3 Tdo 957/2003
Datum rozhodnutí: 11.09.2003
Dotčené předpisy:
3 Tdo 957/2003

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 11. září 2003 dovolání obviněného J. K., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 4. 2003, sp. zn. 4 To 176/2003, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 4 T 312/2000, a rozhodl t a k t o :

Dovolání J. K. se podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. řádu o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Mostě ze dne 25. 2. 2003 , sp. zn. 4 T 312/2000, byl obviněný J. K. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zákona a trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 3 tr. zákona. Za to byl odsouzen podle § 238 odst. 3 tr. zákona za použití § 35 odst. 2 tr. zákona k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 20 měsíců. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona byl pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 49 odst. 1 tr. zákona za použití § 50 odst. 1 tr. zákona mu byl zároveň uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na 4 roky.

Současně byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 28. 5. 2001 č. j. 2 T 683/95-801 ohledně trestu, který byl obžalovanému K. uložen za skutek pod bodem 4) tohoto rozsudku, jakož i všechna ostatní rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž zrušením došlo, pozbyla podkladu.

Podkladem výroku o vině se stalo zjištění soudu prvního stupně, že obvinění M. Ž., J. K. a Ĺ. N. v době od 22.00 hod. dne 25. 11. 1999 do 04.00 hod. dne 26. 11. 1999 společně s dalším pachatelem po vypáčení tří dveří vnikli do rekreační chaty v obci S., A. ve S. r. N., kde odcizili potraviny, oděvy, elektroniku, nářadí a další věci v celkové hodnotě 12.750,20 Kč ke škodě A. W. H., v téže obci poté, co vytrhli petlici s visacím zámkem ze dveří kůlny u domu, vnikli dovnitř a odcizili 2 pánská jízdní kola s vybavením zn. Pegasus a Diamont v celkové hodnotě 21.724,50 Kč ke škodě majitele H. B., poté vytrhnutím bezpečnostního zámku u kůlny u domu, vnikli dovnitř a odtud odcizili pánské a dámské jízdní kolo zn. Pegasus, obě v hodnotě 17.411,40 Kč ke škodě majitele K. H. R., přičemž obviněný K. byl odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Mostě ze dne 12. 3. 1997 č.j. 5 T 22/97-171 pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zákona k trestu odnětí svobody v trvání 13 měsíců, který vykonal dne 25. 11. 1997, a trestním příkazem Okresního soudu v Mostě ze dne 29. 3. 1995 č.j. 1 T 193/95-40 pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zákona k trestu odnětí svobody v trvání 1 roku, který vykonal dne 25. 11. 1998.

Uvedený rozsudek bezprostředně nenabyl právní moci, neboť proti němu podali obvinění M. Ž. a J. K. odvolání, kterým se zabýval ve veřejném zasedání konaném dne 14. 4. 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem. Ten svým rozsudkem sp. zn. 4 To 176/2003 zrušil napadený rozsudek a sám nově rozhodl ohledně obviněného M. Ž. a podle § 256 tr. řádu odvolání J. K. zamítl.

Prostřednictvím svého obhájce podal obviněný J. K. ve lhůtě podle § 265e tr. řádu proti rozsudku Krajského soudu v Ústí na Labem ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Mostě dovolání, ve kterém napadá výrok o trestu napadeného rozsudku.V odůvodnění svého dovolání ze dne 15. 5. 2003 uvádí, že považuje výši trestu za nepřiměřeně přísnou, že od roku 1999 vede řádný život, že je veden na Úřadu práce v M. a snaží se získat trvalý pracovní poměr, prostředky na obživu si zajišťuje příležitostnými pracemi, v současné době se stará o 3 děti a ve své péči má i další příbuznou. V petitu svého dovolání navrhuje, aby Nejvyšší soud České republiky napadený rozsudek zrušil a věc přikázal k novému projednání, přičemž neuvádí, kterému soudu. V doplnění svého dovolání ze dne 5. 8. 2003 ještě uvádí, že pochybení obou soudů spatřuje v tom, že nevzaly dostatečně v úvahu skutečnost, že vede 4 roky řádný život, pečuje o tři nezletilé děti a o příbuznou, která je závislá na cizí pomoci.

K podanému dovolání se písemně vyjádřila státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství, která upozorňuje na nesplnění obsahových náležitostí podaného dovolání a konstatuje, že dovolání odsouzeného nenaplňuje žádný z dovolacích důvodů podle § 265b odst. 1 tr. řádu. Proto navrhuje, aby bylo toto dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) jako soud dovolací nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky přípustnosti podle § 265a tr. řádu a shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. a), h) tr. řádu, protože bylo rozhodnuto ve druhém stupni, dovolání napadá pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, směřuje proti rozsudku, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest a odvolacím soudem byl zamítnut jeho řádný opravný prostředek. Obviněný je rovněž osobou oprávněnou k podání tohoto mimořádného opravného prostředku.

Poněvadž dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanoveních § 265b tr. řádu, bylo dále zapotřebí posoudit otázku, zda byl řádně uplatněn některý z těchto dovolacích důvodů, jehož existence je zároveň podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem (§ 265i odst. 3 tr. řádu).

V posuzovaném případě Nejvyšší soud shledal, že obviněný se ve svém dovolání na žádný z taxativně uvedených zákonných dovolacích důvodů neodkazuje. Obsah dovolání je tedy v rozporu s ustanovením § 265f odst. 1 tr. řádu, dle kterého musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 59 odst. 3) podání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. řádu nebo § 265b odst. 2 tr. řádu, o které se dovolání opírá.

Z uvedeného ustanovení je jednoznačné, že dovolání musí obsahovat všechny náležitosti v tomto ustanovení uvedené, nikoli pouze některé, o nichž to obviněný se svým obhájcem uznají za vhodné.Dovolání obviněného J. K. postrádá odkaz na kterýkoliv z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. řádu, chybí mu tedy náležitost stanovená zákonem.

Výše uvedenou vadu dovolání obviněný prostřednictvím svého obhájce neodstranil ani po doplnění dovolání ze dne 5. 8. 2003. S ohledem na ustanovení § 265f odst. 2 tr. řádu již nyní nelze tuto vadu dodatečně odstranit, neboť se jedná o absenci uvedení některého ze zákonných důvodů dovolání a lhůta pro podání dovolání již uběhla.

Podle ustanovení § 265i odst. 1 písm. d) tr. řádu Nejvyšší soud dovolání odmítne, nesplňuje li náležitosti obsahu dovolání. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v projednávaném případě shledal, že dovolání postrádá náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. řádu, rozhodl v souladu s výše citovaným ustanovením zákona tak, že se dovolání obviněného J. K. odmítá. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu bylo o odmítnutí dovolání rozhodnuto v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 11. září 2003

Předseda senátu:

Mgr. Josef H e n d r y c h