3 Nd 242/2000
Datum rozhodnutí: 09.08.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 242/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci řízení o opravném prostředku podaném navrhovatelem E. H., zastoupeného JUDr. P. H., advokátem, proti rozhodnutí odpůrce Okresního úřadu v Táboře - Okresního pozemkového úřadu, ze dne 5. 6. 2000, č. j. PÚPr/1193/2000-Ri (UZ 362/3), o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že opravný prostředek projedná a rozhodne o něm Krajský soud v Českých Budějovicích.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel podal prostřednictvím svého právního zástupce u Nejvyššího soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud) návrh na určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Předmětný návrh opřel o důvody spočívající v tom, že má trvalé bydliště mimo území České republiky, přičemž v České republice se v minulosti zdržoval jen po kratší dobu bez úmyslu zde trvale žít.

Podle § 246 odst. 1 a § 246a odst. 2 o. s. ř. je k řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu věcně příslušný krajský soud a místně příslušný ten soud, v jehož obvodu je obecný soud navrhovatele, tedy soud, v jehož obvodu má fyzická osoba bydliště nebo kde se zdržuje (§ 85 odst. 1 o. s. ř.). Jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z uplatněného návrhu i ze spisů Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Nd 50/2000 a 7 Nd 116/2000 vyplývá, že navrhovatel trvale bydlí a zdržuje se v Rakouské republice, takže nemá na území České republiky obecný soud podle § 85 odst. 1 o. s. ř. a podmínky místní příslušnosti tedy v jeho případě chybějí.

Pravomoc českých soudů k rozhodnutí této věci vyplývá z ustanovení § 9 odst. 6 zák. č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že příslušným k projednání a rozhodnutí o opravném prostředku navrhovatele proti rozhodnutí odpůrce je Krajský soud v Českých Budějovicích. Při určení místně příslušného soudu Nejvyšší soud přihlédl k tomu, aby věc rozhodoval ten soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, jehož rozhodnutí má být přezkoumáváno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. srpna 2000Předseda senátu:

JUDr. Eduard Teschler