3 Tdo 686/2005
Datum rozhodnutí: 09.06.2005
Dotčené předpisy:
3 Tdo 686/2005 I.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. června 2005 o dovolání obviněného J. R., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 2. 2005, sp. zn. 6 To 80/2005, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 6 T 72/2003, t a k t o :

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 2. 2005, sp. zn. 6 To 80/2005, z r u š u j e .

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se z r u š u j í také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ze změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Plzni p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Chebu ze dne 15. 11. 2004, č. j. 6 T 72/2003-340, byl obviněný J. R. uznán vinným trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1 tr. zák. ve znění zákona č. 265/2001 Sb., který spočíval v jednání popsaném v tzv. skutkové větě výroku rozsudku. Podle § 148 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. byl obviněnému uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 12 měsíců, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 201 tr. zák. a § 49 odst. 1 tr. zák. mu byl dále uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu 5 let. Současně byl ve výroku o trestu zrušen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 3. 4. 2001, sp. zn. 1 T 16/2001, který nabyl právní moci dne 11. 7. 2001, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Výrokem podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost nahradit poškozenému Č. p. p., a. s., škodu ve výši 44.095,- Kč.

O odvolání, které obviněný proti tomuto rozsudku podal, rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 7. 2. 2005, sp. zn. 6 To 80/2005, jímž toto odvolání podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítl jako opožděně podané. Rozsudek soudu prvního stupně tak nabyl právní moci dne 7. 2. 2005 (§ 139 odst. 1 písm. b/, cc/ tr. ř.)., resp. v případě presumpce správnosti rozhodnutí odvolacího soudu již dne 23. 12. 2004 (§ 139 odst. 1, písm. b/, aa/ tr. ř.).

Proti shora citovanému usnesení odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím svého obhájce následně dovolání, jímž napadl rovněž výrok o vině a o trestu z rozsudku soudu prvního stupně. Uplatněným dovolacím důvodem byl důvod uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

V odůvodnění svého mimořádného opravného prostředku dovolatel uvedl, že proti rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 15. 11. 2004, sp. zn. 6 T 72/2003, kterým byl odsouzen za trestných čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1 tr. zák. ve znění novely provedené zákonem č. 265/2001 Sb., podal v zákonné lhůtě odvolání. V uvedeném směru dovolatel namítl, že jeho odvolání, které bylo napadeným usnesením Krajského soudu v Plzni zamítnuto jako opožděně podané, podal ve skutečnosti včas. Podle dovolatele je sice pravda, že odvolání ve věci bylo podáno na poštu dne 23. 12. 2004, ale již dne 21. 12. 2004 toto podání odeslal jeho advokát faxem na faxové číslo Okresního soudu v Chebu. To znamená, že lhůta k podání odvolání byla ve skutečnosti zachována. Pokud odvolací soud za konstatovaného stavu postupoval podle § 253 odst. 1 tr. ř. a odvolání podané v zákonem stanovené lhůtě zamítl jako opožděně podané, je podle názoru dovolatele jednoznačně dán dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. V závěru dovolání proto navrhl, aby dovolací soud přezkoumal rozhodnutí odvolacího soudu, toto zrušil a přikázal soudu prvního stupně, aby věc znovu projednal a rozhodl.

Opis dovolání obviněného byl v souladu s ustanovením § 265h odst. 2 tr. ř. doručen dne 26. 4. 2005 Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Dovolací soud k dnešnímu dni neobdržel případné písemné vyjádření k podanému dovolání.

Obviněný J. R. je podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. osobou oprávněnou k podání dovolání pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká. Dovolání bylo podáno v zákonné dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 265e odst. 1 tr. ř.), prostřednictvím obhájce (§ 265d odst. 2 věta první tr. ř.) a současně splňuje formální a obsahové náležitosti předpokládané v ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) především zkoumal, zda v předmětné věci jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání podle § 265a tr. ř. Shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř., neboť napadá rozhodnutí soudu druhého stupně, jímž bylo pravomocně rozhodnuto ve věci samé a směřuje proti rozhodnutí, jímž byl zamítnut řádný opravný prostředek (odvolání) proti rozsudku uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) tr. ř.

Poněvadž dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř., bylo dále zapotřebí posoudit otázku, zda konkrétní důvody, o které obviněný dovolání opírá, lze podřadit pod dovolací důvod podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., na který je v dovolání odkazováno.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. se vztahuje na případy, kdy bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. Předmětný dovolací důvod tedy dopadá na případy, kdy došlo k zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku bez věcného přezkoumání a procesní strana tak byla zbavena přístupu ke druhé instanci, nebo byl-li zamítnut řádný opravný prostředek, ačkoliv již v předcházejícím řízení byl dán některý se shora uvedených dovolacích důvodů.

