3 ICm 4177/2017
č. j. 3 ICm 4177/2017-18 KSOS 37 INS 6743/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl soudkyní JUDr. Zuzanou Šimovou v právní věci

žalobce: Společenství vlastníků Dvořákova 1631, 1632, IČO 29387418 sídlem Dvořákova 1631/12, 735 06 Karviná-Nové Město

proti žalované: Mgr. Kateřina Lukáčová sídlem Reální 172/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava insolvenční správkyně dlužníka: David anonymizovano , anonymizovano bytem Dvořákova 1631/12, 735 06 Karviná-Nové Město zastoupená advokátkou Mgr. Denisou Šrajovou sídlem Petřvald 225, 742 60 Petřvald

o určení pravosti pohledávky takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka č. 1 žalobce Společenství vlastníků Dvořákova 1631, 1632, sídlem Dvořákova 1631/12, 735 06 Karviná-Nové Město ve výši 2 410 Kč vůči dlužníkovi anonymizovano anonymizovano , narozenému dne 14. 10. 1983, bytem Dvořákova 1631/12, 735 06 Karviná-Nové město byla do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 6743/2017 přihlášena po právu,

se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na nákladech řízení částku 8 228 Kč k rukám advokátky žalované do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jindřiška Havlasová isir.justi ce.cz KSOS 37 INS 6743/2017

Odůvodnění: 1. Žalobou ze dne 22. 9. 2017, která byla doručena soudu dne 25. 9. 2017, se žalobce domáhal určení, že pohledávka č. 1 žalobce Společenství vlastníků Dvořákova 1631, 1632, ul. Dvořákova 1631/12, zast. předsedkyní p. Pudilovou Martinou, 735 06 Karviná-Nové Město ve výši 2 410 Kč vůči úpadci anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , trv. bytem ul. Dvořákova 1631/12, 735 06 Karviná-Nové Město je po právu platná. Žalobu odůvodnil tím, že žalovaná popřela dne 31. 8. 2017 na přezkumném jednání ve věci dlužníka Davida anonymizovano přihlášenou pohledávku žalobce č. P1-1 zaplacený soudní poplatek, který byl vynaložen ze strany žalobce jako věřitele č. 1 při podání žaloby u Okresního soudu v Karviné. Žalobce dále uvedl, že jeho pohledávka- soudní náklady ve výši 2 410 Kč vznikla z titulu podání žaloby za neplacení záloh na služby a fond oprav za byt č. 2 na ul. Dvořákové 1631/12 v Karviné-Novém Městě. Okresním soudem v Karviné byl vydán Platební rozkaz č.j. 17 C 54/2017 ze dne 27. 2. 2017 pro dlužnou částku 48 186 Kč a soudní náklady ve výši 2 410 Kč. Tento platební rozkaz nenabyl právní moci z důvodu nedoručení žalovanému a podání návrhu dlužníka na oddlužení. Jedná se o náklady řízení, které soud ve výroku žalobci přiznal v plné výši. Žalobce je tedy přesvědčen, že popření pohledávky ze strany insolvenčního správce je nedůvodné, kdy tyto soudní náklady byly ve výroku platebního rozkazu žalobci přiznány. 2. Žalovaná se vyjádřila k žalobě svým podáním ze dne 26. 11. 2017, doručeného soudu téhož dne tak, že nárok uplatněný v žalobě neuznává v celém rozsahu. Uvedla, že popřela příslušenství pohledávky ve výši 2 410 Kč z toho důvodu, že popírá soudní poplatek, když náklady řízení nebyly věřiteli pravomocně přiznány. Žalovaná popírá nepravomocně přiznané náklady občanského soudního řízení, a to v souladu s judikátem Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 29 ICdo 62/2014 (Rc 85/2015, SR 7-8/2015 s.265). ,,Před právní mocí rozhodnutí, kterým soud přizná účastníku občanského soudního řízení nárok na náhradu nákladů řízení (před okamžikem vzniku nároku na náhradu nákladů řízení), nelze takový nárok přihlásit do insolvenčního řízení ani jako pohledávku vázanou na splnění odkládací podmínky. Na příslušenství pohledávky, která je nebo měla být přihlášena do insolvenčního řízení, se vztahuje osvobození podle § 414 odst. 1 insolvenčního zákona bez zřetele k tomu, že jde o příslušenství tvořené nárokem na náhradu nákladů řízení vedeného o pohledávce za trvání oddlužení u nalézacího soudu, přiznaným věřiteli v době, kdy jej již nelze přihlásit do insolvenčního řízení. Z výšeuvedeného důvodu má žalovaná za to, že pohledávka přihlášena žalobcem do insolvenčního řízení ve výši 2 410 Kč představující zaplacený soudní poplatek, avšak nepravomocně přiznaný, není po právu platná. Závěrem žalovaná navrhla zamítnutí žaloby. 3. K vyjádření žalované setrval žalobce na svém původním stanovisku. 4. Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon- dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 5. Oba účastníci byli v rámci poučení o procesních právech a povinnostech vyzváni, aby sdělili, zda souhlasí s tím, aby bylo ve věci rozhodnuto bez nařízení jednání, jen na základě účastníky předložených listinných důkazů nebo zda se vzdávají práva účasti na projednávané věci ( § 115a o.s.ř.). Účastníci byli poučeni, že v případě, zůstane-li tato výzva ve stanovené lhůtě bez vyjádření, bude soud mít za to, že účastník nemá proti rozhodnutí ve věci bez nařízení jednání námitek

