3 Tdo 80/2009
Datum rozhodnutí: 19.03.2009
Dotčené předpisy:
3 Tdo 80/2009-I

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu dne 19. března 2009 ve věci dovolání nejvyšší státní zástupkyně podaném v neprospěch obviněného I. J., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 10. 2008, sp. zn. 5 To 557/2008, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 5 T 117/2008, takto:

Podle § 138 tr. ř. a § 131 odst. 1 věta první tr. ř. se v usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. února 2009, sp. zn. 3 Tdo 80/2009 opravují v úvodní části usnesení ve výroku pod bodem I. a v posledním odstavci na č. l. 4 téhož usnesení písařské chyby ve znění:

I. Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 10. 2008, sp. zn. 5 To 557/2008, a usnesení Městského soudu v Brně ze dne 15. 8. 2008, sp. zn. 5 T 117/2008, z r u š u j í .

Nejvyšší soud tak obě vadná usnesení zrušil

na správné znění:

I. Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 10. 2008, sp. zn. 5 To 557/2008, zrušuje.

Nejvyšší soud tak vadné usnesení zrušil .

Odůvodnění:

Ve vyhotovení a opisech Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. února 2009, sp. zn. 3 Tdo 80/2009, jímž bylo rozhodnuto o dovolání nejvyšší státní zástupkyně došlo ke zřejmé nesprávnosti v tom, že ve výroku citovaného usnesení pod bodem I. bylo uvedeno, že se zrušuje i usnesení Městského soudu v Brně ze dne 15. 8. 2008, sp. zn. 5 T 117/2008, a dále v odůvodnění usnesení na č. l. 4 v posledním odstavci bylo uvedeno, že Nejvyšší soud zrušil obě vadná usnesení. Přitom v neveřejném zasedání, konaném dne 11. února 2009, sp. zn. 3 Tdo 80/2009, bylo rozhodnuto tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. bylo zrušeno toliko usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 10. 2008, sp. zn. 5 To 557/2008.

Proto předseda senátu postupem podle § 131 odst. 1 tr. ř. tímto zvláštním usnesením opravil tuto zřejmou nesprávnost ve výroku uvedeného usnesení a současně v závěru jeho odůvodnění.Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 19. března 2009

Předseda senátu:

JUDr. Vladimír Jurka

Vypracoval:

JUDr. Pavel Šilhavecký