, který konstatuje, že ačkoli je dovolání formálně uplatněno dle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, obsah dovolání svědčí o tom, že námitky v něm obsažené směřují výhradně proti výroku o trestu. Protože výrok o trestu lze napadnout dovoláním dle § 265b odst. 1 písm. h) tr. řádu, přičemž vadami uvedenými v tomto ustanovení napadené rozhodnutí netrpí a takové vady ani nejsou dovoláním namítány, považuje toto dovolání za podané z jiného důvodu než dle § 265b tr. řádu a proto navrhuje jeho odmítnutí podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) jako soud dovolací nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky přípustnosti podle § 265a tr. řádu a shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. a), h) tr. řádu, protože bylo rozhodnuto ve druhém stupni, dovolání napadá pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé a směřuje proti rozsudku, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest. Obviněný je rovněž osobou oprávněnou k podání tohoto mimořádného opravného prostředku.

Poněvadž dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanoveních § 265b tr. řádu, bylo dále zapotřebí posoudit otázku, zda uplatněný dovolací důvod lze považovat za důvod uvedený v citovaném ustanovení zákona, jehož existence je zároveň podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem (§ 265i odst. 3 tr. řádu).

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Jak však z odůvodnění dovolání vyplývá, tento důvod dovolatel spatřuje v nesprávném hodnocení okolností dle jeho názoru rozhodujících pro rozhodnutí o výši a způsobu výkonu uloženého trestu. Obviněný nevytýká konkrétní pochybení v právním posouzení skutku, tedy nesprávnou právní kvalifikaci již stabilizovaného skutkového základu, nebo jinak vadné hmotně právní posouzení věci, nýbrž prosazuje odlišné hodnocení důkazů, než ke kterému dospěly soudy obou stupňů při zjišťování skutkového stavu a rozhodování o výši a způsobu výkonu trestu.

V této souvislosti je nutno připomenout, že případy, na které dopadá ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu je nutno důsledně odlišovat od případů, kdy je rozhodnutí založeno na nesprávném skutkovém zjištění. Zákon tak v citovaném ustanovení jednoznačně vymezuje předmětný dovolací důvod jako důvod hmotně právní. To znamená, že dovolací soud je povinen vycházet ze skutkového zjištění nalézacího, resp. odvolacího soudu a v návaznosti na tento skutkový stav hodnotit správnost hmotně právního posouzení.

Stejně je nutno připomenout, že pokud jde o výrok o trestu, lze jej dovoláním jako mimořádným opravným prostředkem napadnout pouze na podkladě speciálního dovolacího důvodu § 265b odst. 1 písm. h) tr. řádu, a to z důvodů v tomto ustanovení výslovně uvedených. Dovolatel tak však neučinil a vznáší námitky proti výroku o trestu pod formálně uplatněným dovolacím důvodem dle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. Obsah jeho námitek však v souladu s uplatněnými dovolacími důvody není.

Podle názoru Nejvyššího soudu musí dovolatel na jedné straně v souladu s ustanovením § 265f odst. 1 tr. řádu v dovolání formálně odkázat na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. řádu, přičemž však na druhé straně také musí obsah konkrétně uplatněných dovolacích důvodů odpovídat důvodům, předpokládaným v příslušném ustanovení zákona. V opačném případě nelze dovodit, že se dovolání opírá o důvody uvedené v ustanovení § 265b odst. 1 tr. řádu. V posuzovaném případě použité námitky dovolatele uplatněnému dovolacímu důvodu dle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu neodpovídají a nelze tedy míti za to, že je dovolání podáno z důvodů odpovídajících ustanovení § 265b tr. řádu.

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu Nejvyšší soud dovolání odmítne, bylo-li podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. řádu. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v projednávaném případě shledal, že dovolání nebylo podáno z důvodů uvedených v zákoně, rozhodl v souladu s výše citovaným ustanovením zákona tak, že se dovolání obviněného P. D. odmítá. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu bylo o odmítnutí dovolání rozhodnuto v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 9. září 2003

Předseda senátu:

Mgr. Josef H e n d r y c h