3 Tdo 188/2013
Datum rozhodnutí: 11.03.2013
Dotčené předpisy: § 265g odst. 2 tr. ř.3 Tdo 188/2013-23

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu dne 11. března 2013 o dovolání, které podal obviněný J. P., nar., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. 6 To 233/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 2 T 150/2010, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. s e zpětvzetí dovolání obviněného J. P. bere na vědomí .

O d ů v o d n ě n í :
Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 10. 1. 2012, sp. zn. 2 T 150/2010 , byl obviněný J. P. uznán vinným jednak zločinem ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1, odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen tr. zákoník ), a dále přečinem výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku, kterých se dle skutkových zjištění dopustil tím, že dne 17. 6. 2010 v době od 08.00 hod. do 10.30 hod. v P., ulice J. p. před obchodním domem B., po předchozí slovní rozepři fyzicky napadl poškozeného J. B., nar. tak, že ho udeřil pěstí do nosu, poté poškozený proti obžalovanému napřáhl berli na svou obranu, obžalovaný mu ji vytrhl, přitom upadl na zem, a když k němu poškozený přistoupil, tak se o berli přetahovali, přitom obžalovaný kopl poškozeného do rozkroku a nakonec při přetahování o berli poškozený upadl na zem, kde obžalovaný do ležícího poškozeného opakovaně tloukl berlí, čímž poškozenému způsobil zlomeninu nosních kůstek a zlomeninu krčku stehenní kosti vlevo s nutností operace v celkové anestezii při hospitalizaci od 17. 6. 2010 do 29. 6. 2010 a s následným léčením při omezení v obvyklém způsobu života po dobu řádově několika měsíců .

Za to by obviněný odsouzen podle § 146 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let, který byl podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 2 (dvou) let. Rozsudkem bylo dále rozhodnuto o náhradě škody.

Proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 10. 1. 2012, sp. zn. 2 T 150/2010, podali obviněný J. P. a poškozený J. B. odvolání.

O podaných odvoláních rozhodl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. 6 To 233/2012 , a to tak, že podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek zrušil toliko ve výroku o náhradě škody, pokud jde o poškozeného J. B., nar., a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že podle § 228 odst. 1 tr. ř. uložil obviněnému J. P., nar., povinnost uhradit poškozenému J. B., nar., škodu ve výši 97.200,- Kč, z toho 25.200,- Kč na bolestném a 72.000,- Kč na ztížení společenského uplatnění. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byl poškozený J. B., nar., se zbytkem svého nároku na náhradu škody odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.

Odvolání obviněného J. P. bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto.

Proti citovanému rozsudku Městského soudu v Praze podal obviněný J. P. prostřednictvím svého obhájce dovolání (č. l. 148 - 153), přičemž uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Poté, co byla věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ), a dříve, než bylo o dovolání rozhodnuto, vzal obviněný - podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu soudu dne 6. 3. 2013 - dovolání výslovně zpět, a to v celém jeho rozsahu.

Podle § 265g odst. 1 věta prvá tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle § 265g odst. 2 věta prvá tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

Za popsaného stavu vzal předseda senátu Nejvyššího soudu podle § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání obviněného na vědomí, neboť neshledal překážek, které by mu v takovém postupu bránily.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. března 2013

Předseda senátu:
JUDr. Petr Šabata