3 Azs 78/2015-13

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce Y. M., zastoupeného Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Praha 1, Opletalova 25, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2015, č. j. 11 A 46/2014-39,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadl kasační stížností rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2015, č. j. 11 A 46/2014-39, jímž městský soud zamítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, který stěžovatel spatřoval v délce vedeného správního řízení, respektive v nečinnosti správního orgánu, jenž nevydal rozhodnutí ve lhůtě stanovené zákonem.

Nejvyšší správní soud následně obdržel stěžovatelovo podání ze dne 13. 4. 2015 (tomuto soudu doručeno téhož dne), kterým bere stěžovatel tuto svou kasační stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět. Toto podání nevzbuzuje pochybnost o vůli stěžovatele v řízení o kasační stížnosti dále nepokračovat.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle § 47 písm. a) věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost účinně zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud (za použití ustanovení § 120 s. ř. s.) bez dalšího dle shora citovaných ustanovení a řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. Podle tohoto ustanovení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, které bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. května 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu