3 Tdo 685/2005
Datum rozhodnutí: 15.06.2005
Dotčené předpisy:
3 Tdo 685/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. června 2005 o dovolání podaném V. H. proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 7 To 361/2004 ze dne 22. 9. 2004, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 15 T 144/2003, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. d) trestního řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 sp. zn. 15 T 144/2003 ze dne 21. 4. 2004 byl obviněný V. H. uznán vinným trestným činem neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 odst. 1 trestního zákona (dále jen tr. zák.), a to dílem ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr.zák. Za uvedený trestný čin mu byl uložen trest odnětí svobody, který mu byl podmíněně odložen s tím, aby podle svých sil během zkušební doby uhradil dlužnou daň a sociální i zdravotní pojištění.

V předmětné věci podal V. H. odvolání, o kterém rozhodl Městský soud v Praze usnesením sp. zn. 7 To 361/2004 ze dne 22. 9. 2004 tak, že takto podané odvolání podle § 256 trestního řádu (dále jen tr. ř.) jako nedůvodné zamítl.

Proti shora citovanému usnesení odvolacího soudu podal V. H. včas a prostřednictvím svého obhájce přípisem, který obdržel Obvodní soud pro Prahu 3 dne 4. 3. 2005, dovolání a to blanketní formou s tím, že takto podané dovolání dodatečně odůvodní ve lhůtě čtrnácti dnů. Přípisem ze dne 7. 3. 2005 byla potom obhájkyně V. H. i on sám vyzváni ve smyslu ustanovení § 265h tr. ř. k odstranění vad podaného dovolání. Přípisem obhájce obviněného podaným k poštovní přepravě dne 1. 4. 2005 bylo podané dovolání doplněno s tím, že směřuje proti výroku soudu o vině a trestu, když za dovolací důvod byl označen ten, který je uveden v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. s návrhem, aby dovolací soud zrušil citované usnesení Městského soudu v Praze nebo toto rozhodnutí zrušil a ve věci sám rozhodl tak, že se obviněný zprošťuje viny.

Nejvyšší soud České republiky na základě uvedeného shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. ř., protože bylo rozhodnuto o odvolání, přičemž dovoláním bylo napadeno pravomocné rozhodnutí ve věci samé a směřuje proti usnesení, jímž bylo odvolání obviněného zamítnuto, přičemž obviněný je osobou oprávněnou k podání tohoto mimořádného opravného prostředku. Dovolací soud se však musí zabývat i otázkou, zda podané dovolání splňuje náležitosti předepsané ustanovením § 265f tr. ř. Podle § 265f odst. 1 tr. ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 59 odst. 3) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) nebo § 265b odst. 2, o které se dovolání opírá. Podle § 265f odst. 2 tr. ř. potom rozsah, v němž je rozhodnutím dovolání napadáno, a důvody dovolání lze měnit jen po dobu trvání lhůty k podání dovolání. Dovolání podané k poštovní přepravě dnem 3. 3. 2005 tyto náležitosti zjevně nesplňovalo, když v něm bylo označeno pouze rozhodnutí soudu, proti kterému směřovalo s tím, že jde o dovolání, které bude odůvodněno dodatečně (ve lhůtě, kterou si dovolatel stanovil na čtrnáct dní). S ohledem na uvedené potom soud prvního stupně dále postupoval ve smyslu ustanovení § 265h tr. ř.

Přípisem podaným k poštovní přepravě dne 1. 4. 2005 bylo dovolání odpovídajícím způsobem doplněno, s ohledem na shora uvedené však k této skutečnosti dovolací soud již nemůže přihlédnout. To proto, že z dokladů založených v příslušném spisu soudu prvního stupně plyne, že zákonem stanovená lhůta pro podání dovolání (§ 265e tr. ř.) začala běžet dnem 8. 1. 2005, kdy citované usnesení odvolacího soudu bylo doručeno obhájkyni obviněného (dovolateli bylo citované usnesení odvolacího soudu doručeno dne 7. 1. 2005, příslušnému státnímu zástupci o den dříve). Posledním dnem takto zákonem vymezené lhůty tedy byl den 8. 3. 2005 (úterý). V uvedené lhůtě potom bylo podáno dovolání bez toho, že by byly splněny náležitosti předepsané v ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř. V takto podaném dovolání totiž nebylo uvedeno dovolatelem, proti kterému výroku a v jakém rozsahu se dovolává, čeho se domáhá a nebyl uveden ani odkaz na některý z dovolacích důvodů stanovených v § 265b tr. ř. Uvedené podání tak postrádalo podstatné náležitosti s tím, že pouze takové (rozsah v němž je rozhodnutí dovoláním napadáno a důvody dovolání) lze měnit jen po dobu trvání lhůty k podání dovolání. Jestliže tedy v dovolání podaném dne 3. 3. 2005 nebyly podstatné náležitosti vůbec uvedeny, nebylo je možno s ohledem na uvedené doplnit či měnit až po uplynutí zmíněné zákonem stanovené lhůty, tedy po dni 8. 3. 2005. Doplněné dovolání totiž, jak již uvedeno, bylo podáno k poštovní přepravě až dne 1. 4. 2005. Teprve v takto koncipovaném dovolání (jeho doplnění či změně) jsou poprvé uvedeny zákonem vyžadované náležitosti dovolání, které za těchto okolností přirozeně ve vztahu k blanketně podanému dovolání nemohly být ani měněny. Nic na tom nemění ani to, že dovolatel respektoval výzvu soudu prvního stupně ve smyslu ustanovení § 265h tr. ř., když ani s ohledem na tuto skutečnost nelze mít za to, že jím takto byla dodržena zákonem stanovená lhůta (§ 265e tr. ř.) pro podání dovolání. I podle ustálené judikatury nelze popsaným způsobem dosáhnout prodloužení lhůty k podání dovolání, kdy i podle § 265e odst. 4 tr. ř. navrácení lhůty k podání dovolání není přípustné. Nelze než uzavřít, že doplnění předmětného dovolání nebylo provedeno právně relevantním způsobem a je tedy nutné na něj pohlížet jako na dovolání, které postrádá náležitosti uvedené v ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř.

Je na místě dodat, že k podanému dovolání se písemně vyjádřila státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství České republiky. V něm uvedla, že obviněný v rámci dovolací lhůty rozsah, v němž rozhodnutí odvolacího soudu napadl, neuvedl, ani nedeklaroval žádný ze zákonných důvodů dovolání, protože chybějící náležitosti dovolání vymezil až v rámci jeho doplnění ze dne 4. 4. 2005, tedy po lhůtě stanovené zákonem pro podání dovolání. V těchto souvislostech poukázala na ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř. s tím, že dovolání bylo sice podáno v zákonné lhůtě, ale bez rozsahu a důvodu dovolání, přičemž obligatorně stanovené náležitosti dovolání nelze po uplynutí zákonné lhůty měnit, resp. doplnit. Proto navrhla, aby podané dovolání Nejvyšší soud České republiky podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. odmítl, neboť nesplňuje náležitosti obsahu dovolání.

S poukazem na uvedené tak Nejvyššímu soudu České republiky nezbylo, než podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. odmítnout, protože nesplňuje náležitosti obsahu dovolání. Za podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný

prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 15. června 2005

Předseda senátu:

JUDr. Vladimír Jurka