č. j. 3 Azs 83/2006-81

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce M. Z., zastoupeného opatrovnicí paní Z. V., administrativní pracovnicí Krajského soudu v Praze, adresa pro doručování: náměstí Kinských 5, Praha 5, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2004, čj. OAM-9823/VL-16-P28-2001, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Az 53/2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2004, č. j. 47 Az 53/2004-47,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně dne 4. 5. 2005 u Krajského soudu v Praze se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 15. 12. 2004, č. j. 47 Az 53/2004-47. Tímto rozsudkem byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2004, čj. OAM-9823/VL-16-P28-2001, jímž nebyl žalobci udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a současně na něj nebyla vztažena překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu. Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a přiložil plnou moc udělenou obecnému zmocněnci Mgr. M. K. se sídlem Ch. 6/1575, P. 3.

Vzhledem ke zjištění soudu, že Mgr. M. K. není zapsán v seznamu advokátů, byl stěžovatel usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2005, č. j. 47 Az 53/2004-69, vyzván, aby ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou zástupci-advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, případně aby ve stejné lhůtě podal návrh na ustanovení zástupce-advokáta soudem a k němu připojil vyplněný formulář o osobních a majetkových poměrech, který soud přiložil k usnesení. Pokus o doručení tohoto usnesení stěžovateli byl učiněn dne 4. 7. 2005 na jím uvedenou adresu-u pana J. P., A. S. 1516/2, T.; zásilka se však dne 8. 7. 2005 vrátila zpět Krajskému soudu v Praze s tím, že stěžovatel je na uvedené adrese neznámý. Soud zjistil, že ani v databázi žalovaného není uvedeno aktuální místo pobytu žalobce, neboť žalobce byl v evidenci žalovaného naposledy hlášen k pobytu na adrese S. 53, T., přičemž z této adresy se odhlásil již dne 21. 4. 2005 a jeho další místo pobytu není žalovanému známo.

Jelikož je stěžovatel neznámého pobytu, byla mu usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 3. 8. 2005, č. j. 47 Az 53/2004-74, podle § 29 odst. 3 o. s. ř. použitého přiměřeně podle § 64 s. ř. s. ustanovena opatrovnicí paní Z. V., administrativní pracovnice Krajského soudu v Praze. Usnesení nabylo právní moci dne 19. 8. 2005.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 zákona o azylu ve znění účinném do 12. 10. 2005 soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (žalobce) a tato skutečnost brání nejméně po dobu devadesáti dnů rozhodnutí ve věci. V souzené věci není sporu o tom, že místo pobytu stěžovatele na území České republiky není známé; tato skutečnost přetrvává již od července roku 2005 a Nejvyšší správní soud si ji před vydáním svého rozhodnutí ověřil z internetové databáze žalovaného. Bylo tedy konstatováno, že stěžovatel je neznámého pobytu, a k ochraně jeho práv mu byla krajským soudem ustanovena opatrovnice. Rozhodnutí ve věci samé brání v souzené věci skutečnost, že bez stěžovatelovy součinnosti není možné odstranit nedostatek podmínky řízení o kasační stížnosti spočívající v povinném zastoupení stěžovatele advokátem; bez toho, že by byl stěžovatel zastoupen advokátem, nelze o kasační stížnosti meritorně rozhodnout. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 33 zákona o azylu ve znění účinném do 12. 10. 2005 usnesením rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Za této procesní situace již Nejvyšší správní soud nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu