3 Nd 338/2000
Datum rozhodnutí: 10.10.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 338/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele J. H., proti odpůrci Česká správa sociálního zabezpečení Praha, Křížová 25, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 Ca 4/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Praze podle § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

Věc se přikazuje Krajskému soudu v Praze.

Poučení: Proti tomuto usnesení zákon opravný prostředek nepřipouští. Písemné vyhotovení usnesení neobsahuje odůvodnění, protože bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

V Brně dne 10. října 2000

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík