3 Tdo 243/2012
Datum rozhodnutí: 07.03.2012
Dotčené předpisy: § 265g odst. 2 tr. ř.
3 Tdo 243/2012 -17 U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 7. března 2012 v řízení o dovolání, které podal obviněný S. B. , proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2011, sp. zn. 11 To 385/2011, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 1 T 69/2011, takto:

Podle § 265g odst. 2 trestního řádu se bere na vědomí zpětvzetí dovolání obviněného S. B.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný S. B. podal prostřednictvím obhájkyně v zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2011, sp. zn. 11 To 385/2011, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Mladé Boleslavi, sp. zn. 1 T 69/2011 ze dne 27. června 2011.

Poté, co věc byla dne 23. 12. 2011 předložena Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud), bylo v rámci dovolacího řízení zjištěno, že jeho obhájkyně má pozastaven výkon advokacie, proto byla věc vrácena k soudu prvního stupně za účelem zvolení si či ustanovení obhájce pro dovolací řízení z důvodů nutné obhajoby (§ 36a odst. 2 písm. b/ trestního řádu, dále jen tr. ř.). Na výzvu soudu prvního stupně ke zvolení si obhájce, kterou S. B. obdržel dne 7. 2. 2012, reagoval přípisem ze dne 12. 2. 2012 (č. l. 391), doručeného Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi dne 14. 2. 2012, ve kterém výslovně uvedl, že dovolání bylo podáno bez jeho vědomí a souhlasu a požádal o zrušení dovolacího řízení.

Je tedy zřejmé, že poté, co byla věc předložena Nejvyššímu soudu, a zároveň dříve, než bylo o dovolání rozhodnuto, obviněný vzal své dovolání v celém rozsahu, a to výslovným prohlášením zpět, a to písemným podáním doručeným Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi dne 14. 2. 2012.

Podle § 265g odst. 1 tr. ř. věty první, osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle odst. 2 téhož zákonného ustanovení zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

S ohledem na výše uvedené předseda senátu Nejvyššího soudu vzal podle ustanovení § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání obviněného na vědomí, když neshledal žádných překážek, které by tomuto postupu bránily.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. března 2012

Předseda senátu:
JUDr. Vladimír Jurka