3 Nd 341/2000
Datum rozhodnutí: 12.10.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 341/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci řízení o opravném prostředku podaném navrhovateli 1) H. P. - P., 2) I. P. - W., zastoupenými JUDr. M. N., proti rozhodnutí Okresního úřadu v Chomutově ze dne 5. 5. 2000 o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že opravný prostředek projedná a rozhodne o něm Krajský soud v Ústí nad Labem.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem předložil Nejvyššímu soudu věc uvedenou shora k určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť jde o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí.

Podle ust. § 246 odst. 1, § 246a odst. 2 o. s. ř. je v řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu věcně příslušným krajský soud a místně příslušným ten soud, v jehož obvodu je obecný soud navrhovatele.

V daném případě věc patří do pravomoci soudů České republiky podle § 9 odst. 6 zák. č. 229/1991 Sb., ale vzhledem k tomu, že navrhovatelky trvale bydlí v Brazílii a v USA, tedy mimo území České republiky, nemají na území České republiky obecný soud (§ 85 o. s. ř.), a proto chybějí podmínky pro určení místní příslušnosti. Z tohoto důvodu Nejvyšší soud určil podle § 11 odst. 3 o. s. ř. příslušný soud k projednání věci, a to tak, že stanovil příslušnost soudu, v jehož obvodu má sídlo správní orgán, jehož rozhodnutí má být přezkoumáváno, tedy Krajský soud v Ústí nad Labem.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. října 2000

Předseda senátu:

Mgr. Josef Hendrych