3 Nd 282/2000
Datum rozhodnutí: 29.08.2000
Dotčené předpisy:




3 Nd 282/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl ve věci navrhovatelů L. J., J. D., O. V., D., J. D., Mgr. I. B. M. K., Ing. P. V., H. P., M. P., J. Š., I. V., J. B., R. L., I. L., B. K., R. P., všech zastoupených obecným zmocněncem JUDr. V. Š., Š. B., A. P., J. S., P. K., Ing. M. K., K., Z. P., M. P., J. S., JUDr. V. Š., M. P., A. P., J. H., L. O., Mgr. G. Š., P. K., J. P., L. Š., Z. B., všech zastoupených obecným zmocněncem JUDr. V. Š., J. H., J. L., A. D., A. S., I. M., V: D., H. K., A. P., A. M., I. V., J. T., D. F., Z. K., V. V., H. K., Ing. J. T., V. P., O. R., Z. M., všech zastoupených obecným zmocněncem JUDr. V. Š., L. D., J. P., M. B., J. F., P. K., Z. L., M. R., M., J. D., J. K., J. D., J. D., I. S., A. B., J. Š., M. G., J. Š., J. M., J. S. a J. T., všech zastoupených obecným zmocněncem JUDr. V. Š., proti odpůrci Pražské správě nemovitostí, s. r. o., se sídlem Praha 3, Seifertova 9, o určení neplatnosti nabídky na prodej bytových jednotek, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 6 C 183/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o:

Návrh na přikázání věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 6 C 183/2000 Městskému soudu v Brně, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 3 předložil dne 3. 8. 2000 Nejvyššímu soudu věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 6 C 183/2000 s návrhem žalobců na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř.

V návrhu na přikázání věci žalobci uvádí, že

a) odpůrce má trvale umístěnou svoji organizační složku v Brně v ulici Slovákova č. 2, kde sídlí také odpovědní zástupci odpůrce. Účast těchto zástupců odpůrce v řízení u soudu v městě Brně nebude vyvolávat náklady a je snadno dostupná,

b) nemovitosti, v níž se bytové jednotky, které jsou předmětem nabídek odpůrce, se nachází v obvodu Městského soudu v Brně, tedy uvedený soud bude mít pro své řízení značně ulehčenou pozici pro dobrou dostupnost všech účastníků řízení, předmětu řízení, dokladů a dokumentů a pod.,

c) řízení u Obvodního soudu pro Prahu 3 by bylo prokazatelně značně neekonomické, neboť vzdálenost tohoto soudu od místa nemovitosti a zejména od bydliště velkého počtu žalobců a případných svědků ze strany žalobců, kteří mohou být předvoláni. Část žalobců je již důchodového věku a doprava na větší vzdálenosti může být pro ně velmi problematická. Došlo by k velkému zvýšení nákladů žalobců a většímu zmeškání pracovní doby na straně žalobců. Oproti tomu řízení u Městského soudu v Brně by vyvolalo minimální náklady. Z důvodů výše uvedených navrhuje, aby jiným soudem ve věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. byl Městský soud v Brně. Podle ustanovení občanského řádu se domníváme, že jako účastníci řízení můžeme požádat kdykoliv v průběhu řízení o delegaci věci jinému soudu, neboť v dosavadním řízení zatím nedošlo k žádným výsledkům řízení a dokazování nebylo zatím zahájeno. Soudní poplatek je vylepen vně na tomto návrhu.

Žalovaný k návrhu ve svém vyjádření uvedl, že nesouhlasí s delegací věci Městskému soudu v Brně, neboť má zato, že taková delegace je v přímém rozporu se zásadou projednání věci před místně příslušným soudem, kterou se žalobci snaží svým návrhem účelově obejít. Žalovaný dále uvádí, že nejsou pravdivé skutečnosti, které žalobci uvádí při zdůvodňování návrhu na delegaci věci, příp. takové skutečnosti jsou účelově přizpůsobovány jednostrannému požadavku žalobců, neboť

ad a) žalovaný nemá zřízenou organizační složku v Brně, ani v místě žalobci označovaném nesídlí žádní její odpovědní zástupci - žalovaná pouze zřídila v Brně svoji pobočku, kde pro žalovanou vykonávají činnosti podle svého živnostenského listu 2 osoby, přičemž předmětem jejich činnosti je výkon práv a povinností žalované podle zákona o vlastnictví bytů (jednání s nájemci, realizace jednotlivých nabídek na převod vlastnictví bytových a nebytových jednotek apod.), a nikoli právní zastupování žalované (pozn. žalované - sídlo právního zástupce žalované je v Praze); tedy žalovaná uvádí, že delegace věci Městskému soudu v Brně by jí přinesla neodůvodněné zvýšení nákladů na právní zastoupení ve věci, časové průtahy a ztrátu při účasti žalované na jednání před soudem v Brně apod.,

