3 Nd 296/2000
Datum rozhodnutí: 22.08.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 296/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky, jako soud společně nejblíže nadřízený, rozhodl podle § 12 odst. 3 o. s. ř. ve věci žalobkyně J. K., zastoupené advokátem JUDr. V. K. ratislavem Kohoutem, Praha 3, Milešovská 6, proti žalovanému M. J., o určení neplatnosti kupní smlouvy vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 12 C 1282/98, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha-východ.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. srpna 2000

Předseda senátu:

Mgr. Josef H e n d r y c h