3 Nd 280/2000
Datum rozhodnutí: 09.08.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 280/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nejblíže společně nadřízený, rozhodl podle § 12 odst. 3 o. s. ř. ve věci žalobce: Správa vojenského bytového fondu p. o., se sídlem U Prioru 8, 161 00 Praha, proti žalovanému P. M., o zaplacení částky 12.977,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 5 C 302/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Lounech.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. srpna 2000Předseda senátu:

JUDr. Eduard Teschler