č. j. 3 Azs 87/2006-73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobkyně: M. K., zastoupené JUDr. Zdeňkem Navrátilem, advokátem, se sídlem Brno, Bašty 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2005, č. j. 36 Az 25/2005-36,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví nadepsaný rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 28. 1. 2005, č. j. OAM-3560/VL-10-ZA05-2004. Citovaným rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobkyni udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zák. č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona. V kasační stížnosti žalobkyně namítala, že Krajský soud v Brně nesprávně právně posoudil ve vztahu k celkovému skutkovému stavu věci povahu a příčiny pronásledování žalobkyně a tím i otázku existence důvodu pro udělení azylu podle ust. § 12 zák. č. 325/1995 Sb. Tvrdila tedy důvod kasační stížnosti podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Navrhla proto aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádala o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Podáním ze dne 10. 5. 2006 vzala žalobkyně kasační stížnost proti napadenému rozsudku zpět a navrhla zastavení řízení.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobkyně obsažený v jejím podání ze dne 10. 5. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný, řízení ve věci proto dle výše citovaného ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 19. července 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu