3 Tdo 1225/2005
Datum rozhodnutí: 13.10.2005
Dotčené předpisy:
3 Tdo 1225/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 13. října 2005 dovolání V. B., trvale bytem S., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 5. 2005, sp. zn. 5 To 56/2005, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 31 Nt 201/2005, a rozhodl t a k t o :

Dovolání V. B. se podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 3. 2005, sp. zn. 31 Nt 201/2005 byl podle § 283 písm. d) tr. řádu z důvodů uvedených v § 278 odst. 1 tr. řádu (z opaku) zamítnut návrh V. B. na povolení obnovy řízení v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 48 T 2/2003.Zmíněné usnesení napadl V. B. stížností, kterou se zabýval v neveřejném zasedání konaném dne 26. 5. 2005 Vrchní soud v Olomouci. Ten svým usnesením sp. zn. 5 To 56/2005 stížnost V. B. podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítl.

Prostřednictvím svého obhájce podal V. B. proti uvedenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci dovolání, a to do všech jeho výroků, s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. V petitu tohoto dovolání navrhuje, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil napadené usnesení Vrchního soudu v Olomouci a aby věc vrátil do vyšetřovacího stádia k dalšímu řízení, popřípadě aby sám rozhodl o nevině dovolatele.

K podanému dovolání se písemně vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství. Navrhuje, aby podané dovolání bylo odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu jako nepřípustné, neboť dovolatel ve svém dovolání napadá taková rozhodnutí soudů, která tímto druhem mimořádného opravného prostředku nelze napadat.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) jako soud dovolací nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky přípustnosti podle § 265a tr. řádu a shledal, že dovolání není přípustné. Podle ustanovení § 265a odst. 1 tr. řádu lze dovoláním napadnout pouze pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Ustanovení § 265a odst. 2 tr. řádu pak obsahuje taxativní výčet rozhodnutí, které se pro účely řízení o dovolání považují za rozhodnutí ve věci samé.

Rozhodnutí předcházející podanému dovolání a v tomto dovolání napadnuté pak nelze přiřadit pod žádné z těch rozhodnutí, které zákon ve výše uvedeném taxativním výčtu dle § 265a odst. 2 tr. řádu uvádí. Proto nelze míti za to, že dovoláním je napadnuto rozhodnutí ve věci samé a že se tedy jedná o přípustné dovolání.

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu Nejvyšší soud dovolání odmítne, není-li dovolání přípustné. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v projednávaném případě shledal, že dovolání není přípustné, rozhodl v souladu s výše citovaným ustanovením zákona tak, že se dovolání V. B. odmítá. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu bylo o odmítnutí dovolání rozhodnuto v neveřejném zasedání.

Poučení:Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný

prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 13. října 2005

Předseda senátu:

Mgr. Josef H e n d r y c h