ad b) skutečnost, že nemovitosti, k nimž se nabídka vztahuje se nacházejí v obvodu Městského soudu v Brně, nemá ve věci žalobci předpokládaný význam, neboť důkaz spočívající v prohlídce nemovitosti a zjišťování jejího stavu za účasti všech žalobců, příp. samotného soudu (předsedy senátu), nepřichází v řízení v úvahu; přichází v úvahu pouze důkaz znaleckým posudkem soudního znalce, přičemž veškeré listiny a dokumenty vztahující se k domu, vyjma výpisu z katastru nemovitostí, má žalovaná k dispozici ve svém sídle v Praze,

ad c) žalobci si museli být při podání žalobního návrhu vědomi, že místně příslušným může být určen Obvodní soud pro Prahu 3 a z titulu svého postavení v řízení musí nést procesní následky spojené s podání žalobního návrhu a projednáním věci před příslušným soudem; přitom je známo, že není povinností soudu provádět důkaz výslechem účastníků řízení, pokud sami žalobci nebudou na svém výslechu trvat, přičemž je jasné, že výslech všech žalobců bude naprosto stejný či podobný prvnímu výslechu ve věci; důkazní hodnotu přitom nebude mít výslech jednotlivých žalobců, vzhledem k povaze předmětu sporu významnou; také pro žalovaného by bylo problematické dostavovat se na jednání před Městským soudem v Brně, a to z časových důvodů a důvodů zvýšených nákladů soudního řízení.

Ze shora uvedených důvodů nevidí žalovaný žádné zvláštní skutečnosti, které by odůvodňovaly delegaci věci jinému soudu; má zato, že ze strany žalobců se jedná o účelový návrh znamenající obcházení zákonem stanovené místní příslušnosti soudu; přitom žalobci musí nést povinnosti vyplývající z odpovědnosti účastníků řízení - žalobců, které vyplývají z podání žalobního návrhu.

Nejvyšší soud přezkoumal návrh na odnětí a přikázání věci a dospěl k následujícím závěrům:

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení místní příslušnosti jsou až do konce řízení rozhodné skutečnosti, které tu jsou v době jeho zahájení (tzv. zásada v trvání místní příslušnosti). V předmětné věci je přitom místní příslušnost určena podle § 8 odst. 2 o. s. ř., jako obecný soud žalovaného, jímž je právnická osoba. Jednou z výjimek ze zásady o trvání místní příslušnosti je tzv. delegace vhodná podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., podle něhož může být věc přikázána jinému soudu také z důvodu vhodnosti. K delegaci věci může dojít pouze výjimečně, a to za předpokladu, že soud, jemuž má být věc přikázána, ji projedná hospodárněji a rychleji.

V posuzované věci na základě předloženého spisu však Nejvyšší soud, který je oběma soudům (tj. Obvodnímu soudu pro Prahu 3 a Městskému soudu v Brně) nejblíže společně nadřízen (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), důvody vhodnosti, jež by odůvodňovaly postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř., neshledal. Ty skutečnosti, na které poukazují žalobci, jsou sice významné i z hlediska případného důvodu delegace podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Z důvodů, na které poukazuje žalobce, však nemají v konkrétním případě tak zásadní význam, jaký jim žalobce přikládá. Především je nutno připustit, že vzhledem k povaze sporu a předložených dokumentů není pravděpodobné, že by v řízení před soudem bylo nutné vyslýchat všechny účastníky. Nejeví se ani pravděpodobné, že by bylo nutné provádět ohledání nemovitostí, ve kterých se nacházejí byty, jichž se nabídka týká. V tomto případě zřejmě postačí znalecký posudek o hodnotě nemovitostí.

Důležité v této věci je, že druhý účastník nesouhlasí s delegací a uvádí důležité důvody, pro které by změna procesního soudu byla pro něho nevýhodná. Nejvyšší soud vychází z názoru, že práva účastníka řízení je nutno zajistit takovými prostředky, jež minimalizují zásah do ústavně garantovaného práva na zákonného soudce, jehož komponentem je i zákonné určení místní příslušnosti soudu. Těmito prostředky může být i dožádání ve smyslu ustanovení § 39 o. s. ř.

Na základě posouzení shora uvedených skutečností, poté co Nejvyšší soud dospěl k závěru, že v daném případě nejsou splněny podmínky pro postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř., návrh na delegaci zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2000

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch