3 Tdo 1131/2003
Datum rozhodnutí: 22.10.2003
Dotčené předpisy:
3 Tdo 1131/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. října 2003 o dovolání podaném V. P., proti usnesení Krajského soudu v Brně, sp. zn. 3 To 2/2003 ze dne 12. 2. 2003, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 12 T 5/2002, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) trestního řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Brně, sp. zn. 12 T 5/2002 ze dne 16. 10. 2002 byl dovolatel uznán vinným trestnými činy útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. l písm. a) trestního zákona (dále jen tr. zák.) a výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k úhrnnému peněžitému trestu při stanovení náhradního trestu odnětí svobody pro případ, že by peněžitý trest ve stanovené lhůtě nevykonal. To pro skutek popsaný podrobně ve výroku rozsudku soudu prvého stupně.

V předmětné věci podal dovolatel odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Brně usnesením sp. zn. 3 To 2/2003 ze dne 12. 2. 2003 tak, že je jako nedůvodné podle § 256 trestního řádu (dále jen tr. ř.) zamítl, když rozsudek soudu prvého stupně takto nabyl právní moci dne 12. 2. 2003.

Obviněný poté, jako oprávněná osoba, včas a prostřednictvím svého obhájce, za splnění všech zákonem požadovaných náležitostí podal dovolání směřující proti oběma uvedeným rozhodnutím, když za dovolací důvod označil ten, který je obsažen v ustanovení § 265b odst. l písm. g) tr. ř. s tím, že užitý dovolací důvod spatřuje v tom, že nebylo prokázáno jeho jednání spojené s napadením veřejného činitele a výtržnictvím. V odůvodnění svého dovolání potom podrobněji poukazuje na okolnosti, za jakých byl dle jeho názoru nesprávně a povrchně zjištěn skutkový stav a v souvislosti s tím na nesprávné hodnocení provedených důkazů oběma soudy. Navrhl takto, aby Nejvyšší soud napadená rozhodnutí zrušil a přikázal soudu prvého stupně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

K podanému dovolání se vyjádřil i státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, který v něm uvedl, že dovolatel své závěry opírá výlučně o odlišný výklad důkazní situace, než k jakému dospěly soudy. Takové námitky však uplatněný dovolací důvod nenaplňují a proto navrhl podané dovolání podle § 265i odst. l písm. b) tr. ř. odmítnout s tím, že bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v ustanovení § 265b tr. ř.

Na tomto místě nutno připomenout,že důvod dovolání podle § 265b odst. l písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Zákon tak předpokládá, že dovolání je v tomto případě určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem práva hmotného. Jinými slovy neumožňuje přezkum rozhodnutí z hledisek vymezených v příslušných předpisech procesního typu. Takto se tedy nelze domáhat přezkumu hmotných zjištění, na kterých je napadené rozhodnutí založeno, nelze proto ani hodnotit správnost a úplnost skutkového stavu z hlediska ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. V těchto souvislostech je na místě pouze poukázat na to, že pokud je pravomocné rozhodnutí založeno na zásadních nedostatcích stran učiněných skutkových zjištění, umožňuje zákon dosáhnout nápravy v tomto směru ostatními mimořádnými opravnými prostředky.

V projednávané věci dovolatel ani nenamítá rozpor mezi popisem skutku a soudy užitou právní kvalifikací. Vadné hmotně právní posouzení věci opřel o svůj názor spočívající v tom, že soudy dospěly ve svých rozhodnutích k závěrům na základě nesprávně vedeného dokazování a takto i nesprávného hodnocení provedených důkazů.

Námitky uplatněné dovolatelem a vymezení dovolacího důvodu poukazem na ustanovení § 265b odst. l písm. g) tr. ř. tak na uvedený případ zjevně nedopadají a nelze tak akceptovat výhrady, které se týkají vad ve skutkových zjištěních, jako důvodů, které měly (mohly) mít vliv na navazující hmotně právní posouzení věci.

Protože Nejvyšší soud v předmětné věci shledal,že dovolání nebylo podáno z důvodů stanovených zákonem, nezbylo mu než jej podle § 265i odst. l písm. b) tr. ř. odmítnout. Za splnění podmínek stanovených § 265r odst. l písm. a) tr. ř. takto rozhodl v neveřejném zasedání.

Poučení :Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. října 2003

Předseda senátu:

Mgr.Josef HendrychVypracoval:

JUDr. Vladimír Jurka