Jestliže dovolatel v posuzovaném případě namítl, že jeho řádný opravný prostředek (odvolání) byl odvolacím soudem zamítnut jako opožděně podaný, přestože byl podán v zákonem stanovené lhůtě, je třeba mít za to, že podané dovolání bylo z hlediska dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. uplatněno právně relevantně.

Jelikož Nejvyšší soud v posuzovaném případě neshledal žádný z důvodů pro odmítnutí dovolání podle § 265i odst. 1 tr. ř., přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost výroku rozhodnutí, proti němuž bylo dovolání podáno, v tom rozsahu a z těch důvodů, jež byly v dovolání relevantně uvedeny, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k následujícím závěrům:

V obecné rovině je nejprve nutno uvést, že podle § 248 odst. 1 tr. ř. se odvolání podává u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje, a to do osmi dnů od doručení opisu rozsudku. Podle § 248 odst. 2 tr. ř. v případech, kdy se rozsudek doručuje jak obviněnému (obžalovanému), tak i jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději (k počítání lhůt a doručování viz § 60 tr. ř. a § 62 a násl. tr. ř.). Dále je zapotřebí připomenout, že zákon pro podání odvolání nestanoví žádnou zvláštní formu. To znamená, že plně platí všechny způsoby podání uvedené v ustanovení § 59 odst. 1 tr. ř. Podle citovaného ustanovení zákona lze podání učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.

Podle zjištění Nejvyššího soudu byl v předmětné věci (podle dokladů o doručení obsažených v předloženém spise) doručen opis rozsudku soudu prvního stupně obviněnému dne 14. 12. 2004 a jeho obhájci JUDr. J. S. dne 13. 12. 2004. Podle zásad uvedených v předcházejícím odstavci tak zákonná osmidenní lhůta pro podání odvolání uplynula dnem 22. 12. 2004 (středa). Jestliže by obviněný předmětné podání učinil výlučně formou poštovní zásilky adresované soudu až dne 23. 12. 2004 (viz č.l. 355, 356 spisu), bylo by s ohledem na ustanovení § 60 odst. 4 písm. a) tr. ř. možno dovodit, že odvolání bylo v daném případě podáno opožděně. Na těchto úvahách pak odvolací soud založil napadené rozhodnutí, když podle § 253 odst. 1 tr. ř. odvolání obviněného zamítl jako opožděně podané.

Na straně druhé nelze ovšem přehlédnout, že odvolání podané jako poštovní zásilka, založené na č. l. 355 spisu, je opatřeno poznámkou Odesláno faxem dne 21. 12. 2004 str. 1 status OK. Na č.l. 354 spisu se nachází stejné odvolání podané telefaxem s uvedením data, času, faxového čísla a jména odesílatele ( 21/12 ´04 20 : 37 FAX +420 267312687 JUDr. J. S. ). Ve spise se však nenachází žádný doklad - zpráva o tzv. příjmovém faxu, kdy příjemcem měl být Okresní soud v Chebu. Takový doklad je nezbytný především pro posouzení, zda data odesílatele odpovídají skutečnosti.

Z odůvodnění napadeného rozhodnutí odvolacího soudu nijak nevyplývá, že by se v jakémkoliv směru zabýval otázkou, zda obviněný podal odvolání též formou telefaxového podání (§ 59 odst. 1 tr. ř.) a zda tak skutečně učinil v zákonné odvolací lhůtě. Shora konstatované skutečnosti, jež vyplývají přímo ze spisu (který měl odvolací soud v době svého rozhodování k dispozici) přitom měly a mají rozhodující význam pro správné posouzení otázky včasnosti podaného odvolání a tudíž i pro správný závěr o tom, zda v posuzovaném případě byly vůbec splněny procesní podmínky pro rozhodnutí podle § 253 odst. 1 tr. ř.

Poněvadž Nejvyšší soud za konstatovaného stavu věci shledal námitky dovolatele J. R. ve smyslu uplatněného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. plně důvodnými, postupoval podle § 265k odst. 1 tr. ř. tak, že dovoláním napadené usnesení Krajského soudu v Plzni zrušil. Současně podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Plzni pak přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. Nejvyšší soud toto své rozhodnutí učinil v neveřejném zasedání.

V novém řízení se Krajský soud v Plzni bude muset v intencích rozhodnutí Nejvyššího soudu věcí znovu zabývat především v tom směru, že si vyjasní otázku, zda obviněný podal odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně rovněž telefaxem, a zda tak učinil včas. Poté o odvolání obviněného znovu rozhodne.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).V Brně dne 9. června 2005

Předseda senátu:

JUDr. Eduard Teschler