3 Tdo 1555/2008
Datum rozhodnutí: 10.12.2008
Dotčené předpisy: § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř.
3 Tdo 1555/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 10. prosince 2008 o dovolání podaném obviněným V. D., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2008, sp. zn. 7 To 550/2007, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 37 T 25/2007, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 8. 11. 2007, sp. zn. 37 T 25/2007, byl obviněný V. D. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 odst. 1 tr. zák., který po skutkové stránce spočíval v útocích (skutcích) popsaných pod body 1/ a 2/ výroku rozsudku. Podle § 234 odst. 1 tr. zák. za použití § 42 odst. 1 tr. zák. byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání deseti roků a šesti měsíců, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. d) tr. zák. zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou.

O odvolání obviněného proti předmětnému rozsudku rozhodl ve druhém stupni Městský soud v Praze usnesením ze dne 23. 1. 2008, sp. zn. 7 To 550/2007, jímž podané odvolání podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl. Rozsudek soudu prvního stupně tak nabyl právní moci dne 23. 1. 2008 (§ 139 odst. 1 písm. b/ cc/ tr. ř.).

Proti shora citovanému usnesení odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím svého obhájce Mgr. P. T. (který mu byl ustanoven soudem dne 3. 1. 2008 /č. l. 368/) následně dovolání, kterým současně napadl v celém rozsahu i rozsudek soudu prvního stupně, přičemž uplatněnými dovolacími důvody byly důvody uvedené v ustanoveních § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř. V odůvodnění svého mimořádného opravného prostředku dovolatel vyložil, v jakých konkrétních skutečnostech spatřuje existenci uplatněných dovolacích důvodů, a navrhl, aby Nejvyšší soud z podnětu podaného dovolání zrušil obě dovoláním napadená rozhodnutí a věc přikázal soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

K dovolání obviněného se v souladu s ustanovením § 265h odst. 2 tr. ř. písemně vyjádřila státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství, která po obsahovém rozboru uplatněných dovolacích důvodů ve vztahu ke konkrétním námitkám dovolatele dospěla k závěru, že podané dovolání je třeba považovat za podané z jiného důvodu, než jaké jsou uvedeny v § 265b tr. ř. Proto navrhla, aby dovolací soud podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl a aby tak v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. l) tr. ř. učinil v neveřejném zasedání.

Postavení obviněného V. D. jako osoby oprávněné k podání dovolání plyne z ustanovení § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. Podmínky přípustnosti dovolání jsou v daném případě založeny ustanovením § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř., neboť dovolání napadá rozhodnutí soudu druhého stupně, jímž bylo pravomocně rozhodnuto ve věci samé, a směřuje proti rozhodnutí, jímž byl zamítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) tr. ř., kterým byl obviněný uznán vinným a byl mu uložen trest. Dovolání současně splňuje zákonem předepsané formální a obsahové náležitosti (§ 265d odst. 2 věta první tr. ř., § 265f odst. 1 tr. ř.).Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) dále zkoumal, zda dovolání obviněného bylo podáno včas, tj. v zákonné dvouměsíční lhůtě podle § 265e odst. 1 tr. ř. Z předloženého spisu (viz doručenky založené na č. l. 386) zjistil, že rozhodnutí odvolacího soudu, tj. rozhodnutí, proti němuž dovolání směřuje, bylo obviněnému (dovolateli) doručeno dne 5. 3. 2008 a jeho obhájci Mgr. P. T. dne 6. 3. 2008. Doručenka obhájci je označena příslušným razítkem advokátní kanceláře a je na ní uvedeno jméno pracovnice kanceláře, která zásilku převzala jako oprávněný příjemce. Způsob doručení tudíž odpovídá ustanovení § 63 odst. 1 tr. ř. a § 48 odst. 2 OSŘ. Konec dovolací lhůty pak v posuzovaném případě připadl na úterý dne 6. 5. 2008 (srov. ustanovení § 265e odst. 2 tr. ř. a § 60 tr. ř., o počítání lhůt). Obhájce za obviněného v souladu s ustanovením § 265d odst. 2 tr. ř. vypracoval předmětné dovolání opatřené datem 18. 7. 2008 (č. l. 428), které bylo podáno jako poštovní zásilka dne 17. 7. 2008 (viz obálka založená mezi č. l. 431 a 432 spisu), jejímž adresátem byl Obvodní soud pro Prahu 4, který ve věci rozhodl v prvním stupni (§ 265e odst. 1 tr. ř.). K doručení tohoto podání soudu pak došlo dne 18. 7. 2008. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že obviněný nepodal předmětné dovolání včas, nýbrž po uplynutí zákonné dovolací lhůty, o jejíž délce byl ve smyslu ustanovení § 125 odst. 3 tr. ř. zároveň odvolacím soudem řádně poučen. Podle § 265e odst. 4 tr. ř. přitom navrácení lhůty k podání dovolání není přípustné.

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne mj. z toho důvodu, že bylo podáno opožděně. V daném případě proto Nejvyšší soud rozhodl v souladu s výše citovaným ustanovením zákona tak, že se dovolání obviněného V. D. odmítá, aniž by napadené rozhodnutí dále přezkoumával podle kritérií uvedených v ustanovení § 265i odst. 3 tr. ř. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. bylo o odmítnutí dovolání rozhodnuto v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 10. prosince 2008Předseda senátu:

JUDr. Eduard Teschler