3 Tdo 566/2009
0
Dotčené předpisy:
3 Tdo 566/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 20. května 2009 ve věci dovolání obviněného A. F., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 11. 2008, č. j. 3 To 791/2008-407, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 73 T 189/2008, podle § 31 odst. 1 tr. ř. takto:

Podle § 30 odst. 1 tr. ř. je soudce Nejvyššího soudu České republiky JUDr. E. T. vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 3 Tdo 566/2009.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný A. F. podal prostřednictvím svého obhájce po výzvě soudu prvního stupně ve smyslu § 265h odst. 1 tr. ř. dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 11. 2008, č. j. 3 To 791/2008-407, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 73 T 189/2008.

Dovolacím soudem je podle § 265c tr. ř. Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ), u něhož je předmětná trestní věc nyní vedena pod sp. zn. 3 Tdo 566/2009. Podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu byla věc určena k projednání a rozhodnutí senátu č. 3, jehož členem (předsedou) je soudce JUDr. E. T.

Z předloženého spisu je zároveň zřejmé, že v dané trestní věci u Krajského soudu v Ostravě, který byl ve věci činný jako soud druhého stupně, spolurozhodovala soudkyně (členka odvolacího senátu) JUDr. D. T. Soudce Nejvyššího soudu JUDr. E. T. ve svém písemném vyjádření sdělil, že s JUDr. D. T. žije ve společné domácnosti, spojují je rodičovské povinnosti i vzájemné blízké vztahy.

Z ustanovení § 30 odst. 1 tr. ř. mj. vyplývá, že z vykonávání úkonů trestního řízení je vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení nemůže nestranně rozhodovat. Účelem citovaného ustanovení je upevnit důvěru procesních stran i veřejnosti v nestrannost soudního rozhodování. To znamená, že zákon v taxativně vymezených případech připouští výjimku ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci tak, jak je uvedeno v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Na principu zákonného soudce by nepochybně nebylo možné trvat v případě, že by mohly vzniknout pochybnosti o nezaujatém a nestranném (spravedlivém) rozhodování.

V posuzovaném případě dospěl Nejvyšší soud k závěru, že blízký vztah mezi soudkyní krajského soudu a předsedou senátu Nejvyššího soudu rozhodujícími v téže trestní věci je současně poměrem mezi orgány činnými v trestním řízení předpokládaným ustanovením § 30 odst. 1 tr. ř. a v tomto smyslu i důvodem vyloučení soudce z vykonávání úkonů trestního řízení.

S přihlédnutím ke shora uvedeným skutečnostem rozhodl Nejvyšší soud podle § 31 odst. 1 tr. ř. tak, že předseda senátu tohoto soudu JUDr. E. T. je z důvodu uvedeného v ustanovení § 30 odst. 1 tr. ř. vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci obviněného A. F. vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tdo 566/2009.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 20. května 2009

Předseda senátu:

JUDr. Eduard Teschler