Shodu s prvopisem potvrzuje Jindřiška Havlasová KSOS 37 INS 6743/2017

(§101, odst. 4 o.s.ř.). Vzhledem k tomu, že žalobce s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasil a žalovaná na výzvu soudu a citované poučení nereagovala, soud dle ust. § 115a o.s.ř. rozhodl bez nařízení jednání, jen na základě účastníky předložených listinných důkazů. 6. Po provedeném dokazování dospěl soud k následujícím skutkovým zjištěním: 7. Z insolvenčního spisu Krajského soudu v Ostravě vedeného pod sp. zn. KSOS 37 INS 6743/2017 soud zjistil: -Z usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 6743/2017-A10 ze dne 31. 5. 2017 byl zjištěn úpadek dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Dvořákova 1631/12, 735 06 Karviná-Nové město, insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Kateřina Lukáčová a soud povolil řešení úpadku oddlužením. -Z usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 6743/2017-B4 ze dne 31. 8. 2017 bylo zjištěno, že soud neschválil oddlužení dlužníka a na majetek dlužníka prohlásil konkurs, který bude řešen jako nepatrný. -Z přihlášky pohledávky č. P1 bylo zjištěno, že žalobce přihlásil dne 21. 4. 2017 do insolvenčního řízení s dlužníkem Davidem anonymizovano (dále jen dlužník) nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 104 972 Kč z důvodu neuhrazených nedoplatků z vyúčtování služeb za rok 2016, 2017 a neuhrazených plateb záloh na služby a fond oprav za rok 2016 a za leden, únor a březen 2017 včetně. Pohledávka se sestává z jistiny ve výši 48 186 Kč a příslušenství ve výši 2 410 Kč, které byly přiznány (nepravomocným a nevykonatelným) platebním rozkazem vydaným Okresním soudem v Karviné, pod č.j. 17 C 54/2017 ze dne 27. 2. 2017, dále z nedoplatku z vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši 48 429 Kč, splatný dne 31. 7. 2017, dále z dlužných plateb na zálohy a fond oprav za leden, únor, březen 2017 ve výši 5 947 Kč, splatné dne 31. 3. 2017. -Z podání žalobce ze dne 25. 4. 2017 bylo zjištěno, že žalobce vzal část pohledávky ve výši 48 249 Kč-nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2016 zpět v plném rozsahu. -Z protokolu o přezkumném jednání č.j. KSOS 37 INS 6743/2017-B3 ze dne 31. 8. 2017 a ze seznamu přihlášených pohledávek-č. věřitele: 1, č. přihlášky: 1 bylo zjištěno, že insolvenční správce a dlužník popřeli pohledávku co do pravosti a výše v částce 2 410 Kč. Insolvenční správce a dlužník popírají zaplacený soudní poplatek, když náklady řízení nebyly věřiteli pravomocně přiznány. Po zpětvzetí části pohledávky byla přihlášena částka 56 543 Kč, z toho částka ve výši 54 133 Kč byla zjištěna. -Z vyrozumění žalované jako insolvenčního správce vč. doručenky bylo zjištěno, že bylo žalobci doručeno dne 12. 9. 2017 a žalobce jako věřitel byl vyrozuměn, aby uplatnil své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu. -Z platebního rozkazu ze dne 27. 2. 2017, č.j. 17 C 54/2017-32, vydaného Okresním soudem v Karviné bylo zjištěno, že soud uložil dlužníkovi jako žalovanému, aby do patnácti dnů ode dne doručení platebního rozkazu zaplatil žalobci částku ve výši 48 186 Kč s 7,05% úrokem z prodlení ročně od 1. 4. 2016 do zaplacení, nebo aby podal proti tomuto platebnímu rozkazu odpor. Dále soud uložil dlužníkovi jako žalovanému, aby do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu zaplatil žalobci na nákladech řízení částku 2 410 Kč. Tento platební rozkaz neobsahuje doložku právní moci a vykonatelnosti. -Z předpisu plateb za rok 2016 bylo zjištěno, že dlužná částka za toto období činí částku 48 186 Kč. 8. Insolvenční řízení dlužníka dosud trvá. 9. Na základě provedeného dokazování dospěl soud k tomuto skutkovému stavu: 10. Žalobce podal žalobu, kterou se domáhal určení, že jeho pohledávka je přihlášena po právu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jindřiška Havlasová KSOS 37 INS 6743/2017

