3 Nd 251/2000
Datum rozhodnutí: 20.07.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 251/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený ve věci žalobce I. P., proti žalovaným 1) R. D., a 2) D. D., o zaplacení částky 65 700.-Kč, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 6 C 175/99, rozhodl o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jičíně.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Uherském Hradišti předložil Nejvyššímu soudu v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 o. s. ř. návrh žalobce I. P., aby shora označená věc byla z důvodu vhodnosti odňata příslušnému soudu a přikázána Okresnímu soudu v Jičíně. Návrh odůvodnil v podstatě tím, že účastníci řízení mají v současné době bydliště v obvodu Okresního soudu v Jičíně a je tedy předpoklad, že se k tomuto soudu k jednání osobně dostaví, zatímco jejich osobní přítomnost u Okresního soudu v Uherském Hradišti by byla pro velkou vzdálenost od místa bydliště prakticky nemožná.Z vyjádření první žalované se podává, že s podaným návrhem na delegaci výslovně souhlasí, neboť v obvodu Okresního soudu v Jičíně má nyní své bydliště.Druhý žalovaný vyjádřil nesouhlas s návrhem na delegaci, protože nyní bydlí na adrese U. O., D. 700, okr. U. H.Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti .

Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud společně nadřízený Okresnímu soudu v Uherském Hradišti a Okresnímu soudu v Jičíně uvedený návrh projednal a zjistil, že je důvodný.U Okresního soudu v Uherském Hradišti jako soudu věcně i místně příslušného se žalobce domáhá po žalovaných zaplacení částky 65.700,-Kč z titulu nezaplaceného nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu v domě č. 82 v Ch. Ve věci se jednání dosud nekonalo.

Důvody vhodnosti ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé, ovšem musí přesvědčivě odůvodňovat závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána efektivněji, hospodárněji, rychleji a s lepšími předpoklady pro zjištění jejího skutkového stavu, aniž to přitom bude v rozporu s oprávněnými zájmy účastníků řízení.

Postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je totiž zákonnou výjimkou z ústavní zásady vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto musí být vždy velice pečlivě zvažováno, zda jsou dány tak závažné důvody, které by přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti opodstatňovaly.Nejvyšší soud při posuzování důvodnosti návrhu na delegaci uvážil, že jak žalobce, tak i jeden ze dvou žalovaných tento výjimečný postup navrhují, resp. s ním souhlasí, a shodně poukazují na to, že u Okresního soudu v Jičíně hodlají realizovat právo na osobní účast při projednávání své věci, neboť v obvodu tohoto soudu mají svá bydliště, zatímco druhý žalovaný ve svém vyjádření namítá, že vlastně ani nemá být v postavení účastníka řízení. Rovněž bylo přihlédnuto i k tomu, že předmětem řízení je zaplacení nájemného a úhrady za jiná plnění vztahující se k nájmu bytu v domě č. 82 v Chotči, jenž se nachází rovněž v obvodu Okresního soudu v Jičíně. Jestliže bude potřeba provést příslušné procesní úkony na místě samém, je zřejmé, že Okresní soud v Jičíně má nepochybně lepší podmínky pro jejich vykonání.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že uvedenou věc přikázal k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jičíně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. července 2000

Předseda senátu:

JUDr. Antonín D r a š t í k