č. j. 3 Azs 8/2007-87

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Marie Turkové, v právní věci žalobkyně: N. A., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 56 Az 77/2005, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 5. 2005 č.j. OAM-817/VL-20-ZA09-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 12. 2005 č. j. 56 Az 77/2005-45,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 5. 12. 2005 č. j. 56 Az 77/2005-45 zamítl žalobu podanou žalobkyní (dále i stěžovatelka ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 5. 2005 č.j. OAM-817/VL-20-ZA09-2005, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení azylu dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Proti citovanému rozsudku krajského soudu podala žalobkyně včas kasační stížnost, ve které mimo jiné požádala o ustanovení právního zástupce z řad advokátů. Krajský soud proto zaslal stěžovatelce formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce s výzvou, aby jej vyplnila a zaslala soudu zpět ve lhůtě patnácti dnů od jeho doručení. Stěžovatelka ve stanovené lhůtě soudu vyplněný formulář předložila a krajský soud usnesením ze dne 17. 1. 2006 č. j. 56 Az 77/2005-63 její návrh na ustanovení zástupce zamítl, neboť dospěl k závěru, že stěžovatelka neprokázala dostatečně, že jsou u ní dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, tedy i pro ustanovení právního zástupce. Zároveň byla stěžovatelka soudem vyzvána, aby odstranila nedostatek své kasační stížnosti spočívající v tom, že není zastoupena advokátem. Proti uvedenému usnesení krajského soudu podala stěžovatelka kasační stížnost, která byla usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2006 č. j. 6 Azs 62/2006-79 zamítnuta.

Jelikož stěžovatelka nadále nebyla pro řízení o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 12. 2005 č. j. 56 Az 77/2005-4 zastoupena advokátem, krajský soud ji znova vyzval usnesením ze dne 4. 12. 2006 č. j. 56 Az 77/2005-84 k odstranění tohoto nedostatku kasační stížnosti ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení usnesení. Současně krajský soud stěžovatelku poučil, že nevyhoví-li výzvě ve stanovené lhůtě, bude kasační stížnost odmítnuta. Ze správního spisu ve věci plyne, že citované usnesení stěžovatelka převzala dne 20. 12. 2006, přičemž ve stanovené lhůtě ani později na něj žádným způsobem nereagovala.

V řízení o kasační stížnosti musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatelka však nebyla zastoupena advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení povinné. Krajský soud proto ve smyslu § 108 odst. 1 s. ř. s. stěžovatelku řádně vyzval a stanovil jí lhůtu k odstranění vady kasační stížnosti. Stěžovatelka výzvu soudu v jím stanovené lhůtě ani později nerespektovala, vadu kasační stížnosti neodstranila. Nedoložení plné moci k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. ledna 2007

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu