3 Tdo 728/2010
Datum rozhodnutí: 14.07.2010
Dotčené předpisy: § 187 odst. 1,2 písm. a) tr. zák.
3 Tdo 728/2010

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 14. července 2010 v trestní věci L. B. O., t a k t o :

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. se obviněnému L. B. O., o d k l á d á výkon rozhodnutí, a to z rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 9. 2009, sp. zn. 61 To 307/2009, ve výroku o trestu vyhoštění , v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 3 T 135/2008.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 29. dubna 2009, sp. zn. 3 T 135/2009 byl obviněný L. B. O. uznán vinným pod bodem 1) trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 trestního zákona (zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona účinného do 31. 12. 2009, dále jen tr. zák.) a pod bodem 2) trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., když příslušný skutkový děj je podrobně popsán v citovaném rozsudku. Za výše uvedené trestné činy byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem.

O odvolání L. B. O. (a příslušné státní zástupkyně) rozhodl Městský soud v Praze rozsudkem sp. zn. 61 To 307/2009 ze dne 15. 9. 2009 tak, že podle § 258 odst. 1 písm. d), e) trestního řádu (dále jen tr. ř.) z podnětu odvolání státní zástupkyně napadený rozsudek zrušil ve výroku o trestu u všech obžalovaných a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že při nezměněném výroku o vině v napadeném rozsudku odsoudil L. B. O. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Dále mu byl podle § 57 odst. 1, odst. 2 tr. zák. uložen trest vyhoštění na dobu neurčitou. Odvolání L. B. O. bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto.

Proti výše citovanému rozhodnutí odvolacího soudu podal L. B. O. dovolání, a to do výroku o trestu vyhoštění. Uplatněnými dovolacími důvody byly důvody uvedené v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) a h) tr. ř.

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. může předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání.

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky po prostudování spisu, aniž by současně předjímal rozhodnutí o podaném dovolání, má za to, že v daném případě byly shledány důvody pro postup podle § 265o odst. 1 tr. ř.

Z výše uvedených důvodů proto L. B. O. odložil výkon jemu uloženého trestu vyhoštění.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 14. července 2010

Předseda senátu:
JUDr. Vladimír Jurka