3 Tdo 158/2017
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 265h odst. 3 tr. ř.3 Tdo 158/2017 -15

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. 2. 2017 v řízení o dovolání podaném obviněným J. M. , o návrhu předsedy senátu Okresního soudu v Šumperku na přerušení výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř., z rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 7. 9. 2016, sp. zn. 1 T 218/2015, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 68 To 359/2016, takto:

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. se u obviněného J. M. přerušuje výkon rozhodnutí z rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 7. 9. 2016, sp. zn. 1 T 218/2015, ve spojení s usnesením Krajského soudu Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 68 To 359/2016, do doby rozhodnutí o podaném dovolání.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Šumperku ze dne 7. 9. 2016, sp. zn. 1 T 218/2015, byl obviněný J. M. uznán vinným přečinem ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 odst. 1 tr. zákoníku na skutkovém základě popsaném ve výroku o vině. Za to byl podle § 148 odst. 1 tr. zákoníku odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců, jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 1 roku. Podle § 73 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku byl obviněnému uložen rovněž trest zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 1 roku. Výrokem podle § 228 odst. 1 tr. ř. mu soud uložil povinnost zaplatit poškozené Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR, se sídlem Vinohradská 2577/178, Praha 3, na náhradě škody částku 14.452 Kč.

O odvolání obviněného proti předmětnému rozsudku rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 68 To 359/2016, tak, že je podle § 253 odst. 3 tr. ř. odmítl.

Shora citované rozhodnutí odvolacího soudu napadl obviněný J. M. prostřednictvím svého obhájce následně dovoláním ze dne 31. 1. 2017, v němž uplatnil důvod uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. l ) tr. ř.

Dne 1. 2. 2017 podal předseda senátu soudu prvního stupně návrh na přerušení výkonu napadeného rozhodnutí. Přestože nepostupoval důsledně podle § 265h odst. 3 tr. ř. (k tomu viz Šámal a kol.: Trestní řád, komentář - díl II, 5. doplněné a přepracované vydání, C. H. Beck, Praha 2005, str. 2066 a násl.), lze dovodit, že se ztotožnil s návrhem (přesněji podnětem) obviněného na odklad výkonu napadeného rozhodnutí, který učinil součástí samotného dovolání.

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. dospěje-li předseda senátu soudu prvního stupně na podkladě dovolání a obsahu spisu k závěru, že by měl být odložen nebo přerušen výkon rozhodnutí, předloží bez zbytečného odkladu spisy s příslušným návrhem na takový postup Nejvyššímu soudu, který o takovém návrhu rozhodne usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisů.

Na tomto místě je nutné uvést, že k tomu, aby bylo možné návrhu vyhovět, musí být tento opřen o takové skutečnosti, které vyvolávají pochybnost o vhodnosti dalšího výkonu napadeného rozhodnutí, zejména lze-li s vyšší mírou pravděpodobnosti předpokládat úspěšnost dovolání s ohledem na jeho argumenty a obsah napadeného rozhodnutí.

Jakkoliv nelze předjímat rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání obviněného, je vzhledem k obsahu předloženého spisového materiálu a námitkám uplatněným v podaném dovolání možno s vyšší mírou pravděpodobnosti očekávat, že dovolání bude shledáno opodstatněným.

Proto Nejvyšší soud dospěl k závěru, že návrhu lze vyhovět a podle § 265h odst. 3 tr. ř. rozhodl o přerušení výkonu rozhodnutí z rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 7. 9. 2016, sp. zn. 1 T 218/2015, ve spojení s usnesením Krajského soudu Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 68 To 359/2016, do doby rozhodnutí o podaném dovolání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není další řádný opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. 2. 2017


JUDr. Eduard Teschler předseda senátu

Vypracovala:
JUDr. Marta Ondrušová