3 Azs 8/2009-145

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: R. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 8. 2005, č. j. OAM-1361/VL-10-05-2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2006, č. j. 59 Az 102/2005-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) brojí včasně podanou kasační stížností proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta jeho žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 12. 8. 2005, č. j. OAM-1361/VL-10-05-2005. Rozhodnutím žalovaného správního orgánu byla zamítnuta žádost žalobce (dále též stěžovatel ) o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

V kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu požádal stěžovatel soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Usnesením ze dne 16. 11. 2006, č. j. 59 Az 102/2005-40, Krajský soud v Ostravě stěžovateli neustanovil zástupce. Toto usnesení bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2007, č. j. 3 Azs 3/2007-57. Usnesením ze dne 24. 1. 2008, č. j. 59 Az 102/2005-93, Krajský soud v Ostravě opětovně neustanovil stěžovateli zástupce z řad advokátů. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel kasační stížnost, která byla usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 8. 2008, č. j. 3 Azs 36/2008-114 odmítnuta pro nepřijatelnost.

Krajský soud poté usnesením ze dne 8. 10. 2008, č. j. 59 Az 102/2005-120 stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost ze dne 24. 10. 2006 tak, že si zvolí advokáta a předloží plnou moc pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Zároveň stěžovatele poučil o tom, že v případě nevyhovění této výzvě, tj. nebude-li stěžovatel zastoupen advokátem, může Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 18. 11. 2008, ten však na uvedenou výzvu ve stanovené lhůtě nijak nereagoval, plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti nedoložil.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále s. ř. s. ) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu k doložení zastoupení advokátem poté, co Nejvyšší správní soud odmítl pro nepřijatelnost kasační stížnost směřující proti usnesení Krajského soudu o zamítnutí žádosti stěžovatele o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, a navzdory poučení o možných následcích, plnou moc udělenou advokátovi soudu nepředložil; sám přitom neprokázal vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem-případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele-je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle ust. § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. března 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu