3 Tdo 983/2005
Datum rozhodnutí: 24.08.2005
Dotčené předpisy:
3 Tdo 983/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. srpna 2005 o dovolání podaném B. D., nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici P., proti usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 3 To 100/2005 ze dne 6. 4. 2005, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 1 T 93/2004, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) trestního řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou sp. zn. 1 T 93/2004 ze dne 31. 1. 2005 byl dovolatel uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 trestního zákona (dále jen tr. zák.) ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., když příslušný skutkový děj je podrobně popsán ve výrokové části citovaného rozsudku. Za uvedený trestný čin byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tři a půl roku a pro výkon takto uloženého trestu byl zařazen do věznice s ostrahou. Dále mu byl citovaným rozsudkem uložen trest vyhoštění z území České republiky na dobu deseti let a bylo též rozhodnuto o vznesených nárocích na náhradu škody.

V předmětné věci podal B. D. (stejně jako spoluobviněný M. B.) odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Brně usnesením sp. zn. 3 To 100/2005 ze dne 6. 4. 2005 tak, že je jako nedůvodné podle § 256 trestního řádu (dále jen tr. ř.) zamítl.

Proti shora citovanému usnesení odvolacího soudu podal B. D. dovolání a to včas, prostřednictvím své obhájkyně a za splnění i všech dalších, pro podání dovolání zákonem vyžadovaných náležitostí, když za dovolací důvod označil ten, který je vymezen v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. V důvodech tohoto svého mimořádného opravného prostředku uvedl, že provedeným dokazováním v řízení před soudy nebylo prokázáno, že by spáchal skutky, které jsou mu kladeny za vinu. V této souvislosti namítl nevěrohodnost výpovědí označených poškozených a svědků s tím, že poskytováním sexuálních služeb neměl v úmyslu poškozené okrádat a vždy se jednalo o peníze, které si svou prací vydělal . Poukázal na to, že jím poskytnuté sexuální služby byly událostí, o které údajní poškození nebudou ochotni veřejně a otevřeně hovořit a v té souvislosti tak nemluvili pravdu. Za daného důkazního stavu tak vznikly pochybnosti o zjištěných skutkových okolnostech a mělo být tedy rozhodnuto ve prospěch dovolatele za užití pravidla in dubio pro reo. Proto také navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 265m tr. ř. obě citovaná (napadená) rozhodnutí zrušil a dovolatele podle ustanovení § 226 tr. ř. účinného od 1. 1. 2002 zprostil obžaloby v celém rozsahu .

K podanému dovolání se písemně vyjádřila státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství České republiky s tím, že dovolatel ve svém dovolání uvádí argumenty, které se týkají výlučně hodnocení důkazů z hlediska právní kvalifikace, tyto argumenty potom jsou opakováním obhajoby dovolatele v rámci odvolání, když s jeho argumentací se odvolací soud ve svém rozhodnutí plně vypořádal. Přitom ve věci učiněná skutková zjištění nejsou v extrémním rozporu s právním posouzením jednání dovolatele. Proto také navrhla, aby dovolací soud takto podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, protože bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v ustanovení § 265b tr. ř.

Na tomto místě je nutno připomenout, že dovolání je mimořádný opravný prostředek a jako takový ho lze podat jen a výlučně z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř. Je tedy nezbytné vždy posoudit, zda uplatněný dovolací důvod v té které věci je právě tím, který je možno považovat za důvod uvedený v citovaném ustanovení zákona, když bez jeho existence nelze vůbec provést přezkum napadeného rozhodnutí. Důvod dovolání vymezený ustanovením § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Poukazem na uvedený dovolací důvod se nelze v zásadě domáhat přezkoumání učiněných skutkových zjištění, pokud tato jsou takového druhu a rozsahu, že na jejich základě lze přijmout adekvátní právní závěry. Skutkový stav je tak při rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny v souvislosti s provedeným dokazováním a následně právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva.

V dané věci z hlediska popisu napadených skutků, který je obsažen v příslušném výroku rozhodnutí soudu prvního stupně dovolatel namítl nesprávné hodnocení jím označených výpovědí jednotlivých poškozených a svědků, především proto, že výpovědi poškozených nejsou věrohodné (pravdivé) a jako takové je soudy měly hodnotit. Pokud by měly v tomto směru pochybnosti, skutkový děj měly vyložit ve prospěch dovolatele a dovodit tak jeho nevinu s tím, že nebylo prokázáno, že by spáchal skutky, kterými byl soudy posléze shledán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. Oba soudy však zejména i v důvodech přijatých rozhodnutí přesvědčivě vysvětlily, z jakých důkazů vycházely, zabývaly se i namítanou nevěrohodností výpovědí jednotlivých poškozených a přiléhavě vysvětlily, proč poškozeným uvěřily. Za takto zjištěného skutkového stavu v rámci vedeného dokazování pak tvrzení dovolatele o nutnosti v jeho věci aplikovat zásadu in dubio pro reo není na místě.

S poukazem na uvedené tak Nejvyššímu soudu České republiky nezbylo, než podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítnout, jako dovolání podané z jiného důvodu než je uveden v ustanovení § 265b tr. ř. Za podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný

prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 24. srpna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Vladimír Jurka