3 Nd 159/2000
Datum rozhodnutí: 08.06.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 159/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 8. června 2000 návrh samosoudce Městského soudu v Brně na odnětí věci obviněného O. Š., nar. 24. 5. 1973, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 5 T 97/2000 a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 4, a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. ř. se věc Městskému soudu v Brně n e o d n í m á.

O d ů v o d n ě n í :

Návrh na odnětí shora označené věci a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 4 opřel samosoudce Městského soudu v Brně o zjištění, že u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 3 Z 189/99 (správně patří 3 T 180/99) je obviněný O. Š. stíhán pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., který tvoří s dalším trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., jenž je předmětem obžaloby ve věci projednávané u Městského soudu v Brně, jediný skutek pokračujícího trestného činu zpronevěry. V potřebě konání společného řízení obou obžalovaných spatřuje Městský soud v Brně důležitý důvod pro postup podle § 25 tr. ř.

Podle § 25 tr. ř. platí, že z důležitých důvodů může být věc příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně; o odnětí a přikázání rozhoduje soud, který je oběma soudům nejblíže společně nadřízen.

Nejvyšší soud jako nejblíže společně nadřízený soud zjistil, že usnesením samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 9. 5. 2000 sp. zn. 3 T 180/99 bylo podle § 314c odst. 1 písm. b) tr. ř. a § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř. pravomocně zastaveno trestní stíhání obviněného O. Š. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., jehož se podle obžaloby měl dopustit v podstatě tak, že ve dvou případech ( 16. 12. 1996 a 15. 1. 1997) v P uzavřel leasingové smlouvy se společností OL s. r. o. na kopírky zn. CANON a po zaplacení dvou splátek je prodal a způsobil tak škodu ve výši 57.255,10 Kč a 40.382,- Kč. Toto usnesení nabylo právní moci dne 19. 5. 2000.

U Městského soudu v Brně je v posuzované věci obviněný O. Š. stíhán pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se podle obžalobního tvrzení dopustil v zásadě tak, že dne 10. 2. 1997 v P. v kanceláři společnosti OL s. r. o. byl přítomen uzavírání leasingové smlouvy na kopírku zn. CANON mezi touto společností a spoluobviněným R. V. a po zaplacení několika splátek po dohodě s R.V. tuto kopírku v Brně prodal, čímž vznikla škoda ve výši 41.360,- Kč.

Jestliže Městský soud v Brně návrh na postup podle § 25 tr. ř. opíral o potřebu konání společného řízení v posuzované věci a ve shora označené věci Obvodního soudu pro Prahu 4, tak z výše uvedeného je evidentní, že za současné procesní situace takový důvod odnětí věci příslušnému soudu (t.j. Městskému soudu v Brně) dán není. S ohledem na pravomocné skončení trestního stíhání ve věci sp. zn. 3 T 180/99 Obvodního soudu pro Prahu 4 odpadá totiž důvod pro navrhovaný postup opírající se o potřebu zabezpečit konání společného řízení ohledně všech trestných činů téhož obviněného. Přitom z podaného návrhu ani z obsahu spisu se nepodává žádný jiný důležitý důvod k postupu podle § 25 tr.ř.

Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, že předložená věc se Městskému soudu v Brně neodnímá.

Poučení: Proti tomuto usnesení zákon stížnost nepřipouští.

V Brně dne 8. června 2000Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík