č. j. 3 Azs 84/2005-68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: O. S., zastoupeného Mgr. Radko Stránským, advokátem se sídlem Dvořákova 646/4, Liberec, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec ze dne 16. 11. 2004 č. j. 59 Az 35/2004-46,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec ze dne 16. 11. 2004, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 17. 5. 2004 č. j. OAM-1726/VL-19-12-2004. Rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobci přiznán azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 cit. zákona. V podané kasační stížnosti dovozoval žalobce existenci důvodů podle ust. § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Žalobce proto navrhl, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádal o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Podáním ze dne 15. 11. 2005 vzal žalobce kasační stížnost proti napadenému rozsudku zpět, současně s tím i návrh na přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobce obsažený v jeho podání ze dne 15. 11. 2005 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný. Řízení ve věci proto dle výše cit. ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 15. prosince 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu