3 Tdo 536/2005
Datum rozhodnutí: 18.05.2005
Dotčené předpisy:




3 Tdo 536/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 18. května 2005 o dovolání podaném Ing. J. V., proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně sp. zn. 6 To 96/2004 ze dne 14. 9. 2004, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 3 T 115/2000, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) trestního řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži sp. zn. 3 T 115/2000 ze dne 27. 4. 2004 byl dovolatel uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 223 trestního zákona pro skutek podrobně popsaný ve výrokové části citovaného rozsudku. Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody, který mu byl podmíněně odložen, dále k trestu zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu tři a půl roku a bylo též rozhodnuto o vznesených nárocích na náhradu škody.

O odvolání, které proti tomuto rozsudku Ing. J. V. podal, rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně usnesením pod sp. zn. 6 To 96/2004 ze dne 14. 9. 2004, jímž podané odvolání podle § 256 trestního řádu (dále jen tr. ř.) jako nedůvodné zamítl.

Proti citovanému usnesení podal Ing. J. V. sám (bez prostřednictví svého obhájce), dovolání, které podal cestou poštovní přepravy dne 16. 3. 2004, což je také vyznačeno na příslušné obálce poštovního úřadu B., která je také součástí spisu Okresního soudu v Kroměříži sp. zn. 3 T 115/2000. Z uvedeného spisového materiálu je také zřejmé, že citované usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně bylo dovolateli doručeno dne 11. 1. 2005 (úterý), jeho obhájci dne 27. 10. 2004, když předmětné usnesení nabylo právní moci dne 14. 9. 2004 (příslušnému státnímu zástupci bylo citované usnesení doručeno dne 25. 10. 2004). Na uvedené skutečnosti poukázala ve svém písemném vyjádření i státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství České republiky.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. V předmětné věci takto zákonem vymezená lhůta uplynula jejím posledním dnem, kterým byl den 11. 3. 2005. S ohledem na již uvedené, kdy předmětné dovolání bylo podáno na poštu dne 16. 3. 2005, bylo takto podáno po uplynutí zákonné lhůty předepsané pro podání dovolání.

S poukazem na uvedené skutečnosti pak Nejvyššímu soudu České republiky nezbylo, než takto podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítnout, protože bylo podáno opožděně. Toto rozhodnutí potom přijal za splnění podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný

prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.)

V Brně dne 18. května 2005

Předseda senátu:

JUDr. Vladimír Jurka