3 Tdo 62/2011
Datum rozhodnutí: 16.02.2011
Dotčené předpisy: § 222 odst. 1 tr. zák., § 8 odst. 1 tr. zák.
3 Tdo 62/2011- 34

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu dne 16. února 2011 o dovolání obviněného Z. Ž., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 6. 2010, sp. zn. 4 To 460/2010, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 3 T 237/2009, takto:

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se zpětvzetí dovolání obviněného Z. Ž. bere na vědomí .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Z. Ž. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání. Tento mimořádný opravný prostředek obviněný podal z důvod uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 6. 2010, sp. zn. 4 To 460/2010. Tímto rozsudkem odvolacího soudu bylo rozhodováno o odvoláních obviněných Z. Ž. a P. P., podaných proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 6. 2010, sp. zn. 4 To 460/2010. Odvolací soud k odvolání obou obviněných napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. f) , odst. 2 tr. ř. částečně zrušil ve výroku o náhradě škody. Jinak zůstal napadený rozsudek nedotčen.

Obviněný Z. Ž. zaslal prostřednictvím svého obhájce a následně Okresního soudu v Českých Budějovicích Nejvyššímu soudu podání, které bylo tomuto dovolacímu soudu doručeno dne 8. 2. 2011, v němž sdělil, že své dovolání podané dne 18. 8. 2010 proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 3. 2010, sp. zn. 3 T 237/2009, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 6. 2010, sp. zn. 4 To 460/2010, bere zcela zpět.

Podle ustanovení § 265g odst. 1 tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě.

V daném případě prohlášení o zpětvzetí dovolání učinil obviněný, tedy osoba, která předmětné dovolání podala, učinil tak v době, než se senát Nejvyššího soudu odebral k závěrečné poradě, způsobem zákonu odpovídajícím. V přípise uvedený projev vůle je výslovný, má formu předepsanou pro podání podle § 59 odst. 1 tr. ř., a byl podán Nejvyššímu soudu, který je příslušný o dovolání rozhodnout.

Protože ve věci nebyly zjištěny žádné zákonné překážky, které by bránily akceptovat zpětvzetí dovolání obviněného Z. Ž., bylo podle § 265g odst. 2 tr. ř. předsedou senátu rozhodnuto tak, že předmětné zpětvzetí dovolání vzal na vědomí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 16. února 2011

Předseda senátu: JUDr. Petr Šabata