3 Azs 95/2017-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Tomášeho Rychlého ve věci žalobkyně: D. G., státní příslušnost Arménská republika, zastoupené Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, advokátkou, se sídlem Příkop 834/8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 3. 2016, č. j. OAM-831/ZA-ZA14-ZA14-2015, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 2. 2017, č. j. 33 Az 5/2016-42,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění

Ministerstvo vnitra České republiky rozhodnutím ze dne 7. 3. 2016, č. j. OAM-831/ZA-ZA14-ZA14-2015 neudělilo žalobkyni mezinárodní ochranu podle ustanovení § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. Žalobkyně (dále též stěžovatelka ) kasační stížností brojila proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 2. 2017, č. j. 33 Az 5/2016-42, kterým byla její žaloba proti žalovanému rozhodnutí zamítnuta.

Dne 7. 8. 2017 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání, v němž zástupkyně stěžovatelky advokátka Mgr. Pavlína Zámečníková vzala kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Obsah tohoto podání u Nejvyššího správního soudu přitom z hlediska předepsaných náležitostí nevzbuzuje žádné pochybnosti.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka kasační stížnosti vzala v celém rozsahu zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil (§ 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné (srov. § 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 9. srpna 2017

JUDr. Jaroslav Vlašín v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Petra Smejkalová