3 Nd 332/2000
Datum rozhodnutí: 04.10.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 332/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl podle § 12 odst. 3 o. s. ř. ve věci řízení o dědictví po J. P., dosud vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 13 D 147/2000, o přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Přerově se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

U Obvodního soudu pro Prahu 9 jako soudu věcně a místně příslušného je pod sp. zn. 13 D 147/2000 vedeno řízení o dědictví po zemřelém J. P.

Dcera zůstavitele, G. V. podala návrh na delegaci věci Okresnímu soudu v Přerově. Ostatní dědici přicházející do úvahy ve svém písemném vyjádření vyjádřili nesouhlas s navrhovaným postupem.

Nejvyšší soud přezkoumal podaný návrh a shledal, že v projednávaném případě nejsou splněny zákonné podmínky pro přikázání věci. Podle § 12 odst. 2 o. s .ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána z důvodu vhodnosti, přičemž důvody vhodnosti musí být takové, které delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti pak má zásadní význam i stanovisko účastníků řízení.

Postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je tedy výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost vyplývá ze zákonných kriterií. Z toho důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem postupu podle citovaného ustanovení, vyznačovat určitou mimořádností. To, že navrhovatelka delegace věci má své bydliště mimo obvod působnosti příslušného soudu je v soudní praxi běžné a není nijak mimořádné. Navíc ze spisu vyplývá, že ostatní v úvahu přicházející účastníci řízení vyjádřili s případnou delegací věci zásadní nesouhlas.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem neshledal Nejvyšší soud, že by přikázání věci Okresnímu soudu v Přerově bylo vhodné, proto podaný návrh zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. října 2000

Předseda senátu:

Mgr. Josef Hendrych