3 Nd 255/2000
Datum rozhodnutí: 16.08.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 255/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl podle § 12 odst. 3 o. s. ř. ve věci řízení o dědictví po J. P., zemřelém dne 16. 2. 2000, dosud vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. D 424/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto rozhodnutí odůvodnění ( § 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. srpna 2000

Předseda senátu:

Mgr. Josef H e n d r y c h