3 Tdo 858/2007
Datum rozhodnutí: 01.08.2007
Dotčené předpisy:
3 Tdo 858/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 1. srpna 2007 o dovolání podaném M. M., proti usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 7 To 382/2006 ze dne 18. 1. 2007, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 19 T 77/2006, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) trestního řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Sokolově sp. zn. 19 T 77/2006 ze dne 5. 9. 2006 byl dovolatel uznán vinným dvojnásobným trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 trestního zákona (dále jen tr. zák.), trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. a pokusem k trestném činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 k § 221 odst. 1 tr. zák., když příslušný skutkový děj je podrobně popsán ve výrokové části citovaného rozsudku. Za uvedené trestné činy byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání jedenácti měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvaceti šesti měsíců. Bylo též rozhodnuto o vzneseném nároku na náhradu škody.

V předmětné věci podal M. M. odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Plzni usnesením sp. zn. 7 To 382/2006 ze dne 18. 1. 2007 tak, že je jako nedůvodné podle § 256 trestního řádu (dále jen tr. ř.) zamítl.

Proti shora citovanému usnesení odvolacího soudu podal M. M., jako osoba oprávněná, dovolání a to včas, prostřednictvím svého obhájce a za splnění všech dalších pro podání dovolání zákonem vyžadovaných náležitostí, když za dovolací důvod označil ten, který je uveden v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. V důvodech tohoto svého mimořádného opravného prostředku uvedl, že provedeným dokazováním v řízení před soudy nebylo postaveno na jisto, že by spáchal skutky, kladené mu za vinu. V této souvislosti poukázal na to, že poškození v rámci svého slyšení před soudem pouze odkázali na své výpovědi, které učinili v přípravném řízení, přičemž soud na tato prohlášení reagoval tak, že tyto výpovědi podle § 211 odst. 3 písm. a) tr. ř. přečetl, aniž by byla splněna podmínka spočívající v tom, že svědci bez oprávnění odepřeli vypovídat nebo se v podstatných bodech odchýlili od své dřívější výpovědi. Takto po předestření jejich výpovědí u hlavního líčení (tedy po takovémto získání informací) potom svědek A. T. H. učinil další (podrobnou) výpověď. Dovolatel také poukázal na to, že byl nedostatečně zjištěn způsob, jakým on sám byl v kritické době zraněn. S ohledem na uvedené proto navrhl, aby dovolací soud zrušil citované usnesení Krajského soudu v Plzni i jemu předcházející rozsudek Okresního soudu v Sokolově a tomuto soudu podle § 265l odst. 1 tr. ř. věc přikázal k novému projednání a rozhodnutí.

K podanému dovolání se písemně vyjádřila státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství České republiky s tím, že dovolatelem uváděný důvod pro podání dovolání nekoresponduje s obsahem odůvodnění podání, neboť jím uváděné argumenty se týkají výlučně hodnocení důkazů z hlediska právní kvalifikace a v závislosti na tom ukládání trestu. Poukázala na to, že obdobnou námitku uplatnil dovolatel již v odvolacím řízení a soud druhého stupně se s ní podrobně vypořádal. Současně konstatovala, že učiněná skutková zjištění nelze mít za taková, která by byla v extrémním rozporu s právním posouzením jednání dovolatele. Má za to, že o takto podaném dovolání nelze věcně rozhodnout, a proto také navrhla, aby dovolací soud dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl.

Na tomto místě je nutno připomenout, že dovolání je mimořádný opravný prostředek a jako takový ho lze podat jen a výlučně z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř. Je tedy nezbytné vždy posoudit, zda uplatněný dovolací důvod v té které věci je právě tím, který je možno považovat za důvod uvedený v citovaném ustanovení zákona, když bez jeho existence nelze vůbec provést přezkum napadeného rozhodnutí. Důvod dovolání vymezený ustanovením § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Poukazem na uvedený dovolací důvod se nelze v zásadě domáhat přezkoumání učiněných skutkových zjištění, pokud tato jsou takového druhu a rozsahu, že na jejich základě lze přijmout adekvátní právní závěry. Skutkový stav je tak při rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny v souvislosti s ve věci provedeným dokazováním a následně právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva.

V dané věci z hlediska popisu napadených skutků, které jsou obsaženy v příslušném výroku rozhodnutí soudu prvního stupně, dovolatel vznesl v zásadě výhrady proti procesnímu postupu soudu prvního stupně při výslechu označených poškozených a svědků, když i na jejich základě byl posléze shledán vinným předmětnými trestnými činy. K tomu je na místě uvést především to, že se jedná o námitku procesního charakteru, na kterou zvolený dovolací důvod nelze vztáhnout, dále ovšem i to, že s obdobně koncipovanou námitkou se zabýval v rámci svého rozhodnutí odpovídajícím způsobem i odvolací soud, když na jím vyslovené (přiléhavé) závěry v tomto směru lze pro stručnost pouze odkázat, stejně jako na úvahy dovolatele o způsobu, jakým on sám utrpěl v kritické době zranění. Pouze jako obiter dictum lze uvést, že označení poškození (svědci) neodmítli učinit výpověď před soudem, ale pro odstup času především odkázali na své výpovědi učiněné v rámci přípravného řízení v době, kdy jednotlivé události měli v čerstvé paměti. Své výpovědi potom v rámci řízení před tváří soudu doplnili (upřesnili) podle kladených dotazů. Proto ani takto vznesené námitky byť procesního charakteru (které, jak již uvedeno, nelze pod uplatněný dovolací důvod vztáhnout) nelze mít z uvedených hledisek za důvodné.

S poukazem na uvedené tak Nejvyššímu soudu České republiky nezbylo, než takto podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítnout, jako dovolání podané z jiného důvodu než je uveden v ustanovení § 265b tr. ř. Za podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 256n tr. ř.).

V Brně dne 1. srpna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Vladimír Jurka