č. j. 3 Azs 8/2006-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: nezl. M. B., zastoupeného zákonnou zástupkyní: N. B., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 7. 2005 č. j. 55 Az 191/2004-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 28. 7. 2005 č. j. 55 Az 191/2004-24 zamítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 7. 2004 č. j. OAM-2201/VL-01-ZA09-2004, kterým nebyl žalobci udělen azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Brně podal žalobce prostřednictvím své zákonné zástupkyně včas kasační stížnost a mimo jiné požádal o ustanovení právního zástupce. Krajský soud žalobci zaslal formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech s tím, aby jej ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení vrátil soudu zpět vyplněný a zároveň sdělil, jakým způsobem a v jaké výši platí nájem ubytovateli či pronajímateli a jak si opatřuje finanční prostředky na výživu a ošacení. Dne 31. 10. 2005 byl krajskému soudu doručen předmětný formulář, ve kterém byly proškrtány všechny kolonky a byl podepsán zákonnou zástupkyní žalobce. Krajský soud proto žalobce prostřednictvím jeho zákonné zástupkyně znovu vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů od dne doručení výzvy soudu sdělil skutečnou výši měsíčního příjmu, z něhož platí nájem bytu a hradí ostatní osobní potřeby. Citovaná výzva byla žalobci doručena dne 4. 11. 2005, přičemž on na ni ve stanovené lhůtě ani později žádným způsobem nereagoval.

Jelikož nebylo prokázáno, že jsou u žalobce dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, resp. pro ustanovení právního zástupce, Krajský soud v Brně usnesením ze dne 24. 11. 2005 č. j. 55 Az 191/2004-50 rozhodl, že návrh žalobce na ustanovení zástupce se zamítá. Žalobce byl citovaným usnesením také vyzván, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení odstranil nedostatek své kasační stížnosti spočívající v tom, že není zastoupen advokátem, a zároveň byl poučen, že nevyhoví-li výzvě, soud kasační stížnost odmítne. Usnesení krajského soudu bylo žalobci doručeno dne 29. 11. 2005, on však zůstal ve věci nadále nečinný.

V řízení o kasační stížnosti musí byt podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení povinné. Krajský soud proto ve smyslu § 108 odst. 1 s. ř. s. žalobce řádně vyzval a stanovil mu lhůtu k odstranění vady kasační stížnosti. Žalobce výzvu soudu v jím stanovené lhůtě nerespektoval, vadu kasační stížnosti neodstranil. Nedoložení plné moci k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. . Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. února 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu