3 Tdo 89/2009
Datum rozhodnutí: 04.02.2009
Dotčené předpisy: § 265f odst. 1 tr. ř.
3 Tdo 89/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 4. února 2009 o dovolání, které podal V. B., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře, sp. zn. 14 To 27/2008 ze dne 12. 3. 2008, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 1 T 57/2007, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. d) trestního řádu se dovolání odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Táboře sp. zn. 1 T 57/2007 ze dne 19. 12. 2007 byl V. B. uznán vinným trestným činem týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a odst. 1 trestního zákona (dále je tr. zák.), když příslušný skutkový děj je podrobně popsán ve výrokové části citovaného rozsudku. Za uvedený trestný čin byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání třiceti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

O odvolání obviněného proti citovanému rozsudku rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Českých Budějovicích pobočka v Táboře usnesením sp. zn. 14 To 27/2008 dne 12. 3. 2008, a to tak, že jej podle § 256 trestního řádu (dále jen tr. ř.) zamítl jako nedůvodné.

Proti usnesení odvolacího soudu podal obviněný V. B. jako osoba oprávněná dovolání, a to včas a prostřednictvím své obhájkyně. V důvodech svého mimořádného opravného prostředku uvedl, že rozhodnutí okresního soudu vychází z důkazů, které jsou natolik rozporné, že z nich nelze učinit závěr usvědčující jej ze spáchání předmětného trestného činu. Na jedné straně stojí přímé důkazy, které spáchání trestného činu vylučují, na straně druhé je usvědčován důkazy nepřímými, které však považuje za nedůvěryhodné a zkreslené. Výpovědi dovolatele a poškozené jsou v naprostém rozporu. Lékařskými zprávami o zdravotním stavu poškozené nebylo prokázáno, že by tato trpěla smíšenou úzkostnou poruchou v důsledku napadání dovolatelem, přičemž znalecký posudek o jejím zdravotním stavu vypracován nebyl. Je tedy přesvědčen, že soudy neprovedly všechny navrhované důkazy, předložené důkazy nehodnotily dle skutečného významu a ve vzájemných souvislostech a na základě tohoto postupu pak učinily nesprávné právní posouzení skutku a nesprávné rozhodnutí o vině i o trestu. Vzhledem k uvedenému navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) napadený rozsudek Okresního soudu v Táboře i usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

K podanému dovolání se písemně vyjádřil i státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství České republiky (dále jen státní zástupce). Ve svém vyjádření uvedl, že po přezkoumání obsahu dovolání obviněného V. B. zjistil, že toto nesplňuje náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř. Pro případ, že obviněný a jeho obhájkyně na řádně formulovanou a doručenou výzvu předsedy senátu soudu prvního stupně ve stanovené lhůtě nezareagovali, respektive, že zareagovali či ještě zareagují po stanovené lhůtě dvou týdnů, navrhl, aby Nejvyšší soud postupoval dle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. a předmětné dovolání odmítl s odůvodněním, že nesplňuje náležitosti obsahu dovolání. Upozornil, že dle § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. může Nejvyšší soud rozhodnutí o odmítnutí dovolání učinit v neveřejném zasedání, aniž by k tomu byl nutný souhlas státního zástupce.

Nejvyšší soud jako soud dovolací především přezkoumal, zda jsou v dané věci splněny zákonné podmínky vymezující vůbec přípustnost takto podaného dovolání, a to z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, 2 tr. ř., a shledal, že dovolání je přípustné.

Z označeného spisu však plyne, že předmětným dovoláním se zabýval Okresní soud v Táboře dne 9. 12. 2008, který zjistil, že podané dovolání nesplňuje náležitosti obsahu dovolání tak, jak je stanovuje zákon v § 265f odst. 1 tr. ř., když v něm není uvedeno, z jakého důvodu (s odkazem na zákonné důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. a) l), odst. 2 tr. ř.) usnesení soudu druhého stupně napadá. Postupem dle § 265h odst. 1 tr. ř. byl proto dovolatel prostřednictvím své obhájkyně soudem prvního stupně vyzván, aby chybějící náležitosti doplnil ve lhůtě dvou týdnů, když zároveň byl poučen, že pokud vady dovolání odstraněny nebudou, bude dovolání ve smyslu § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. odmítnuto. Tato výzva byla obhájkyni Mgr. D. R. doručena dne 12. 12. 2008 (viz č. l. 413). Ani přes tuto výzvu však dovolatel vadu spočívající v neuvedení dovolacích důvodů uvedených v § 265b tr. ř. neodstranil. Je třeba upozornit, že význam obsahových náležitostí dovolání spočívá především v tom, že dovoláním vymezuje dovolatel obsah a rozsah přezkumné činnosti Nejvyššího soudu. Zároveň se od obsahu podaného dovolání odvíjí možné rozhodnutí Nejvyššího soudu, které lze na jeho podkladě učinit. Dovolací soud musí totiž mít dostatečně kvalifikovaný podklad, aby mohl napadené rozhodnutí přezkoumávat a případně prolomit jeho právní moc. Vzhledem k tomu, že dovolatel tuto vadu v poskytnuté lhůtě neodstranil, dospěl dovolací soud k jednoznačnému závěru, že jde o dovolání, které nesplňuje náležitosti obsahu dovolání.

Podle § 265h odst. 1 tr. ř., nesplňuje-li dovolání nejvyššího státního zástupce nebo dovolání obviněného podané jeho obhájcem náležitosti obsahu dovolání dle § 265f odst. 1 tr. ř., vyzve je předseda senátu, aby vady odstranili ve lhůtě dvou týdnů, kterou jim zároveň stanoví, a upozorní je, že jinak bude dovolání odmítnuto dle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. V posuzované věci předseda senátu soudu prvního stupně obviněného a jeho obhájkyni k odstranění těchto vad vyzval, obviněný nicméně tuto výzvu nerespektoval a odkaz na konkrétní důvod dovolání dle zákona do svého podání nezahrnul. V posuzovaném případě je zcela zřejmé, že argumenty uplatněné dovolatelem nelze podřadit pod žádný z dovolacích důvodů uvedených v § 265b tr. ř. a jeho podání nesplňuje náležitosti obsahu dovolání tak, jak je požaduje zákon (trestní řád). Nejvyššímu soudu proto nezbylo než postupovat dle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. a dovolání odmítnout, jelikož nesplňuje náležitosti obsahu dovolání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 4. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. Vladimír Jurka