3 Tdo 128/2016
Datum rozhodnutí: 10.02.2016
Dotčené předpisy: § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř., § 209 odst. 1, 2, 4 písm. d) tr. zákoník3 Tdo 128/2016 -27

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 10. 2. 2016 o dovolání podaném J. L. , proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. 5 To 396/2015, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 25 T 75/2015, takto:
Podle § 265i odst. 1 písm. c) trestního řádu se dovolání odmítá .
Odůvodnění:
Rozsudkem Okresního soudu v Chomutově ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 25 T 75/2015 byl J. L. uznán vinným zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. d) trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb., účinného od 1. 1. 2010, dále jen tr. zákoník), dílem dokonaným a dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, když příslušný skutkový děj je podrobně popsán ve výrokové části citovaného rozsudku. Za uvedený zločin byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem. Výrokem podle § 228 odst. 1 trestního řádu (dále jen tr. ř.) bylo rozhodnuto o náhradě škody.

V předmětné věci podal J. L. odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. 5 To 396/2015 tak, že je podle § 253 odst. 3 tr. ř. odmítl.

Nejvyšší soud nejprve ověřil, zda dovolání splňuje všechny náležitosti stanovené zákonem pro podání tohoto mimořádného opravného prostředku a dospěl k následujícím závěrům:

Dovolání obviněného, jako osoby oprávněné, bylo podáno prostřednictvím obhájkyně a Okresnímu soudu v Chomutově bylo doručeno dne 10. 12. 2015. Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje, přičemž podle § 265e odst. 2 tr. ř. jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději. Podle § 265e odst. 4 tr. ř. navrácení lhůty k podání dovolání není přípustné. Podle § 60 odst. 2 tr. ř. lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který svým jménem nebo číselným označením odpovídá dni, kdy se stala událost určující počátek lhůty. Chybí-li tento den v posledním měsíci lhůty, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Z předmětného spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo obviněnému doručeno dne 7. 10. 2015, přičemž obviněný byl pro odvolací řízení zastoupen obhájcem Mgr. Vilémem Burianem, kterému bylo předmětné rozhodnutí doručeno dne 5. 10. 2015, proto posledním dnem lhůty pro podání dovolání byl den 7. 12. 2015. Z hlediska běhu lhůty pro podání dovolání je poté bez významu, zda a kdy byl doručen opis rozhodnutí obhájkyni Mgr. Erice Vejmelkové. Vzhledem k výše uvedenému je tak zřejmé, že lhůta pro podání dovolání uplynula právě dne 7. 12. 2015, proto je nutné dovolání podané dne 10. 12. 2015 odmítnout jako podané opožděně. Nejvyšší soud k tomuto připomíná, že na počítání lhůt k podání dovolání nemá vliv zrušení obhajoby obhájcem, který zastupoval obviněného v odvolacím řízení a následné ustanovení obhájce nového. Rozhodné je doručení rozhodnutí odvolacího soudu obviněnému a obhájci, jehož měl v době pravomocného skončení předmětné trestní věci (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2014, sp. zn. 6 Tdo 858/2014).

S poukazem na uvedené skutečnosti Nejvyššímu soudu nezbylo než takto podané dovolání J. L. odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. jako podané opožděně. Za podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.). V Brně dne 10. 2. 2016

JUDr. Vladimír Jurka
předseda senátu