11. Soud se zabýval přípustností žaloby a dospěl k závěru, že žaloba je přípustná. 12. Dle ust. § 198 odst. 1 IZ (ve znění účinném do 30. 6. 2017 pro věc rozhodném se zřetelem k době zjištění úpadku dlužníka) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. 13. Dle odst. 2 cit. zák. žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. 14. Přezkumné jednání v dané věci se konalo dne 31. 8. 2017, vyrozumění insolvenčního správce bylo doručeno dne 12. 9. 2017, žaloba byla doručena soudu dne 25. 9. 2017, tedy v souladu s ust. § 198, odst. 1 IZ. Předmětná žaloba je tedy přípustná, pokud jde o procesní legitimaci účastníků řízení, i pokud jde o její včasnost a tvrzené důvody. 15. Dle ust. § 173 IZ odst. 1 věta první a druhá věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. 16. Dle odst. 2 cit. zák. ustanovení se přihlašují i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. 17. Dle odst. 3 cit. zák. ustanovení věta první lze přihlásit i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. 18. V řízení bylo zjištěno, že je mezi účastníky nesporná skutečnost, že platební rozkaz nenabyl právní moci z důvodu nedoručení žalovanému a podání návrhu dlužníka na oddlužení. Žalobce i přes tuto skutečnost trvá na tom, že popření jeho pohledávky ve výši 2 410 Kč je nedůvodné, jelikož mu tyto soudní náklady byly ve výroku platebního rozkazu přiznány. 19. Nejvyšší soud České republiky ve svém rozsudku, sp. zn. 29 ICdo 62/2014, ze dne 31. 3. 2015 uvedl, že se již povahou nároku na náhradu nákladů řízení opakovaně zabýval. V důvodech R 146/2011 tyto judikaturní závěry shrnul následovně: 1/ Nárok na náhradu nákladů řízení má základ v procesním právu a vzniká teprve na základě pravomocného rozhodnutí soudu, které má konstitutivní povahu. 2/ Rozhodnutí o nákladech řízení (nárok na náhradu nákladů řízení) je totiž jako procesní nárok zpravidla závislé na rozhodnutí ve věci samé; v takovém případě pak platí, že nenabude-li rozhodnutí ve věci samé právní moci, nelze hovořit ani o vzniku práva na náhradu nákladů řízení. Proto pohledávka z titulu práva na náhradu nákladů řízení vzniká (na rozdíl od hlavního závazku, jenž byl předmětem soudního řízení) po právní moci rozhodnutí ve věci samé. 20. Dále Nejvyšší soud uvedl, že vzniká-li nárok na náhradu nákladů řízení teprve na základě pravomocného rozhodnutí soudu, který má v tomto směru konstitutivní povahu, (R 146/2011), pak před okamžikem vzniku (před právní mocí soudního rozhodnutí, které nárok přiznává)

Shodu s prvopisem potvrzuje Jindřiška Havlasová KSOS 37 INS 6743/2017

neexistuje ani v podobě pohledávky vázané na splnění odkládací podmínky. Jinak řečeno, před právní mocí rozhodnutí, kterým soud přizná účastníku občanského soudního řízení nárok na náhradu nákladů řízení), nelze takový nárok přihlásit do insolvenčního řízení ani jako pohledávku vázanou na splnění odkládací podmínky. Dále ve svém rozhodnutí uvedl, že nárok na náhradu nákladů řízení nemá v žádné fázi své existence povahu nároku vázaného na splnění odkládací podmínky (pohledávky vázané na splnění odkládací podmínky). 21. Vzhledem ke shora uvedeným skutkovým zjištěním a s odkazem na citovaná zákonná ustanovení a judikaturu Nejvyššího soudu dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná a proto žalobu zamítl, jelikož výrok platebního rozkazu týkající se náhrady nákladů řízení nenabyl právní moci a z tohoto důvodu ani nezaložil žalobci právo na náhradu nákladu řízení-zaplaceného soudního poplatku ve výši 2 410 Kč. Toto právo vzniká až právní mocí rozhodnutí. 22. Dle ust. § 142, odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce je proto dle výše cit. zák. ustanovení povinen nahradit žalované vynaložené náklady řízení ve výši 8 228 Kč, které sestávají z odměny za dva úkony právní služby po 3 100 Kč (převzetí věci, vyjádření k žalobě) dle ust. § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb., ze dvou režijních paušálů po 300 Kč dle ust. § 13 vyhl. č. 177/1996 Sb. a z částky 1 428 Kč odpovídající 21 % DPH dle ust. § 137 odst. 3 o.s.ř. 23. Podle ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. je žalobce povinen zaplatit přiznanou náhradu nákladů řízení k rukám advokáta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Ostrava 25. ledna 2018

JUDr. Zuzana Šimová, v. r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Jindřiška Havlasová