3 Nd 203/2000
Datum rozhodnutí: 01.06.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 203/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl ve věci řízení o opravném prostředku podaném navrhovatelem P.S., nar. 12. 1. 1967, proti rozhodnutí odpůrce České správy sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová ul. 25, ze dne 7. 4. 2000 sp. zn. 670 112 7092, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 73/2000 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. června 2000Předseda senátu

JUDr. Jindřich Fastner